Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1033. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2006, stran 2694.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja plačevanja pristojbin za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 134/03) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
T A R I F O
o plačilih za izvajanje poštnih storitev
za leto 2006
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa višino letnega plačila izvajalcev poštnih storitev Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) za leto 2006.
2. člen
(način izračuna plačil)
(1) Višina letnega plačila za posamezno skupino poštnih storitev se izraža v točkah.
(2) Višina letnega plačila za posamezno skupino poštnih storitev je zmnožek števila točk, kot so določene s to tarifo, in vrednosti točke ob izdaji akta, s katerim se zavezancu določi obveznost plačila.
(3) Zavezanec za plačilo je tista fizična ali pravna oseba, ki na podlagi obvestila iz prvega odstavka 10. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) ali dovoljenja iz drugega odstavka 10. člena zakona izvaja poštne storitve.
3. člen
(vrednost točke)
(1) Vrednost točke znaša 2.500,00 tolarjev.
(2) Vrednost točke agencija določi tako, da zbrana letna plačila izvajalcev poštnih storitev pokrijejo stroške delovanja tistega dela agencije, ki je pristojen za pošto (v nadaljnjem besedilu: področje pošte) in sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
(3) Stroške delovanja določi agencija glede na načrtovane cilje in naloge določene v letnem programu dela agencije.
4. člen
(odmera in izračun plačil)
(1) Letno plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija s sklepom.
(2) S sklepom odmeri agencija višino letnega plačila izvajalca poštnih storitev za vse skupine poštnih storitev, ki jih izvaja, na način, določen v drugem odstavku 2. člena te tarife.
(3) Plačila se plačujejo letno, in sicer vnaprej za tekoče leto.
(4) Plačilo na podlagi obvestila je zavezanec dolžan plačati v 30 dneh od vročitve sklepa iz prvega odstavka tega člena, plačilo za dovoljenje pa v štirih enakih zneskih v rokih, ki jih določi agencija s sklepom iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(priloga k tarifi)
(1) Priloga k tej tarifi sta posebni del tarife in posebna obrazložitev tarife.
(2) Posebni del tarife določa število točk za posamezno skupino poštnih storitev.
(3) Posebna obrazložitev tarife vsebuje razloge za sprejem oziroma spremembo tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-51/2005/2
Ljubljana, dne 9. novembra 2005
EVA 2005-2812-0005
mag. Tomaž Simonič l.r.
v. d. direktorja
Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije, pod št. 47601-1/2006/6, z dne 9. 2. 2006.
   Priloga k Tarifi o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2006:
               Posebni del tarife
 
  Posamezne skupine poštnih storitev so določene z naslednjim številom točk:
 
  I. Obvestilo o izvajanju poštnih storitev

                 Tarifa št. 1
Prenos poštnih pošiljk do mase 2 kg:   40 točk

                 Tarifa št. 2
Prenos poštnih paketov do mase 20 kg:  40 točk

                 Tarifa št. 3
Storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke:

                 Tarifa št. 4
Druge poštne storitve           5 točk
 
  II. Dovoljenje za izvajanje univerzalne poštne storitve

                 Tarifa št. 5
Izvajanje univerzalne poštne storitve     50.000 točk
 
  Priloga k Tarifi o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2006:
             Posebna obrazložitev tarife
 
  V skladu s 40. členom zakona je agencija pripravila to tarifo o plačilih
za izvajanje poštnih storitev, ki predvideva neposredno plačevanje plačil
agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Sestavni del te tarife je obrazložitev, v kateri so podani poglavitni razlogi
za sprejem in cilji, ki jih agencija želi doseči.
  Razlogi za sprejem te tarife so:
  1. financiranje agencije preko sistema letnih plačil izvajalcev poštnih
storitev tako, da zbrana letna plačila pokrijejo stroške delovanja področja
pošte in sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije,
  2. nadaljnje omogočanje neodvisnosti področja pošte pri izvajanju nalog v
okviru njegovih pristojnosti in
  3. predvideti porabo sredstev področja pošte ter sorazmernega deleža
delovanja skupnih služb agencije v skladu z vnaprej opredeljenimi cilji.
  Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči naslednje, v programu dela
2006 zastavljene, cilje:
  1. Spremljati in analizirati trg poštnih storitev z vidika razvitosti,
kakovosti in konkurenčnosti.
  2. Spremljati razvoj na področju poštne dejavnosti in oblikovanje novega
regulatornega okvira.
  3. Spremljati razvoj standardizacije in ukrepov na poštnem področju.
  4. Regulirati cene in preprečevati nepravilnosti v zvezi z njimi.
  5. Nadzirati skladnost računovodskega sistema izvajalca univerzalne poštne
storitve na osnovi relevantnih predpisov in načel stroškovno naravnanega
računovodstva.
  6. Nadzirati izvajalce poštnih storitev v skladu z drugim odstavkom 56.
člena zakona.
  Agencija v finančnem načrtu za leto 2006 načrtuje potrebna sredstva za
pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju vseh dejavnosti v okviru
pristojnosti agencije, v skupni višini 1.255.380.000 tolarjev.
  Delež stroškov agencije za področje pošte je, v skladu z organizacijo dela
agencije in nalogami posameznih področij, 127.230.000 tolarjev. Na podlagi
predhodno opravljenih izračunov znaša vrednost točke, za potrebe določitve
vrednosti točke iz 3. člena te tarife, 2.500,00 tolarjev. Sprejeta tarifa bo
omogočila financiranje delovanja področja pošte in pokrivanje sorazmernega
deleža stroškov delovanja skupnih služb agencije, katerih delo je neposredno
povezano z delom in aktivnostmi področja pošte.