Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1053. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik, stran 2714.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 – SPRS) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) sprejema župan
P R O G R A M P R I P R A V E
strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik
a) Glede na stanje in težnje v prostoru kakor tudi politiko urejanja slovenskega prostora je priprava Strategije prostorskega razvoja občine (v nadaljnjem besedilu: SPRO) potrebna predvsem zaradi naslednjih vsebinskih razlogov:
– razvojnih potreb občine po stanovanjskih in poslovnih površinah ter turističnih območjih,
– pospeševanju razvoja podeželja in varovanjem krajine,
– učinkovitejšemu načrtovanju prometne in druge infrastrukture v občini,
– povezovanju z ostalimi občinami in regijami,
– pospeševanju razvoja tržnega gospodarstva,
– sanaciji degradiranih območij,
– reševanju obstoječih problemov prostorskega razvoja občine.
b) Veljavni prostorski plan Občine Vojnik je potrebno v skladu z ZUreP-1 nadomestiti s prostorsko strategijo, ki bo opredelila prostorski razvoj občine in usmeritve za urejanje prostora v novih družbeno gospodarskih pogojih, tehnološki globalizaciji in članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji.
c) Pravno podlago za pripravo SPRO predstavljata ZUreP-1, ki v 171. členu zavezuje občine, da pričnejo s pripravo SPRO, ter uveljavitev SPRS, ki zavezuje občine, da v treh letih sprejmejo SPRO.
2. Predmet in programska izhodišča SPRO
a) Predmet SPRO je določitev zasnove trajnostnega in usklajevanega prostorskega razvoja in prostorskih usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostoru tako, da se ob upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja vzdržen in usklajen prostorski razvoj dejavnosti na območju občine.
b) Vsebina SPRO določa:
1. izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
2. zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru,
3. zasnovo posameznih sistemov lokalnega pomena, kot so:
– zasnova poselitve vključno zasnovami rabe urbanih površin, prenove obstoječega stavbnega fonda ter sanacije degradiranih urbanih območij,
– zasnovo prometne in komunalne infrastrukture,
– zasnovo krajine s prikazom kmetijskih in gozdnih zemljišč, vodnih virov in vodnogospodarskih sistemov, območja rudnin, naravnih in kulturnih vrednot ter naravnih in ogroženih območij,
4. območje urbanistične zasnove naselja Vojnik,
5. območje krajinske zasnove Šmartinskega jezera.
c) Programska izhodišča SPRO iz prostorskega vidika zagotavljajo:
– upoštevanje strategije prostorskega razvoja Slovenije in prostorskega reda Slovenije,
– skladen razvoj občine po načelih trajnostnega razvoja v navezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami,
– vzdržen prostorski razvoj občine usklajen z razvojnimi in poselitvenimi potrebami,
– upoštevanje razvojnih usmeritev posameznih nosilcev planiranja,
– usmerjanje prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami iz področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravne dediščine,
– spodbujanje in upoštevanje varstva kulturne dediščine,
– povezovanje območij znotraj občine, povezovanje občinskega prostora z sosednjimi občinami in regijo,
– spodbujanje in razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih mest ter omogočanje možnosti za razvoj turizma, športa in kulturne dejavnosti, prebivalcem iz zaledja zagotavljanje možnosti za vsakodnevno oskrbo, izobraževanje in druženje.
d) Urbanistična zasnova naselja Vojnik opredeljuje:
– ureditveno območje urbanistične zasnove,
– zasnovo dejavnosti v prostoru,
– območje prenove naselja in koncept prenove,
– območja za širitev naselja in namensko rabo površin,
– zasnovo prometne in komunalne infrastrukture,
– usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
– členitev UZ za posamične enote in okvirna območja za urejanje z lokacijskimi načrti in prostorskim redom.
e) Krajinska zasnova Šmartinsko jezero detajlneje opredeljuje območje Šmartinskega jezera z namenom uskladitve in določitve prostorskega urejanja v krajini:
– uskladitev interesov v prostoru, vplive na krajino, naravno dediščino, biotsko raznovrstnost, naravne vrednote ter kakovost okolja,
– obstoječe in predvidene dejavnosti – šport, turizem kmetijsko ponudbo, rekreacijo, stanovanjsko gradnjo in gradnjo za potrebe kmetijstva,
– usmeritve za prostorski red občine oziroma lokacijske načrte.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri priprav SPRO, ter njihove naloge in strokovne podlage.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravljajo smernice in strokovne podlage za SPRO, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi SPRO in so določeni s tem programom priprave. Nosilci urejanja prostora podajo ključna izhodišča za pripravo SPRO, in sicer iz vidika gospodarskega in družbenega razvoja ter varstva okolja.
Nosilci urejanja prostora so zadolženi, da:
– sodelujejo s pripravljavcem pri pripravi SPRO,
– izdelajo in posredujejo pripravljavcu strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja za pripravo SPRO,
– pripravijo smernice in mnenja k SPRO,
– v primeru molka nosilca urejanja prostora pa se smiselno upoštevajo izdelane strokovne podlage k zadnji spremembi prostorskega plana.
Pristojni nosilci planiranja, ki podajo svoje smernice, so:
3.1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat RS za prostorski razvoj poda izhodišča za razvoj poselitve;
3.2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za okolje, poda izhodišča za varstvo okolja in ravnanje z odpadki;
3.3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, poda izhodišča za ohranjanje narave;
3.4. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, poda izhodišča za ohranjanja narave;
3.5. Ministrstvo za okolje in prostor, agencija RS za varstvo okolja, Urad za opravljanje z vodami, poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
3.6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Pisarna Celje poda izhodišča za upravljanje z vodami;
3.7. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko za področje energetike poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
3.8. Adriaplin d.o.o., Ljubljana poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
3.9. ELES Elektro – Slovenija d.o.o., Ljubljana, poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
3.10. Elektro Ljubljana, d.d., DE Elektro Celje, poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
3.11. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za rudarstvo poda izhodišča za rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
3.12. Ministrstvo za promet poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj cestnega, železniškega in letalskega prometa;
3.13. Ministrstvo za informacijsko družbo poda izhodišča za razvoj omrežja telekomunikacijske infrastrukture;
3.14. Telekom Slovenije poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
3.15. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
3.16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč in zemljiške politike gozdov;
3.17. Zavod za gozdove Slovenije OE Celje poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
3.18. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
3.19. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
3.20. Ministrstvo za kulturo poda izhodišča za razvoj dejavnosti varstva kulturne dediščine in varstva kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
3.21. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
3.22. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga, poda izhodišča za področje blagovnih rezerv;
3.23. JP VO – KA Celje, poda izhodišča za področje vodooskrbe in čiščenja odpadnih vod;
3.24. Občina Vojnik poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge infrastrukture lokalnega pomena;
3.25. Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalnem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi prostorske strategije glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.
4. Strokovne podlage in način njihovega pridobivanja
Na podlagi strokovnih podlag se analiza stanja, ugotovijo in izpostavijo problemi ter pripravijo osnove za določitve v SPRO. Strokovne podlage je potrebno izdelati v skladu z Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04). Strokovne podlage zagotovi pripravljavec.
Pri izdelavi SPRO je potrebno upoštevati naslednje že izdelane strokovne podlage:
– prostorski plan Občine Vojnik,
– strokovne podlage za poselitev iz leta 2003,
– Natura 2000 za območje Občine Vojnik.
Nove strokovne podlage:
– analiza stanja in razvojnih možnosti s področja komunalne in prometne infrastrukture,
– analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru,
– študijo ranljivosti prostora,
– demografski podatki.
Za izdelavo navedenih strokovnih podlag je potrebno pridobiti strokovne podlage nosilcev planiranja v prostoru.
V primeru, da se v postopku priprave SPRO ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
Ministrstvo za okolje in prostor je pod št. 354-09-180/2005 z dne 14. 6. 2005 izdalo odločbo, da ni potrebno izdelati celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Posamezni nosilec planiranja v skladu s programom priprave pripravi strokovne podlage iz svojega področja in jih na zahtevo pripravljavca SPRO predloži v roku 30 dni. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora so predvsem podatki in analize stanja in težnje razvojnih potreb ter drugi pogoji iz njihovega področja.
Strokovne rešitve nosilcev urejanja prostora morajo biti izdelane natisnjeno in v digitalni obliki.
5. Navedba in način pridobitve geodetskih podlog
Geodetske podloge za pripravo SPRO pridobi pripravljavec. SPRO se prikaže na preglednih načrtih v merilu 1:25000. Uporabijo se še: digitalni orto foto, temeljni topografski načrt v merilu 1:25000 in 1:50000 ter digitalni katastrski načrt.
6. Roki priprave SPRO
6.1. Prva prostorska konferenca
Prva prostorska konferenca se skliče in vodi v skladu z 28. členom ZUreP-1. Konferenco je dne 22. 6. 2005 izvedla Občina Vojnik z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni materiali lokalne skupnosti.
6.2. Objava programa priprave v marec 2006.
6.3. Pridobivanje smernic nosilcev strokovnih podlag, ki jih pozove pripravljavec na podlagi objavljenega programa priprave, da v roku 30 dni podajo svoje smernice do konca maja 2006.
6.4. Priprava študij in strokovnih podlag do konca avgusta 2006.
6.5. Izdelava predloga SPRO do konca decembra 2006.
6.6. Druga prostorska konferenca v januarju 2007.
6.7. Javna razgrnitev v februarju 2007.
Po sprejemu sklepa župana o javni razgrnitvi se predlog SPRO javno razgrne za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve organizira pripravljavec javno obravnavo predloga.
6.8. O pridobljenih pripombah zavzame župan stališča – marec 2007.
6.9. V skladu z zavzetimi stališči se prostorski akt dopolni – april 2007.
6.10. Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanj prostora – maj 2006.
Na dopolnjenimi predlog SPRO v skladu s stališči, ki jih je sprejel župan, pripravljavec pozove nosilce planiranja, da podajo svoje mnenje.
6.11. Usklajeni predlog skupaj z mnenji nosilcev planiranja pošlje župan Ministrstvu za okolje in prostor v potrditev. Minister za okolje in prostor v roku 15 dni od prejema vloge ugotovi ali je vloga popolna in nato preveri, ali je SPRO skladna z zakonom in njegovimi predpisi ter prostorskimi akti države v roku 60 dni.
6.12. V primeru pozitivnega sklepa MOP sprejme župan Odlok o SPRO in ga objavi v Uradnem listu RS predvidoma do konca julija 2007.
7. Sredstva za izdelavo SPRO
Del sredstev za pripravo SPRO je bil zagotovljen v okviru sprejetega proračuna občine za leto 2005, preostanek pa je predviden v proračunu občine za leto 2006 in 2007.
8. Prehodne določbe
S tem programom priprave se razveljavi Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik, objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/04.
Št. 35000-16/2006-15
Vojnik, dne 1. marca 2006
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.