Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1031. Navodilo o izvajanju pomoči v primeru tranzita tujca, ki se prisilno odstranjuje po zračni poti, stran 2689.

Na podlagi 50.b člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
N A V O D I L O
o izvajanju pomoči v primeru tranzita tujca, ki se prisilno odstranjuje po zračni poti
1. člen
(vsebina)
To navodilo določa v skladu z Direktivo Sveta 2003/110/ES z dne 25. novembra 2003 o pomoči v primeru tranzita za namene repatriacije po zračni poti (UL L št. 321 z dne 6. 12. 2003, str. 26) postopek zaprosila, dovolitve ali zavrnitve tranzita, preklic dovolitve tranzita, trajanje tranzitnega postopka, dovolitev ponovnega vstopa, pristojnosti spremstva, izvajanja ukrepov pomoči v primeru tranzita tujca, ki se prisilno odstranjuje po zračni poti in s tem povezane stroške ter pristojni organ.
2. člen
(uporaba in opredelitev pojmov)
(1) To navodilo se uporablja za vse tujce razen, državljane EU, državljane Republike Islandije in državljane Kraljevine Norveške.
(2) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem navodilu imajo naslednji pomen:
– država prosilka pomeni državo članico EU, ki izvršuje odredbo o odstranitvi tujca in prosi za tranzit preko tranzitnega letališča druge države članice (zaprošene države);
– zaprošena država pomeni državo članico EU, preko katere se bo opravil tranzit tujca;
– spremstvo pomeni osebje iz države prosilke, ki je odgovorno za spremstvo tujca, razen oseb, ki so odgovorne za zdravstveno oskrbo in tolmačev;
– tranzit po zračni poti pomeni prehod tujca in po potrebi njegovega spremstva preko območja letališča zaprošene države zaradi odstranitve po zračni poti.
3. člen
(načelo direktnega leta)
(1) Načelo direktnega leta pomeni, da država prosilka pri odstranjevanju tujca najprej uporabi let, ki poteka iz njene do namembne države brez pristanka na območju zaprošene države.
(2) Država prosilka, ki iz sprejemljivih praktičnih okoliščin (npr. slabih vremenskih razmer ali odpovedi letov na letališču države prosilke) ne more uporabiti direktnega leta, lahko za namene odstranitve tujca po zračni poti zaprosi za dovolitev tranzita in izvajanje pomoči pri tranzitu po zračni poti preko ozemlja Republike Slovenije.
4. člen
(postopek zaprosila in odgovora)
(1) Zaprosilo za tranzit izpolni pristojni organ države prosilke v pisni obliki na obrazcu »Zaprosilo za tranzit za namene repatriacije po zračni poti«, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega navodila. Pristojni organ države prosilke poskrbi, da pristojni organ v Republiki Sloveniji prejme obrazec najmanj dva dni pred začetkom tranzita, razen v zelo nujnih in ustrezno utemeljenih primerih. Država prosilka mora zagotoviti vse podatke, določene na obrazcu iz Priloge 1.
(2) Pristojni organ v Republiki Sloveniji sprejme odločitev o tem, ali dovoli ali zavrne tranzit in svojo odločitev vpiše na obrazcu iz prejšnjega odstavka. Državo prosilko obvesti o svoji odločitvi najkasneje v dveh dneh od prejema zaprosila. Ta rok se lahko v ustrezno utemeljenih primerih podaljša za največ 48 ur. Če tudi v podaljšanjem roku ni odgovora, se tranzit lahko opravi tudi le na podlagi predhodnega obvestila države prosilke.
(3) Z bilateralnim ali multilateralnim sporazumom se lahko določi, da se tranzitni postopek začne na podlagi obvestila države prosilke.
(4) Brez dovoljenja zaprošene države ali predhodnega obvestila države prosilke, se tranzit ne sme opraviti.
5. člen
(zavrnitev in preklic dovolitve tranzita)
(1) Pristojni organ v Republiki Sloveniji lahko zavrne tranzit, če:
– je tujec obtožen kaznivega dejanja ali je zanj odrejena privedba oziroma tiralica zaradi izvršitve kazni;
– ni dovoljen tranzit preko drugih držav ali ne bo sprejet v namembni državi;
– je potrebno za izvedbo tranzita zamenjati letališče na ozemlju Republike Slovenije;
– pomoč iz praktičnih razlogov ni mogoča (npr. omejitev oziroma prepoved uporabe zračnega prostora);
– bi tujec v Republiki Sloveniji ogrožal javni red, javno varnost ali javno zdravje ali njene mednarodne odnose.
(2) Tranzit se lahko zavrne tudi v primeru, če je mogoče odstranitev izvesti z direktnim letom.
(3) V primerih, ko se tranzit zavrne zaradi razlogov iz četrte alinee prvega odstavka tega člena je potrebno državo prosilko obvestiti o datumu, ko bo tranzit mogoč. Ta datum mora biti čim bližje prvotnemu datumu.
(4) Če se po dovolitvi tranzita ugotovi katera izmed okoliščin iz prvega odstavka tega člena, se lahko že dovoljen tranzit prekliče.
(5) Pristojni organ v Republiki Sloveniji, ki tranzit zavrne ali že dovoljen tranzit prekliče, o tem pisno obvesti državo prosilko in navede razloge za to.
6. člen
(trajanje tranzitnega postopka)
(1) Država prosilka je dolžna storiti vse potrebno, da tranzitni postopek traja samo toliko, kot je nujno potrebno, vendar največ 24 ur.
(2) Če kljub zagotovljeni ustrezni pomoči, ki jo nudi pristojni organ Republike Slovenije ni bilo mogoče končati tranzitnega postopka se lahko na zaprosilo države prosilke in ob posvetovanju z njo rok iz prejšnjega odstavka podaljša za največ 48 ur. Pristojni organ Republike Slovenije zagotovi vse potrebne ukrepe pomoči, da se nadaljuje s tranzitom.
7. člen
(ukrepi pomoči)
(1) Pristojni organ v Republiki Sloveniji po predhodnem dogovoru z državo prosilko zagotovi glede na zmožnosti ustrezne ukrepe pomoči od pristanka in odprtja vrat letala, vse dokler se ne zagotovi, da je tujec zapustil letalo.
(2) Ukrepi pomoči, ki jih zagotovi pristojni organ v Republiki Sloveniji, so zlasti:
– prevzem tujca pri letalu, spremstvo tujca na območju tranzitnega letališča in pri odhodu na naslednji let;
– zagotovitev nujne zdravstvene oskrbe tujcu, ter po potrebi tudi spremstvu;
– oskrba tujca, ter po potrebi tudi spremstva;
– prevzem, hramba in predaja potnih listin tujca;
– obveščanje države prosilke o odhodu tujca brez spremstva iz ozemlja Republike Slovenije;
– obveščanje države prosilke o hujših incidentih med tranzitom;
– določitev in namestitev tujca na varen kraj;
– preprečitev poskusa tujca, da se izogne vračanju.
(3) Izvajanje pomoči iz prejšnjega odstavka se zagotovi po predhodnem dogovoru z državo prosilko, razen ukrepov iz druge alinee prejšnjega odstavka.
8. člen
(ponovna vrnitev tujca v državo prosilko)
(1) Država prosilka dovoli takojšno ponovno vrnitev tujca nazaj na njeno ozemlje v primerih, če:
– tranzit ni bil dovoljen ali je bil že dovoljen tranzit preklican;
– tujec vstopi v Republiko Slovenijo brez dovoljenja pristojnega organa Republike Slovenije;
– vračanje ni bilo uspešno ali ni bilo uspešno vkrcavanje na naslednji let;
– tranzit ni mogoč iz drugih razlogov.
(2) Pristojni organ v Republiki Sloveniji nudi pomoč pri ponovnem vračanju tujca v državo prosilko.
9. člen
(pristojnosti spremstva)
(1) Spremstvo iz države prosilke pri spremljanju tujca ne nosi orožja in je v civilnih oblačilih.
(2) Spremstvo iz države prosilke, ki spremlja tujca sme, v primeru odsotnosti pristojnega organa Republike Slovenije ali njemu v pomoč na primeren in sorazmeren način storiti vse, da odvrne neposredno in resno nevarnost pobega tujca, samopoškodovanja tujca, poškodovanja tretje osebe ali premoženja.
(3) Spremstvo iz države prosilke, ki spremlja tujca na zahtevo pristojnega organa v Republiki Sloveniji, predloži dokumente za izkazovanje istovetnosti ter dokumente o dovolitvi tranzita ali obvestilo, izdano v skladu s tem navodilom, s katerim dokazuje, da je tranzit dovoljen.
10. člen
(stroški)
(1) Stroški zagotovitve pomoči iz druge in tretje alinee drugega odstavka 7. člena tega navodila, ter stroške ponovnega vračanja tujca v državo prosilko so stroški države prosilke.
(2) Ostali stroški so stroški države prosilke kolikor so dejanski in je njihova višina določljiva.
11. člen
(uporaba)
Določbe tega navodila se smiselno uporabljajo tudi v primerih, ko je država prosilka Republika Slovenija.
12. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje tega navodila je Policija.
13. člen
(veljavnost)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2006
Ljubljana, dne 27. februarja 2006
EVA 2006-1711-0009
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve