Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1035. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2006, stran 2698.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet Občine Bloke na 15. redni seji dne 26. 1. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bloke za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bloke za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |Skupina /Podskupina kontov                | proračun   |
|  |                             |2006     |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |164.241.285,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI                     |122.324.535,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|700 |DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK               | 92.719.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|703 |DAVKI NA PREMOŽENJE                   | 17.148.045,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|704 |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE            | 12.457.490,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI                    | 41.916.750,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|710 |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH. OD PREMOŽENJA        | 3.666.300,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|711 |UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE               |  600.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|712 |DENARNE KAZNI                      |  155.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|713 |PRIH. OD PRODAJA BLAGA IN STORITEV            | 9.000.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|714 |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                 | 28.495.450,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI                   | 31.151.131,60|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|720 |PRIHODKI OD PRODAJE OSN. SREDSTEV            |  151.131,60|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|722 |PRIHOD. OD PRODAJA ZEMLJ. IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV    | 31.000.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI                   |209.835.953,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|740 |TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJAH  |163.335.953,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|741 |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SR. EU        | 46.500.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |405.228.369,60|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI                      | 56.076.404,65|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|400 |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM            | 14.155.600,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|401 |PRISP. DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST           | 2.369.700,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|402 |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE               | 37.219.323,91|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|403 |PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV               |   23.324,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|409 |SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE               | 2.308.456,74|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI                     |139.427.638,80|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|410 |SUBVENCIJE                        | 5.705.800,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|411 |TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM          | 32.185.800,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|412 |TRANSF. NEPROFITNIM ORGAN. IN USTANOVAM         | 2.360.800,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|413 |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI              | 99.175.238,80|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI                  |215.031.282,28|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|420 |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV            |215.031.282,28|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 | 20.000.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|431 |INVEST. TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO    | 17.400.000,00|
|  |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM                 |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|432 |INVEST. TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM          | 2.600.000,00 |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |II. ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)             |430.537.325,73|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)   |       –|
|  |                             | 25.308.956,13|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |  186.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|750 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|751 |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV               |  186.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |IV.PREJ. VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAP. DELEŽEV   |  186.000,00|
|  |(750+751+752)                      |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|44 |DANA POS. IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV           |     0,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|441 |POVEČANJE KAP. DELEŽEV IN NALOŽB             |     0,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |     0,00|
|  |(440+441+442)                      |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITALSKIH |  186.000,00|
|  |DELEŽ.(IV.-V.)                      |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |C. RAČUN FINANCIRANJA                  |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE                       |     0,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|500 |DOMAČE ZADOLŽEVANJE                   |     0,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 |     0,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|55 |ODPLAČILO DOLGA                     |  150.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|550 |ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA                 |  150.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |VIII. ODPLAČILO DOLGA (500)               |  150.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH      |       –|
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                | 25.272.956,13|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |  –150.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)=-III.     | 25.308.956,13|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU              | 25.417.609,76|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
Negativno stanje na računu leta 2006 bo pokrito iz ostanka sredstev na računu proračuna iz leta 2005.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bloke.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov, razen namenskih prihodkov proračuna.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požari (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01 in 11/02)
– prihodki od turistične takse;
– prihodki iz naslova okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prihodki iz naslova okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
– prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene;
– prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Namenski izdatki proračuna za leto 2006 so tudi izdatki za odpravo nesorazmerij v plačah, določenih v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizacij.
Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije.
Župan odloča o dinamiki porabe sredstev za tekočo porabo in likvidnostnem zadolževanju.
5. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo.
6. člen
Proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzete obveznosti z najemnini pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Proračunski skladi so:
– Račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF
Sredstva proračunske rezerve občine se v letu 2006 oblikujejo v višini 0,2% skupno doseženih prihodkov v letu 2006.
Izločanje sredstev v proračunsko rezervo preneha, ko višina skupno doseženih sredstev proračunske rezerve doseže 1,5% vseh prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerva za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o porabi obvesti občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500.000,00 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži v skladu z ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Bloke, v letu 2006 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.
10. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2006 zadolžijo samo s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bloke v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/06-3
Nova vas, dne 26. januarja 2006
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.