Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

985. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice, stran 2527.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet Občine Laško na 23. seji dne 15. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta S4 Rimske Toplice (v nadaljevanju: ZN), ki jih je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 103/05. ZN je v skladu s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list SRS, št. 46/87 in 44/88, in Uradni list RS, št. 26/93, 86/01 in 98/02).
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
A) tekstualni del,
B) smernice,
C) grafične priloge.
Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu ZN iz prvega člena tega odloka.
3. člen
V 4. členu se dopolni tekst druge alineje z besedilom:
»fasade 4 objektov na skrajen južnem delu stanovanjske soseske bodo obdelane enotno s klasičnimi ali sodobnimi materiali, niso dovoljeni strešni izzidki polkrožnih, stožčastih ali piramidalnih oblik: strešna konstrukcija bo dvokapnica s 25º–35º naklonom in temno kritino z opečno strukturo; sleme mora biti vzporedno s plastnicami terena«.
4. člen
Na koncu 4. člena se doda besedilo:
»Dovoljena je gradnja manj zahtevnih pomožnih objektov za lastne potrebe ob upoštevanju 4.00 m odmikov od gradbene parcele brez soglasja mejašev.«
5. člen
V 6. členu se črta druga alineja in nadomesti z novim besedilom:
»Gradbena parcela je lahko omejena z živico ali primerno oblikovano transparentno ograjo na parapetnih zidovih do višine 0.40 m. Gradnja zidanih ograj ni dovoljena."
6. člen
V 8. členu se dopolni prva alineja podtočka a) ceste z novim besedilom:
»za napajanje objektov 1–4 na južnem delu stanovanjske soseske je predvidena izgradnja nove servisne ceste širine 4.00 m;«.
7. člen
V 8. členu se pri podatkih c) kanalizacija doda nova alineja:
»– zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v meteorno kanalizacijo je predvideno z zatravitvijo gradbenih parcel in ureditvijo parkirnih površin s travnimi ploščam;«.
8. člen
11. člen se dopolni z novo alinejo, ki glasi:
»– za objekte 1–4 so v grafičnih prilogah določeni okvirni tlorisni gabariti in gradbene linije objektov. Za navedene objekte je kot tolerance dovoljena sprememba namembnosti stanovanjskega objekta v poslovno-stanovanjski pod pogojem, da dejavnost ne bo prekomerno onesnaževala okolja in bistveno poslabšala bivalnih pogojev v stanovanjski soseski. Za vsako spremembo namembnosti je treba predhodno izdelati oceno vplivov na okolje.
Kot toleranca je dopustna povečava tlorisnih gabaritov do skupne zazidane površine 140 m2 ob upoštevanju minimalnih odmikov od ceste 5.00 m in parcelne meje 4.00 m. Dopustne so tolerance pri prometnem in komunalnem urejanju na celotnem območju zazidalnega načrta S4 Rimske Toplice na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo zemljiškolastniška razmerja, primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta zazidalnega načrta.«
9. člen
ZN iz 1. točke tega odloka je stalno na vpogled na Občini Laško in pri Upravni enoti Laško.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 35003-4/2002
Laško, dne 15. februarja 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

AAA Zlata odličnost