Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

999. Spremembe in dopolnitve programske zasnove za občinski lokacijski načrt »Račel-Log«, stran 2545.

Na podlagi določil 3., 5., 9., v skladu z določili tretje in četrte alinee 12. člena in v navezavi s 17. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) ter 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01 in 100/03) je Občinski svet Občine Prevalje na 25. redni seji dne 23. 2. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
programske zasnove za občinski lokacijski načrt »Račel-Log«
Programska zasnova za ureditveni načrt (=v nadaljnjem UN) »Račel-Log« (Uradni list RS, št. 51-2515/02) se spremeni in dopolni tako, da se:
 
I) točka 1. črta in nadomesti z:
1. Območje Občinskega lokacijskega načrta RAČEL-LOG (=v nadaljnem OLN) je umeščeno na levem bregu reke Meže od višine mostu čez Regionalno cesto št. 226-1255 (Poljana-Ravne) pa do meje z Občino Ravne na Koroškem.
Od stanovanjskih zazidav Gonje I. in Gonje II. ga na severozahodni in zahodni strani loči lokalna cesta LC 350400.
Na severni strani je območje zamejeno z železniško progo Prevalje-Maribor.
Na vzhodni strani pa območje meji na Občino Ravne na Koroškem (istočasno tudi katastrska meja med k.o.Stražišče in k.o. Dobja vas).
 
II) točka 3. v celoti črta in nadomesti z:
3. OLN obsega naslednje parcele (oziroma njihove naslednice iz parcelaciji) v:
k.o.Stražišče:
337/1, 337/2, 337/3, 337/8, 340/2, 340/4, 340/5, 340/13, 342/1, 342/2, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 342/8434/1, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, 343/10, 350/1, 350/3, 350/4, 350/8, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 354/3355/2, 355/3, 355/4, 355/1, 356, 357, 358/1, 358/6, 358/7, 358/8, 546/5, 546/6, 547/5, 547/9, 547/10, 548/9, 555, 558, 559, 560 in 561#
#vodotok oziroma vodno telo reke Meže
k.o.Farna vas:
60/2*, 60/3*, 61/39*, 61/40*, 61/41*, 61/42*, 62/1, 62/2*, 63/1, 63/2*, 64/1, 64/3*, 65/1, 65/2, 65/3*, 65/4*, 65/5*, 68/4*, 68/29*, 68/30*, 73, 74/1, 74/2, 74/3*, 74/4*, 75, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 92, 93/4*, 103/1*, 103/2*, 538/1*, 538/2*, 538/3*, 538/5*, 538/6*, 605/1, 605/12*, 605/20* in 608/1#
* označene parcele sodijo v vplivno območje UN in sodijo v obstoječe cestno telo LC 350400 zaradi umestitve dostopnih poti ali naprav (križišča, tretji zavijalni pasovi ipd.)
#vodotok oziroma vodno telo reke Meže
 
III) za točko 3. umesti nova točka:
4. Izrazi, ki se uporabljajo v tej Programski zasnovi (v nadaljnjem PZ):
a) »gradnje nizke gostote« pomeni poseljenost cca 40-80 prebivalcev/ha;
b) »gradnja srednje gostote« pomeni poseljenost cca 80-120 prebivalcev/ha;
c) »gradnja visoke gostote« pomeni poseljenost cca 120-200 prebivalcev/ha;
č) »indeks pozidanosti (=FSI)« je izraženo razmerje med površino zazidanega stavbnega zemljišča, ki pomeni seštevek vseh stavbišč (v to so všteta tudi stavbišča objektov, za katere po pozitivni zakonodaji ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, povoznih površin, ipd.) in površino zemljišča oziroma gradbene parcele (le-ta je lahko tudi sestavljanka več parcel!);
d) »indeks izrabe (=BSI)« je izraženo razmerje med skupno (brutto) površino vseh etaž (seštevek površin vseh etaž) in skupno površino stavbnega zemljišča (le-ta je lahko tudi sestavljanka več parcel!);
e) »klet (=K)« je etaža, katere 70% vseh zunanjih stenitev je zgrajenih v raščeno ali nasuto zemljino in katere 60% od vseh zunanjih stenitev je zasutih najmanj do kote -0'35;
f) »pritličje (=P)« je etaža, katere najmanj 60% zunanjih stenitev je zgrajenih nad raščeno ali nasuto zemljino oziroma je največ 30% zunanjih stenitev zasutih;
g) »kota +-0'00« je zmeraj pohodnica pritličja;
h) »galerija (=G)« pomeni vmesni prostor (svetla višina najmanj 2,20 m) med polno višino etaže N (adstropje) oziroma M (ansarda) in spodnjo koto slemena strehe;
g) objekti so klasificirani (CC.Si-xx) v skladu z določili »Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena« (Uradni list RS, št. 33-1359/03).
 
IV) točka 4. v celoti črta in nadomesti s sledečo:
5. Na podlagi izhodišča za urejanje OLN, bo le-to območje v prihodnje namenjeno:
A) rekreacijsko-športnim površinam(74% celotne površine);
B) centralni čistilni naprave (3% celotne površine);
C) zaključenemu sklopu št. 1 prosto stoječih enostanovanjskih stavb z dopolnilno ne-stanovanjsko dejavnostjo (3% celotne površine);
Č) zaključenemu sklopu št. 2 prosto stoječih eno ali dvostanovanjskih stavb (6% celotne površine);
D) zaključenemu sklopu št. 3 prosto stoječih eno stanovanjskih stavb (3% celotne površine);
E) zaključenemu sklopu št. 4 prosto prosto stoječih eno ali dvostanovanjskih stavb z dopolnilno ne-stanovanjsko dejavnostjo (4% celotne površine);
F) zaključenemu sklopu št. 5 enostanovanjskih stavb, prosto stoječih oziroma stavb v nizu (4% celotne površine);
H) zaključenem sklopu ne stanovanjskega namena (2,5% celotne površine);
H) zemljišču, potrebnem za izpeljavo Lokacijskega načrta krožišča na RC 226-1255 pri mostu čez Mežo (0,5% celotne površine).
(1) Program posameznih sklopov predstavlja:
A) ŠPORTNO-REKREACIJSKI PARK (=ŠRP):
– gradbeno inženirski objekt/objekti za šport, rekreacijo in objekti za prosti čas (CC.Si-241, 12112);
– tenis igrišča s pripadajočimi slačilnicami, klubskimi prostori (z gostinsko ponudbo), otroškimi igrišči ipd.;
– parkirni prostori, potrebni za delovanje ŠRP;
– pomožno igrišče za nogomet;
– igrišča za različne igre z žogami;
– prosto časovni park kot zatravljena površinami s hortikulturno ureditvijo;
– obcestni drevored/-i;
B) CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA(=CČN):
– centralna čistilna naprava(CC.Si-22232) za območje Občine Prevalje;
– zmogljivost 6000 PE;
– kolektor se bo v dolžini cca 2800,0m speljal od višine tovarne LEK do lokacije v ceveh Ф25 – Ф30 cm, vzdolž vodnega telesa reke Meža, teren za postavitev le-tega lahek do srednje zahteven;
– dovozna cesta;
C) SKLOP (=SS1-NS) PROSTO STOJEČIH ENO STANOVANJSKIH STAVB Z DOPOLNILNO NESTANOVANJSKO NAMEMBNOSTJO:
– stanovanjska (CC.Si-11100) gradnja nizke gostote;
– dopustne spremljajoče dopolnilne nestanovanjske (CC.Si-12203) dejavnosti ne smejo presegati 30% FSI;
– III.območje varstva pred hrupom;
– območje umestitve je severozahodno od LC 350400 in južno od železniške proge v med sklopoma E in D;
– FSI <=0,225;
– BSI <=0,375;
– etažna višina K + P + N/M (+G);
– v brutto površine niso vštete površine pod zemljo;
Č) SKLOP (=SS2) PROSTO STOJEČIH ENO ALI DVO STANOVANJSKIH STAVB:
– stanovanjska (CC.Si-11100, 11210) gradnja srednje gostote;
– območje umestitve je severozahodno od LC 350400 in južno od železniške proge v podaljšku zgoraj navedenega sklopa PSO;
– zaradi bližine železniške proge spada po zadevni uredbi v III. območje varstva pred hrupom, vendar pa se glede namembnosti uvršča v II. območje!
– FSI <=0,250;
– BSI <=0,400;
– etažna višina K + P+ N/M (+G);
– v brutto površine niso vštete površine pod zemljo;
D) SKLOP (=SS3) PROSTO STOJEČIH ENOSTANOVANJSKIH STAVB:
– stanovanjska (CC.Si-11100) gradnja srednje gostote;
– območje umestitve južno od železniške proge, vzhodno do zazidave Gonje II, desnobrežno od Farskega potoka ter zahodno od sklopa Č;
– III. območje varstva pred hrupom;
– FSI <=0,250;
– BSI <=0,400;
– etažna višina K + P + N/M (+G);
– v brutto površine niso vštete površine pod zemljo;
E) SKLOP (=SS4-NS) PROSTO STOJEČIH ENO ALI DVOSTANOVANJSKIH STAVB Z DOPOLNILNO NESTANOVANJSKO NAMEMBNOSTJO:
– stanovanjska (CC.Si-11100, 11210) gradnje srednje gostote;
– dopustne spremljajoče dopolnilne nestanovanjske (CC.Si-12203, 12304) dejavnosti ne smejo presegati 30% FSI;
– območje umestitve je levo in desno od LC 350400 ter levobrežno in desnobrežno od Farskega potoka ter južno od sklopov Č, D in E;
– III. območje varstva pred hrupom;
– FSI <=0,350;
– BSI <=0,450;
– etažna višina P + N/M (+G);
– podkletitev zaradi neposredne bližine vodotoka ter reliefa ni možna;
F) SKLOP (= SS5) ENO STANOVANJSKIH STAVB, PROSTO STOJEČIH oziroma V NIZU:
– stanovanjska (CC.Si-11100) gradnja nizke gostote;
– območje umestitve je vzhodno od sklopa E in desnobrežno od Farskega potoka do višine ŠRP;
– III.območje varstva pred hrupom;
– FSI <=0,375;
– BSI <=0,500;
– etažna višina P+N/M(+G);
– podkletitev zaradi neposredne bližine vodotoka ter reliefa ni možna;
G) SKLOP (= NS1) NESTANOVANJSKIH STAVB, PROSTO STOJEČIH oziroma V NIZU:
– nestanovanjska (CC.Si-121, 122, 123, 124, 126) gradnja visoke gostote;
– območje umestitve je levoobrežno od Meže, SV od krožnega krožišča do višine ŠRP;
– III. območje varstva pred hrupom;
– 0,775<=FSI>=0,600;
– BSI <=1,500;
– etažna višina P+<=3(+G);
– podkletitev zaradi neposredne bližine vodotoka ter reliefa ni možna;
H) LOKACIJSKI NAČRT ZA KROŽNO KRIŽIŠČE NA RC št. 226-1255 PRI MOSTU ČEZ MEŽO:
– gradbeno-inženirski objekt: krožno križišče (CC.Si-211);
– krak navezovalne rekonstruirane lokalne ceste LC 350400 (smer Markov podvoz-Stražišče);
– del cestišča krožnega križišča;
– brežine in podporna konstrukcija objekta;
 
V) točka 5. v celoti črta in nadomesti s sledečo:
6. Območje je prometno delno opremljeno.
(1) Dovoz do OLN je možen iz jugozahodne strani po lokalni cesti LC 350400 (od RC št. 226-1255 do Stražišča). Cesta je asfaltirana do višine stanovanjskega objekta »Gradišnik«, ki predstavlja zaključni objekt zazidave Gonje II;
(2) Dostop do OLN je možen z treh strani, in sicer:
– ob zgoraj navedeni cesti, kjer je speljan asfaltiran pločnik od RC št. 226-1255 pa do višine ceste JP 851710;
– vzdolž desne brežine potoka (p.c.št. 681/22) od naselja Gonje I. (križišče cest JP 851700 in J851740) pa do stanovanjske hiše Gradišnik ter
– od RC št. 226-1255 v višini mosta čez reko Mežo vzdolž njene desne brežine (po kroni nasipa
– zemljišča p.c. 608/1 k.o.Farna vas);
(3) V »Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine sestavinah plana Občine Prevalje (v nadaljnjem PSPA), Uradni list RS št. 83-4320/01 in 69-2940/2004«. je na karti Dolgoročnega plana št. 4/Zasnove prometnega omrežja v M 1: 25000 vrisana na opredeljenem območju razbremenilna cesta kot podaljšek le-te od krožnega križišča pri mostu čez Mežo v smeri proti meji z Občino Ravne na Koroškem in sicer kot »občinsko izhodišče«.
Ista trasa je tudi vrisana na karti Srednjeročnega plana-Urbanistična zasnova št. 3/Prometna ureditev v M 1:5000. Zaradi izredno dragocenega prostora, ki ga območje Račel-Log predstavlja za Prevalje in zaradi podvajanja prostorskih izvedbenih načrtov (Ureditveni načrt za rekreacijsko-športne površine in Lokacijski načrt za razbremenilno cesto) se na opredeljenem območju ne bo izdelal Občinski lokacijski načrt za potrebe razbremenilne ceste Prevalje-Vzhod (in se posledično ta tudi ne bo izvedla), temveč zgolj le-ta, potreben za izvedbo krožnega križišča pri mostu čez Mežo;
(4) Ob lokalni cesti LC 350400 je potrebno urediti hodnik za pešce v širini 1,20 m od višine hiše RAPS pa do Markovega podvoza vzdolž njene severne strani;
(5) Na južni strani navedene ceste je potrebno na oddaljenosti cca 1,40m od roba vozišča na osni razdalji med obstoječimi lučmi javne razsvetljave kompozicijsko primerno zasaditi linijski drevored japonskih češenj (Prunus Serrulata »Kanzan«) od križišča ceste z RC I.reda (ob upoštevanju umestitve krožnega križišča) pa do Markovega podvoza;
(6) Za potrebe sklopa »F« bo potrebno zgraditi novo cesto s slepim zaključkom v dolžini cca 200,0m vzdolž desne brežine Farskega potoka ter izgraditi ustrezne komunalne vode in naprave;
(7) Zaradi obojestranske obstoječe urejene pohodne poti na kroni vodotoka (Meže) je smiselno razmišljati o postavitvi dveh (2) peš brvi (po zgledu le-te pri Štoparjevem mostu), ki bi omogočila bodisi zaključen sprehod ali pa nadaljevanje v smeri Raven (ob robu OIC Log) in sicer:
a) v višini sklopa »G« proti »Papirnici« in
b) v višini objekta »Močivnik« v OIC Log(Občina Ravne na Koroškem);
(8) Za potrebe nemotenega poteka prometa skozi Prevalje je bilo izvedeno krožno križišče pri mostu čez Mežo na RC št. 226-1255 in katerega zemljišča segajo v območje, kot ga določajo PSPA:
a) za krožišče se je v skladu z zadevno zakonodajo v RS izdelal Lokacijski načrt pod nazivom »Odloka o lokacijskem načrtu krožnega križišča Pred mostom/Fara na Prevaljah«, ki je (Uradni list RS, št. 99-5008/02).
 
VI) točka 6. v celoti črta in nadomesti z:
7. Površine za mirujoči promet:
(1) Parkirišča bodo urejena na jugovzhodni strani LC 350400 v višini ob vstopu v igrišč za tenis z uvozom neposredno s lokalne ceste z odmikom cca 1,40m od roba obstoječega roba vozišča/cestnega telesa oziroma vzdolž servisne ceste sklopa igrišč:
– najmanjša velikost posameznega parkirnega mesta je 2,25m x 5,00m;
– vseh parkirnih mest bo glede na realizacijo ureditve športnega parka lahko skupaj do dvesto (200).
(2) V primeru izvedbe pomožnega nogometnega igrišča bo le-to lahko tudi služilo v času večjih športnih in drugih prireditev kot začasna parkirna površina.
(3) Posamezne bivalne enote morajo imeti urejene svoje lastne parkirne površine v sklopu pozidanih stavbnih zemljišč v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 45-/2000 in 12-520/2002) in znotraj okvirov, ki jih predpisujeta FSI in BSI za sleherno območje posebej;
a) parkirne površine sklopa »G« lahko služijo tudi javnemu namenu.
(4) Peš površine so predvidene po celotnem območju športnega parka:
– utrjene morajo biti z ustreznim tlakom;
– na območju športnega parka se smatrajo za peš površine tudi urejene zelenice, ki lahko služijo tudi kot površine za igro in posedanje;
– vse utrjene peš površine so namenjene tudi za dostop intervencijskim vozilom.
(5) Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v območjih križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir.
 
VII) za točko 7. (staro točko 6.) doda točka nova točka:
8. Gradnja komunalne in energetske infrastrukture:
(1) Vsi objekti v zadevnih sklopih se morajo:
a) priključiti na obstoječa javna komunalna in energetska omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in meteornih vod, ter komercialna omrežja za oskrbo z električno energijo, plinom, javno razsvetljavo in telekomunikacije;
b) gradnja nove komunalne in energetske infrastrukture mora potekati:
A) usklajeno in z upoštevanjem etapnosti urejanja ureditvenega območja in ob smiselnem upoštevanju Sklepa o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta »Račel-Log« (Uradni list RS, št. 44-2081/04);
B) za vsak sklop je možna izvedba zaključenega in usklajenega območja ob doslednem upoštevanju in podrejenosti zgornji alinei!
(2) OSKRBA Z VODO:
a) do obravnavanega območju je speljano javno vodovodno omrežje, ki pa je že dotrajano;
b) pri načrtovanju je potrebno upoštevati možnost koriščenja vode iz vodotoka Meža (zalivanje zelenih površin, hidrantno omrežje, ipd.).
(3) ODVAJANJE FEKALNIH IN METEORNIH VOD:
a) javna kanalizacija je pripeljana do konca zazidave Gonje II., ne pa na območje OLN oziroma je v izgradnji za sklopa C in Č:
– vse kanalizacijske veje se bodo morale ob izgradnji kolektorskega voda priključiti na skupni kolektorski vod do CČN;
– obvezno je izvesti ločen sistem odvajanja fekalnih in meteornih vod;
– točna lokacija priključka bo znana kasneje;
– ne glede na to, ali bo izbrana lokacija CČN na predlaganem območju (sklop B) ali pa bo izgrajena skupna čistilna naprava za Občini Prevalje in Ravne na Koroškem skupaj, pa je potrebno izvesti ločena sistema fekalne in meteorne kanalizacije;
– reševanje (projektiranje in izvedba) odvajanja odpadnih vod je smotrno reševati v okviru celotnega območja Pod gonjami;
– za potrebe CČN se bo izdelal posebni Občinski lokacijski načrt;
– do izgradnje CČN in kolektorskega voda pa bo potrebno za omenjene sklope izvesti parcialne lokalne CČN;
– odvod meteornih voda ter talne in zaledne vode z območja športno-rekreacijskega parka mora biti celovito urejen s sistemom meteorne kanalizacije;
– utrjena asfaltirana parkirišča in površine morajo biti opremljena z lovilci olj in maščob;
(4) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN JAVNO RAZSVETLJAVO:
a) na območju OLN potekajo:
– prosto zračni 20kV vodi in
– naprave po NN 0,4kV.
Nizkonapetostno omrežje na tem območju je prosto zračno in to večinoma z golimi vodniki.
b) Za posamezna območja je potrebno izdelati idejne rešitve elektrifikacije in javne razsvetljave ter ga uskladiti z celoto. V ta projekt je potrebno vključiti tudi sanacije obstoječih naprav in vodov.
(5) OSKRBA S PLINOM:
Omrežje zemeljskega plina je izvedeno do območja ureditvenega načrta v višini zadnjih hiš naselja Gonje II., zato naj se oskrba objektov z energijo obvezno predvidi z zemeljskim plinom po predhodnem kontrolnem izračunu kapacitete plinovodnega omrežja glede na novo priključno moč vseh objektov.
(6) TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE:
a) Območje OLN ni vključeno na javno telekomunikacijsko omrežje.
b) Predvidevamo možnost zahtev po dodatnih telekomunikacijskih in kabelskih (CaTV) kapacitetah, kar pomeni izgradnjo novih vodov, ki bodo potekali v sklopu izgradnje telefonskega omrežja;
c) Lastniku zvez morajo biti na obstoječih trasah oziroma lokacijah s telekomunikacijskimi kapacitetami, kjer prihaja iz različnih vzrokov (voda, strela, mehanske poškodbe, novogradnje…) po potrebi omogočene po prestavitve, zamenjave ali kakršnekoli drugačna investicijska in vzdrževalna dela;
(8) ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV:
Ob osnovnem cestnem omrežju so predvidena zbirna in odjemna mesta za komunalne odpadke. Prostor, kjer bodo nameščene posode mora biti utrjen, zagotovljeno mora biti redno čiščenje.
 
VIII) točka 7. v celoti črta in nadomesti s sledečo:
9. Urbanistično oblikovanje ureditvenega območja mora biti celovito:
(1) Ne glede na izvedbo ureditve ŠRP je njegov glavni povezovalni element promenada po levobrežni kroni reke Meža, ki omogoča peš dostop do vseh objektov, igrišč in drugih odprtih površin v parku. Parkirne površine bodo locirane na robu športnega parka vzdolž LC 350400, vendar tako, da je dostop do objektov in igrišč neposreden.
(2) ŠRP je dostopen z lokalnega cestnega omrežja.
(3) Kolikor se ne bo izvajala samostojna CČN Prevalje, se območje, predvideno za le-to uporabi za potrebe ŠRP.
(4) Obstoječa promenada pa se dandanes vije po levi strani lokalne ceste v smeri Markovega podvoza in je že zdaj opremljena z pločnikom v pretežni dolžini do hiše Gradišnik. Le-ta se bo nadaljevala tja do podvoza, po desni strani vozišča pa ji bo v skladu z določili iz šeste (6.) točke pariral drevored.
(5) Za sleherni objekt znotraj OLN je potrebno za pridobitev PGD poleg ostalih načrtov predložiti tudi ustrezen projekt zunanje ureditve (tlakovanja in hortikulturna ureditev) v merilu, ne večjem od M 1:125!
 
IX) točka 8. v celoti črta in nadomesti s sledečo:
10. Zelene površine v ŠRP morajo biti povezane z zelenimi in drugimi javnimi površinami izven meja ureditvenega načrta, predvsem pa z zelenim sistemom mesta (druge parkovne in športno-rekreacijske površine na Prevaljah) ter z obstoječimi in/ali bodočimi rekreacijskimi območji ob reki Meži na njenem desnem bregu.
(1) Novi drevoredi se zasadijo z avtohtonimi vrstami drevja oziroma v skladu s posameznimi določili te PZ.
(2) Tudi pri drugih hortikulturnih ureditvah se morajo (pretežno) uporabiti avtohtone rastlinske vrste.
(3) Na območju »G« mora biti hortikulturno urejenega najmanj 20% gradbenega zemljišča;
(4) Posegi v teren morajo biti izvedeni z:
– blagimi in ozelenjenimi brežinami;
– oporni zidovi so dopustni le na mestih, kjer brežin ni možno drugače zavarovati. Oporni zidovi se morajo urediti, zatraviti in ozeleniti z drevjem in grmičevjem.
(5) Zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kakovosti na sosednjih zemljiščih, je z gradnjo prizadete površine (izven območja ureditvenega načrta) po posegu potrebno sanirati v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti.
Potrebna je sanacija novo nastale situacije (nov gozdni rob, razgaljena tla, novo nastale brežine, vkopi, nasipi ipd.), z utrditvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami; sanacija naj bo opredeljena s sanacijskimi oziroma zasaditvenimi načrti.
 
X) točka 9. v celoti črta in nadomesti z:
11. Upoštevana morajo biti določila 22. in 23. člena zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz, Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02).
(1) Upoštevati je potrebno ustrezne predpise, ki urejajo varstvo na področju potresne varnosti, zaklanjanja prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč, zaščito brežin zaradi erozije in drugih vplivov, varstvo okolja ter varstvo pred hrupom, ipd.
(2) V skladu s predpisi in tehničnimi normativi projektiranja je potrebno upoštevati tudi varno projektiranje brez arhitektonskih ovir.
 
XI) točka 10. črta in nadomesti s sledečo:
12. Najbolj učinkovito je celovito urejanje OLN oziroma ŠRP.
(1) OLN se lahko izvaja tudi etapno, kot sestavljenka OLN za posamezna območja iz pete točke te PZ oziroma v skladu z določili zadnjega odstavka točke 3.2/Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja z vrstami izvedbenih prostorskih aktov-IPA Dolgoročnega plana (v nadaljnjem DP-PSPA) in zadnjega odstavka točke 3.1/Priprava strokovnih podlag in izvedbenih prostorsko aktov-IPA Srednjeročnega plana (v nadaljnjem SP-PSPA) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998, Uradni list RS, št. 83/01 in Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 2004, Uradni list RS, št. 64-2940/04;
(2) Posamezne sklope je možno aktivirati neodvisno (v skladu z določili točke zgoraj), a je pri tem potrebno najprej urejati minimalen standard za potrebe prometne, komunalne in energetske infrastrukture:
– možna je obnova in prenova obstoječe zelene površine z novimi športnimi igrišči in objekti ter ureditvijo mirujočega prometa;
– izgradnja sklopa se lahko smiselno razdeli na več planskih celot, katerih deli se lahko povezujejo v skladu z razpoložljivimi sredstvi in potrebami;
– možna je tudi postavitev rezervnega igrišča za trening nogometa, ki pa ne sme biti zagrajen;
– posamezna faza se mora izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve:
a) etapno izvajanje ureditvenega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter izgled in delovanje celotnega območja športnega parka;
b) za arhitekturno-tehnične rešitve opredeljeno območje podlega zahtevam, izhajajočim iz PUP št. 2 za matični okoliš Ravne-Prevalje ter zahtevke, navedene v točkah 5.1 in 9.5 te programske zasnove oziroma določilom, izhajajočim iz posameznih OLN.
 
XII) točka 11. črta in nadomesti s sledečo:
13. Občina Prevalje uporablja PZ in Spremembe in dopolnitve PZ kot podlago za opremljanje prostora zadevnega OLN in za izdajo ustreznih podatkov in podlag za gradnjo v skladu z izhodišči Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 in 2004, Uradni list RS št. 83-4320/01 in 69-2940/04.
 
XIII) doda nova točka:
14. Vse risne priloge osnovne PZ se odpravijo in zamenjajo s sledeči risni listi:
1. Načrt parcel, M 1: 2.500 (sestavljeni načrt DKN, listi k.o.Farna vas in k.o.Stražišče);
2. Območje obdelave, M 1:2.500;
3. Vris območij namembnosti znotraj meja ureditvenega načrta, M 1:2.500;
 
XIV) točka 12. preštevilči v točko 15:
15. Ta programska zasnova začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0004/2005-10
Prevalje, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

AAA Zlata odličnost