Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

979. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Grosuplje, stran 2517.

Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB) 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 37. redni seji dne 25. 1. 2006 prejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Grosuplje
1. člen
V Odloku o oglaševanju v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 67/04) se spremeni prvi odstavek 1. člena, ki se sedaj glasi:
S tem odlokom se določijo pogoji, načini in obveznosti za postavljanje objektov in naprav (v nadaljevanju: objektov) za oglaševanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja za območje Občine Grosuplje postavljenih na zemljiščih in objektih, na katerih ima občina lastninsko pravico, stvarno pravico ali katero drugo pravico, javnih površinah ter zasebnih površinah in objektih za oglaševanje za lastne potrebe.
Spremeni se četrti odstavek, ki se sedaj glasi:
Na oglasnih mestih se postavljajo stalni in začasni oglasni objekti.
2. člen
V 2. členu se spremeni prva alinea, ki se sedaj glasi:
– oglasno mesto je prostor za namestitev oglasnega objekta.
3. člen
Spremeni se celoten 4. člen, ki se sedaj glasi:
Oglasni objekti za oglaševanje so:
stalni objekti za oglaševanje:
– oglasni stolp,
– oglasni panoji,
– svetlobne vitrine,
– samostojne ali na steno pritrjene vitrine in table,
– oglasni panoji z vrtljivo površino,
– nosilci in drogovi čez cestnih transparentov,
– oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave,
– krajevni objekti za oglaševanje.
Začasni objekti za oglaševanje:
– prenosljivi ulični panoji,
– samo stoječi prapori,
– drugi podobni premični objekti.
Prosto stoječi mega in večji oglasni panoji niso dovoljeni. Izjemoma so dovoljeni na lokacijah ob avto cesti A 2 v skladu z določili pravilnika o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje.
Neprostostoječe oblike oglaševanja, kot so panoji, slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, so dovoljene samo na lokacijah, ki jih določi pristojni urad za urejanje prostora Občine Grosuplje.
4. člen
V 5. členu se spremeni prvi odstavek, ki se sedaj glasi:
Lokacija in namen rabe stalnih objektov za oglaševanje na zemljiščih in objektih, na katerih ima občina lastninsko pravico, stvarno pravico ali katero drugo pravico, ter javnih površinah mora biti v skladu s prostorskimi akti Občine Grosuplje ter Pravilnikom o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje.
V drugem odstavku se na koncu stavka črta besedilo »v občini Grosuplje«.
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena, ki se sedaj glasi:
Za postavitev stalnega oglasnega objekta je potrebno pridobiti v skladu z veljavno zakonodajo lokacijsko informacijo oziroma gradbeno dovoljenje.
Črta se tretji odstavek.
Spremeni se prvi stavek četrtega odstavka, ki se sedaj glasi:
Na zemljiščih in objektih, na katerih ima občina lastninsko pravico, stvarno pravico ali katero drugo pravico, ter javnih površinah je oglaševanje dovoljeno samo na oglasnih mestih in objektih za oglaševanje, ki so določena s Pravilnikom o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje.
6. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, ki se sedaj glasi:
Postavitev začasnega objekta za oglaševanje po tem členu je možna na lokacijah, ki jih potrdi Urad za prostor Občine Grosuplje in na zemljiščih, na katerih ima občina lastninsko pravico, stvarno pravico ali katero drugo pravico ter javnih površinah. Takšna postavitev lahko traja največ 30 dni.
7. člen
Spremeni se 15. člen, ki se sedaj glasi:
Z objekti za oglaševanje za lastne potrebe gospodarijo lastniki. Oglaševanje na zasebnih površinah in objektih, ki ni oglaševanje lastne registrirane dejavnosti, ni dovoljeno.
8. člen
Spremeni se 19. člen, ki se sedaj glasi:
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljal pristojni organ občinske uprave.
Za vodenje postopka, izdajo plačilnih nalogov in odločb o prekrških zoper določbe tega odloka vodi pooblaščena uradna oseba.
9. člen
V prvem in drugem odstavku 20. člena se besede »Uradna oseba občinske inšpekcije« nadomestijo z besedami »pooblaščena uradna oseba«.
10. člen
V 22. členu se besedi »občinsko inšpekcijo« nadomesti z besedami »pristojen organ občinske uprave«.
11. člen
Spremeni se 23. člen, ki se sedaj glasi:
Z globo 150.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:
– kot izbrani izvajalec ravna v nasprotju z določili 6. in 8. člena tega odloka.
– kot izbrani izvajalec ne izvede oglaševanja za potrebe volilne kampanje,
– ravna v nasprotju s prepovedmi iz 18. člena.
Z globo 60.000,00 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju s prepovedmi iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
Črta se 24. člen odloka.
13. člen
V 25. členu se izraz »z denarno kaznijo« nadomesti z izrazom »z globo«.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-1001/95
Grosuplje, dne 25. januarja 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost