Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

996. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica, stran 2543.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dalje) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. 2. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Mestne občine Nova Gorica
1. člen
V Statutu Mestne občine Nova Gorica – v nadaljevanju: statut (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05) se druga alinea 12. točke 7. člena spremeni tako, da se glasi:
“– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine”.
2. člen
V 19. členu statuta se črtata deseta in triindvajseta alinea.
Vse alinee v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
V drugem odstavku 28. člena statuta se doda nova osma alinea, ki se glasi:
“– imenuje in razrešuje podžupana”.
Vse alinee v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.
4. člen
Prvi odstavek 32. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:
“Občina ima največ tri podžupane. Podžupana imenuje izmed članov mestnega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.”
Doda se nov drugi odstavek v 32. členu statuta, ki se glasi:
“V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči mestni svet, kateri izmed članov mestnega sveta bo opravljal to funkcijo.”
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 35. člena statuta se beseda “izvoli” nadomesti z besedo “imenuje”.
6. člen
V 36. členu statuta se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.”
7. člen
Četrti odstavek 53. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:
“Pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana, so nični, vendar pa lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna, določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene ožji del občine, veljavni brez predhodnega soglasja župana.”
8. člen
Doda se nov četrti odstavek 65. člena statuta, ki se glasi:
“Če mestni svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko mestni svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
9. člen
Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/97
Nova Gorica, dne 23. februarja 2006
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost