Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

990. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje, stran 2535.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04), je Občinski svet Občine Mozirje na 23. redni seji dne 22. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Mozirje (v nadaljevanju besedila ustanoviteljica), ustanavlja Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje (v nadaljnjem besedilu zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
2. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Mozirje.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v njenem imenu izvaja Občinski svet Občine Mozirje.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Zavod posluje pod imenom: Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje.
Skrajšano ime zavoda je: Zavod za TKŠM Mozirje.
Sedež zavoda je v Mozirju, Šmihelska cesta 2.
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi in polno odgovornostjo v pravnem prometu, v svojem imenu in za svoj račun, kot to določajo zakoni in ta odlok. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga.
4. člen
Zavod je ustanovljen z namenom, da skrbi za razvoj turistične, kulturne, športne in mladinske dejavnosti v Občini Mozirje.
Zavod lahko svoje storitve opravlja tudi za druge občine. O izvajanju teh storitev sklene zavod, po predhodnem soglasju ustanoviteljice, z drugo občino pogodbo, na osnovi katere prevzame ta občina vse finančne obveznosti, vezane na izvajanje dejavnosti zavoda na njenem območju.
5. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrajnem sodišču v Celju.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in pečat okrogle oblike s premerom 23 mm.
Pečat s premerom 35 mm zavod uporablja v pravnem prometu za potrjevanje aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, pravnim in fizičnim osebam. Na tem pečatu je izpisano polno ime zavoda: Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje, na sredini pečata pa kratica ZTKŠM.
Pečat s premerom 23 mm zavod uporablja za potrjevanje finančne in knjigovodske dokumentacije. Na tem pečatu je izpisano skrajšano ime zavoda: Zavod za TKŠM Mozirje.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga pooblasti direktor, v mejah pooblastila.
10. člen
Podpisniki za zavod so direktor in drugi delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
1. Ključne naloge zavoda
11. člen
Zavod, glede na namen zaradi katerega je ustanovljen, opravlja naslednje naloge:
Na področju turizma:
– skrbi za razvoj, organizacijo, promocijo in trženje turistične ponudbe občine Mozirje,
– skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov,
– skrbi za izobraževanje in angažiranje lokalnih turističnih vodičev,
– sodeluje s turističnimi društvi v občini in ostalimi organizacijami na področju turizma,
– pripravlja dokumentacijo za javne razpise na področju turizma,
– skrbi za vodenje in izvedbo projektov na področju turizma, ki so v skupnem interesu (npr. turistična signalizacija, turistične poti ipd.),
– skrbi za pripravo in izdajo razglednic, zloženk, zemljevida občine in drugega promocijskega gradiva,
– pripravi izvedbo za natečaj za izvirne turistične spominke občine in poskrbi za organizacijo proizvodnje le-teh ter njihovo trženje,
– izvaja naloge turistično informacijskega centra.
Na področju kulture:
– skrbi za upravljanje in vzdrževanje kulturnih objektov,
– pripravlja program kulturnih prireditev (gledališki abonma za odrasle, abonma za najmlajše, glasbeni abonma z različnimi zvrstmi glasbe, literarni večeri, proslave ob raznih dogodkih),
– skrbi za organizacijo in izvedbo razstav (stalne in priložnostne razstave, Videčnikova zbirka),
– organizira delavnice z domačimi in gostujočimi ustvarjalci na raznih področjih umetnosti in domače obrti,
– skrbi za pripravo projektov za javne razpise,
– sodeluje pri investicijah na področju kulture (zbiranje in odpiranje ponudb),
– sodeluje s kulturnimi društvi in posameznimi ustvarjalci na področju kulture.
Na področju športa:
– skrbi za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov,
– skrbi za trženje športnih objektov (treningi, prodaja vstopnic za prireditve),
– organizira športne prireditve,
– pripravlja program razvoja športa v občini (dolgoročni in letni programi investicij in drugih projektov),
– pripravlja dokumentacijo za javne razpise na področju športa,
– skrbi za profesionalno koordiniranje, vodenje in trženje športne dejavnosti v občini,
– sodeluje s športnimi društvi v občini.
Na področju mladine:
– skrbi za pripravo letnega programa aktivnosti za mlade v občini,
– skrbi za povezovanje in vodenje aktivnosti za mlade,
– skrbi za združevanje mladih z namenom pospeševanja dela na področju izobraževanja in iskanja človeških virov, kulturno umetniških vsebin in reševanje socialnih težav,
– spremlja, vzpodbuja, organizira in izvaja mladinske zabavne, športne, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti (dejavnost mladinskih centrov),
– skrbi za programsko svetovalno dejavnost,
– skrbi in vzpodbuja preventivne dejavnosti na področju osveščanja in preprečevanja zasvojenosti.
2. Dejavnost javnega zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti
12. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni List RS, št. 2/2002) razvrščene:
DE/ 22.110 izdajanje knjig
DE/ 22.120 izdajanje časopisov
DE/ 22.130 izdajanje revij in periodike
DE/ 22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/ 22.150 drugo založništvo
DE/ 22.220 drugo tiskarstvo
DE/ 22.240 priprava za tisk
G/ 51.160 posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
G/ 51.180 posredništvo specializirano za prodajo določenih izdelkov
G/ 51.190 posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/ 52.250 trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
G/ 52.472 trgovina na drobno s časopisi, revijami
G/ 52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/ 52.488 trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/ 52.620 trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/ 52.630 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/ 55.210 dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
H/ 55.220 dejavnost kampov
H/ 55.233 oddajanje sob gospodinjstev gostom
H/ 55.239 druge nastanitve za krajši čas
H/ 55.400 točenje pijač
I/ 60.230 drug kopenski potniški promet
I/ 63.300 dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
K/ 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/ 70.320 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/ 71.210 dajanje drugih kopenskih vozil v najem
K/ 71.401 izposojanje športne opreme
K/ 71.403 izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K/ 72.300 obdelava podatkov
K/ 72.600 druge računalniške dejavnost
K/ 73.201 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/ 74.130 raziskovanje trga in javnega mnenja
K/ 74.140 podjetniško in poslovno svetovanje
K/ 74.400 oglaševanje
K/ 74.853 druga splošna tajniška opravila
K/ 74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/ 74.873 druge poslovne dejavnosti, d.n.
M/ 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O/ 92.130 kinematografska dejavnost
O/ 92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/ 92.330 dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/ 92.340 druge razvedrilne dejavnosti
O/ 92.400 dejavnost tiskovnih agencij
O/ 92.512 dejavnost arhivov
O/ 92.521 dejavnost muzejev
O/ 92.522 varstvo kulturne dediščine
O/ 92.610 obratovanje športnih objektov
O/ 92.622 dejavnost smučarskih centrov in smučišč
O/ 92.623 druge športne dejavnosti
O/ 92.720 druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
13. člen
Zaradi zagotovitve celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je ustanovljen, lahko zavod organizira in izvaja tudi spremljajoče dejavnosti, ki se vsebinsko navezujejo na eno ali več področij delovanja zavoda.
Zavod lahko uvaja nove dejavnosti, s katerimi dopolnjuje dejavnosti, za katere je ustanovljen, le po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– direktor zavoda,
– svet zavoda,
– strokovni sveti za posamezna področja.
1. Direktor zavoda
15. člen
Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor opravlja tudi strokovna dela s področja delovanja zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
16. člen
Svet zavoda najpozneje v 30 dneh od datuma vpisa zavoda v sodni register objavi javni razpis za direktorja zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja.
Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovitve mandata.
17. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo družboslovne, humanistične, organizacijske ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih mestih,
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– aktivno znanje slovenskega in enega svetovnega jezika.
Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.
18. člen
Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja so:
– organizira in vodi delo zavoda,
– pripravi pravila (statut) zavoda,
– pripravlja strateški načrt,
– pripravlja letni program dela in finančni načrt,
– pripravi akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– pripravlja letno poročilo in poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavno zakonodajo,
– opravlja strokovna dela s področja delovanja zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
19. člen
Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju, za kar je potrebno soglasje lastnika nepremičnine.
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanoviteljici.
20. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, Svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
2. Svet zavoda
21. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 7 članov, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela zavoda (turizma, kulture, športa in mladine), financ in pravnih zadev, imenuje Občinski svet ustanoviteljice. Med imenovanimi člani sveta zavoda mora biti vsaj en član Občinskega sveta.
22. člen
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in prične teči z dnem imenovanja. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Svet zavoda lahko veljavno sprejema sklepe, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda urejajo pravila zavoda, ki jih svet zavoda sprejme v roku 60 dni po vpisu zavoda v sodni register.
23. člen
Naloge sveta zavoda so:
– sprejema strateški načrt, statut zavoda, program dela, finančni načrt, akt o organizaciji dela,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– daje soglasje k pogodbam o investicijskih vzdrževanjih in investicijah,
– daje pobude v zvezi z delovanjem zavoda,
– daje direktorju mnenja in pobude za reševanje odprtih vprašanj,
– potrjuje letno poročilo,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– ocenjuje delo direktorja,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja.
Podrobnosti v zvezi s pristojnostmi in delovanjem sveta zavoda se uredijo s poslovnikom.
3. Strokovni (programski) sveti
24. člen
Strokovni sveti so oblikovani za vsako področje delovanja zavoda posebej, tako da ima zavod 4 strokovne svete, in sicer:
– strokovni svet za turizem,
– strokovni svet za kulturo,
– strokovni svet za šport,
– strokovni svet za mladino.
Člani vseh strokovnih svetov so predstavniki KS Mozirje in KS Rečica ob Savinji.
Strokovni svet za področje turizma šteje 5 članov, in sicer:
– predstavnika turističnih društev v občini (2 člana),
– predstavnika turističnih organizacij v občini (2 člana),
– predstavnik ustanoviteljice.
Strokovni svet za področje kulture šteje 5 članov, in sicer:
– dva predstavnika kulturnih društev iz KS Mozirje,
– dva predstavnika kulturnih društev iz KS Rečica ob Savinji,
– predstavnik ustanoviteljice.
Strokovni svet za področje športa šteje 5 članov, in sicer:
– štirje predstavniki športnih društev iz obeh KS v občini,
– predstavnik ustanoviteljice.
Strokovni svet za področje mladine šteje 5 članov, in sicer:
– dva predstavnika mladine v občini,
– dva predstavnika študentov v občini,
– predstavnik ustanoviteljice.
25. člen
Ključne naloge strokovnih svetov so:
– obravnavajo in dopolnjujejo letne programe dela (za svoje področje), ki jih pripravljajo strokovni vodje,
– predlagajo investicije,
– predlagajo projekte za državne in mednarodne razpise,
– obravnavajo in dajejo mnenja s svojega strokovnega področja in pobude za reševanje posameznih vprašanj.
26. člen
Člana strokovnega sveta predlaga organizacija, ki jo bo član zastopal v strokovnem svetu, sklep o imenovanju pa sprejme Občinski svet Občine Mozirje.
Mandat članov strokovnega sveta traja pet let z možnostjo ponovitve mandata. Prvo konstitutivno sejo posameznega odbora skliče strokovni delavec zavoda, zadolžen za to področje dela zavoda, in sicer v roku 30 dni od izvolitve članov.
Člani na konstitutivni seji posameznega sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.
Strokovni svet veljavno sprejema sklepe, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Podrobnejše delovanje svetov se uredi s poslovnikom o strokovnih svetih.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
27. člen
Za ustanovitev in začetek dela zagotavlja ustanoviteljica zavodu 300.000,00 SIT.
28. člen
Ustanoviteljica zagotavlja za izvajanje dejavnosti zavoda prostore v Mozirju in druge dodatne prostore, za katere se bosta ustanoviteljica in zavod dogovorila s posebno pogodbo.
Zavod prevzame v upravljanje opremo, ki so jo ustanoviteljica, država in drugi financerji zagotovili za izvajanje programov na posameznih področjih delovanja zavoda.
O prevzemu premoženja sklene zavod ustrezne pogodbe.
29. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Občine Mozirje in iz drugih virov. S finančnim načrtom, ki ga sprejme svet zavoda v okviru letnega izvedbenega načrta, se opredeli razmerje med obveznostmi, ki jih financira ustanoviteljica iz občinskega proračuna in obveznostmi, ki jih zavod financira iz drugih virov.
Sredstva za opravljanje svoje dejavnosti torej zavod pridobiva iz naslednjih virov:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz državnega proračuna za sofinanciranje programov, ki jih na osnovi javnih razpisov ali na drugih osnovah vzpodbuja država,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
30. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme za izvajanje dejavnosti, v druge namene pa samo po predhodnem pisnem soglasju ustanoviteljice.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanoviteljica na predlog direktorja in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VI. PREMOŽENJE ZAVODA
31. člen
Premoženje zavoda je last ustanoviteljice.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, vendar lahko vstopa v pravne posle, katerih posledica je odtujitev nepremičnega premoženja ali obremenitev premoženja ustanoviteljice s stvarnimi ali drugimi bremeni, samo s predhodnim pisnim soglasjem ustanoviteljice.
Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje ustanoviteljice s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
32. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznostmi z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
33. člen
V primerih, ko zavod sklepa pogodbe in druge dogovore ali se prijavlja na natečaje, ki lahko posledično povzročijo finančne ali druge obveznosti ustanoviteljice, mora pridobiti predhodno pisno soglasje pristojnega organa ustanoviteljice.
34. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
35. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljice za delovanje zavoda.
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
36. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda in imenuje predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda in strokovne svete zavoda,
– sprejema sklepe o imenovanju članov sveta zavoda in članov strokovnih svetov zavoda,
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda, skladno z letnim finančnim načrtom zavoda,
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani oziroma programi občine,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, pravilom (statutu) zavoda, aktu o organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, letnemu programu in finančnemu načrtu,
– spremlja skladnost uporabe sredstev, ki jih je zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembi ali širitvi dejavnosti zavoda,
– daje pobude svetu zavoda in direktorju,
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom občine, tem odlokom in drugimi predpisi.
37. člen
Zavod je v skladu z zakonom in s tem odlokom v razmerju do ustanoviteljice dolžan:
– pravočasno pripraviti letni program dela in finančni načrt ter ju posredovati ustanoviteljici v soglasje,
– zagotavljati namensko in racionalno koriščenje vseh sredstev ustanoviteljice, ki jih ima zavod v upravljanju in sredstev, ki jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen,
– zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, za izvajanje njenih pristojnosti in obveznosti ter za načrtovanje razvoja zavoda in druge podatke in informacije v skladu z zakonom,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanoviteljice in ji poročati o sklepih teh organov,
– enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljice pa tudi med letom, poročati o izvajanju letnega programa, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljice in o drugih zadevah, ki jih ustanoviteljica potrebuje za spremljanje dejavnosti zavoda,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
38. člen
Zavod ureja vprašanja v zvezi z organizacijo in delovanjem s statutom in drugimi splošnimi akti, skladno z zakonom in tem odlokom.
Statut in splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
39. člen
Statut sprejme svet zavoda. Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s statutom (pravili) zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Po sprejetju tega Odloka Občinski svet s sklepom imenuje v.d. direktorja zavoda, vendar največ za 12 mesecev oziroma do sklenitve pogodbe o zaposlitvi direktorja zavoda. Pogodbo o opravljanju del in nalog v.d. direktorja sklene župan, v imenu Občinskega sveta Občine Mozirje.
V.d. direktorja opravi vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela zavoda.
V.d. direktorja je v 30 dneh po vpisu zavoda v sodni register, dolžan sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda.
V.d. direktorja do konstituiranja sveta zavoda izdaja začasne splošne in druge akte zavoda, ki so nujni za začetek dela in nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda.
41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2006
Mozirje, dne 22. februarja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti