Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

1004. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006, stran 2558.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse sledeče spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče spremembe) in 45. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 23. redni seji dne 27. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Slovenska Bistrica
za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Slovenska Bistrica za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------------------+-------------+
|Konto/Opis                         |  PLAN 2006|
|                              |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |       |
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)          |5.524.903.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |3.272.000.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)             |2.406.437.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |700 Davki na dohodek in dobiček            |1.612.820.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |703 Davki na premoženje                | 420.927.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve         | 372.690.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)        | 865.563.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    | 131.060.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |711 Takse in pristojbine                |  14.762.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |712 Denarne kazni                   |  7.345.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       |  18.420.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki              | 693.976.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)             | 541.700.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       |  80.000.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih   | 461.700.000|
|  |dolgoročnih sredstev                  |       |
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI (740)               |1.711.203.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    |1.711.203.000|
|  |institucij                       |       |
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |5.504.706.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)          |1.236.165.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         | 253.120.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |  40.480.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |402 Izdatki za blago in storitve            | 815.831.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |403 Plačila domačih obresti              |  40.000.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |409 Rezerve                      |  86.734.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)           |1.629.687.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |410 Subvencije                     |  34.600.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      | 861.280.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  | 176.759.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |413 Drugi tekoči domači transferi           | 557.048.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)              |2.147.926.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         |2.147.926.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)             | 490.928.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim    | 246.717.000|
|  |osebam, ki niso proračunski uporabniki         |       |
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  | 244.211.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) = (I. – II.)    |  20.197.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|B) |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |       |
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|75 |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      |      0|
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV (750)               |       |
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil           |       |
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|44 |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |      0|
|  |(440+441)                       |       |
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |440 Dana posojila                   |      0|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      |      0|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT.  |      0|
|  |DELEŽEV (IV. – V.)                   |       |
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|C) |RAČUN FINANCIRANJA                   |       |
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|50 |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                |      0|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |500 Domače zadolževanje                |       |
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|55 |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              |  45.300.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |550 Odplačila domačega dolga              |  45.300.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH       | -25.103.000|
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               |       |
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             | -45.300.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |NETO FINANCIRANJE                   | -20.197.000|
|  |(VI.+VII.-VIII.-IX.)                  |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA    |  32.470.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |OSTANEK SREDSTEV                    |  7.367.000|
|  |                            |       |
+----+-------------------------------------------------------+-------------+
Priloga k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov z obrazložitvami ter obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna, kadrovski načrt z obrazložitvami ter načrt nabav in gradenj z obrazložitvami.
Splošni del občinskega proračuna je ekonomska klasifikacija, ki zajema Bilanco prihodkov in odhodkov,
Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja.
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in krajevne skupnosti). Posebni del je znotraj posameznih proračunskih uporabnikov planiran po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah, ki so razdeljene na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov z obrazložitvami odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2006 do 2009).
Obrazložitve zajemajo obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna, kot sestavni del obrazložitev pa je priložen predlog kadrovskega načrta z obrazložitvami ter načrt nabav in gradenj z obrazložitvami.
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju podskupine kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. izvirni prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti (v nadaljevanju krajevne skupnosti), ki so namenski in so namenjeni posamezni krajevni skupnosti za točno določen namen v njenem finančnem načrtu,
3. sredstva za odpravo nesorazmerji v plačah.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe (področje je postavka označena z enomestno številko pri proračunu občine) iz razdelka III. v obrazložitvah posebnega dela proračuna, v višini največ 20% sredstev na posameznih področjih porabe.
Svet posamezne krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe znotraj finančnega načrta svoje krajevne skupnosti med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe (področje je postavka označena s trimestno številko pri ožjih delih občine) iz razdelka III. v obrazložitvah posebnega dela proračuna, v višini največ 20% sredstev na posameznih področjih porabe.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami posamezne krajevne skupnosti in drugimi postavkami v proračunu.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z Zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2006 70% navedenih pravic porabe in
– ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnike, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 20% pravic porabe v prejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 1,5% prihodkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, do višine 10.000.000 tolarjev po posameznem primeru župan, in o tem obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Župan odloča o pridobitvi oziroma odsvojitvi nepremičnega premoženja občine do vrednosti 1.000.000,00 tolarjev, ter o tem obvesti Občinski svet v polletnem poročilu oziroma zaključnem računu o poslovanju proračuna občine.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži do višine 5% sprejetega proračuna.
O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Sredstva razporejena v času začasnega financiranja v letu 2006 do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2006.
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenska Bistrica v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2006-23/4
Slovenska Bistrica, dne 27. februarja 2006
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti