Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

1017. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, stran 2573.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) in 16. člena Sklepa o ustanovitvi javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter predhodno danem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006/5 z dne 24. 1. 2006 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na svoji 21. seji dne 2. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopek izbiranja prijav za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljnjem besedilu: periodične publikacije), postopek evalvacije in izvajanja sofinanciranja ter način spremljanja izvajanja uredniškega programa in izdajanja periodičnih publikacij.
Postopek obravnavanja prijav za sofinanciranje periodičnih publikacij poteka skladno s predpisi, ki urejajo dodeljevanje sredstev državnih pomoči, subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranj, razen če je s tem pravilnikom drugače določeno.
2. člen
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) izvaja sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos spoznanj v izobraževanje in namenjene širjenju ter dvigu splošne znanstvene kulture.
Periodične publikacije morajo ustrezati veljavnim bibliografskim in tehničnim standardom za znanstveni tisk in serijske publikacije.
3. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
4. člen
Agencija sofinancira periodične publikacije z namenom, da se zniža prodajna cena in tako omogoči hitrejši pretok znanstvenih spoznanj v slovenskem in mednarodnem prostoru.
5. člen
Agencija od proizvodnih stroškov sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskega honorarja piscem člankov.
6. člen
Agencija zbira prijave za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino (v nadaljnjem besedilu: prijave) na podlagi javnega razpisa.
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe in samozaložbe ter društva. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
7. člen
Postopek odpiranja prijav vodi komisija za odpiranje prijav, ki jo imenuje direktor. Predsednik komisije za odpiranje prijav je javni uslužbenec, ki je na agenciji zadolžen za področje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba). Poleg predsednika ima komisija za odpiranje prijav še dva člana, ki morata imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja vodenja postopka javnega razpisa.
8. člen
Evalvacijski postopek vodi strokovno telo za znanstveni tisk (v nadaljnjem besedilu: strokovno telo), ki ga opredeljuje pravilnik, ki ureja strokovna telesa za področje raziskovalne dejavnosti, ter je imenovano na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03).
II. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA
9. člen
Agencija objavi javni razpis za izbor in sofinanciranje periodičnih publikacij v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež agencije;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev, meril za sofinanciranje ter meril za javno dostopnost;
4. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
5. določitev obdobja sofinanciranja;
6. način, oblika in rok, do katerega morajo biti oddane prijave;
7. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru in o v višini sofinanciranja;
8. datum odpiranja prijav za sofinanciranje;
9. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
11. člen
Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo skladno z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. prijavni obrazec z navedbo zahtevanih podatkov o periodični publikaciji;
2. način določanja deleža sofinanciranja;
3. finančni predračun;
4. zahtevek za izplačilo;
5. vzorec pogodbe;
6. navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje in da je upravičen do sofinanciranja;
7. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
8. navedbo vrste meril za sofinanciranje, način njihove uporabe in pomen posameznih meril ter navedbo meril za javno dostopnost;
9. navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep.
Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
1. redni izpisek iz sodnega registra oziroma potrdilo upravne enote, ki ni starejši od 30 dni;
2. številko vpisa v razvid medijev;
3. izjavo prijavitelja, da so izpolnjene vse pogodbene obveznosti iz predhodnega leta do agencije (le v primeru, da je bilo prijavitelju odobreno sofinanciranje v predhodnem letu);
4. pisno izjavo prijavitelja, da se lahko podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidenco agencije oziroma seznama, določenega s tem pravilnikom;
5. posebno podrobno obrazložitev za prijavitelja, katerega periodična publikacija izhaja samo enkrat letno in s tem ne izpolnjuje osnovnega bibliografskega standarda za periodične publikacije;
6. celoten izvod letnika za prijavitelja periodične publikacije, ki v predhodnem proračunskem letu ni bila sofinancirana;
7. seznam članov uredniškega odbora;
8. uredniški program z napovedjo prispevkov (avtorji člankov in okvirni naslovi);
9. obrazec/vprašalnik za recenzente in seznam recenzentov (z imeni in akademskimi naslovi);
10. predračun tiskarne in predračun za pripravo za tisk.
12. člen
Uradna oseba označi na vsakem prejetem prijavnem obrazcu zaporedno številko in datum prejema prijave na razpis. Vsakemu prijavitelju pošlje potrdilo, v katerem sta navedena zaporedna številka njegove prijave in datum prijave.
Komisija za odpiranje prijav mora sproti voditi zapisnik o odpiranju prijav, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije za odpiranje prijav;
4. naziv prijavitelja, po vrstnem redu odpiranja prijav;
5. vrstni red odpiranja prijav, ugotovitev popolnosti prijav, z navedbo tistih, ki niso dostavili popolne prijave.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije za odpiranje prijav.
13. člen
V postopku izbora so upoštevane samo prijave, ki so oddane pravočasno v razpisnem roku in pravilno opremljene ter imajo vse elemente, zahtevane z razpisno dokumentacijo.
Kolikor je kateri od elementov pomanjkljiv, komisija za odpiranje prijav o tem pisno obvesti prijavitelja ter ga pozove, naj ga v roku 7 dni dopolni.
Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
III. EVALVACIJA IN IZBOR
14. člen
Ko komisija za odpiranje prijav ugotovi, da prijava na javni razpis vsebuje vse elemente, zahtevane z razpisom in razpisno dokumentacijo, pošlje prijave v ocenitev strokovnemu telesu.
15. člen
Strokovno telo pri ocenjevanju periodičnih publikacij upošteva naslednja merila:
– odmevnost in razširjenost periodične publikacije;
– pomen za poljudnoznanstveno predstavitev področja in podpodročja, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave;
– prispevek periodične publikacije k informiranju javnosti o izsledkih raziskav domačih in tujih znanstvenikov;
– doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za serijske publikacije;
– posebna skrb za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije;
– objavljeni vsaj štirje pregledni članki na leto.
16. člen
Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uvrstitev periodične publikacije v prednostni seznam, so naslednji:
1. izhajajo že najmanj eno leto pred razpisom;
2. izhajajo skladno z letnim načrtom v letu pred objavo novega razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
3. domača stran na internetu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
4. ustrezna tehnična kakovost po mednarodnih standardih;
5. izpolnjene pogodbene obveznosti iz predhodnega proračunskega leta;
6. katalogizirani vsi prispevki za obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje njihovega izhajanja, če je le-to krajše od treh let.
17. člen
Strokovno telo v 30 dneh pripravi finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama o sofinanciranju periodičnih publikacij, ki ga podpiše predsednik strokovnega telesa.
Direktor predlog prednostnega seznama za sofinanciranje posreduje Upravnemu odboru agencije. Upravni odbor agencije sprejme sklep o izboru prijav za sofinanciranje. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
Upravni odbor pri določitvi seznama sofinanciranih periodičnih publikacij upošteva politiko na področju raziskovalne dejavnosti in prioritete, določene v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu.
18. člen
Agencija v roku, ki je bil naveden v objavi razpisa, obvesti vse prijavitelje o odločitvi glede dodelitve sredstev.
Obvestilo prijaviteljem, katerim je bilo odobreno sofinanciranje periodičnih publikacij, vsebuje tudi podatke o predmetu sofinanciranja in višini sredstev ter poziv k podpisu priložene pogodbe.
IV. PRITOŽBENI POSTOPEK
19. člen
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila o rezultatih izbora pravico vložiti pritožbo. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje prijav, niti ocena prijave. Predmet pritožbe je lahko samo očitna pomota oziroma kršenje postopka izbora.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
20. člen
Direktor agencije imenuje Komisijo za pritožbe, ki pripravi predlog odločitve o pritožbi.
Direktor agencije predlog odločitve o pritožbi pošlje Upravnemu odboru agencije v sprejem.
Upravni odbor agencije odloči o pritožbi s sklepom v 30 dneh od dneva prejema predloga iz prejšnjega odstavka tega člena. Upravni odbor mora svojo odločitev obrazložiti. Odločitev je dokončna.
Po sprejetem sklepu o rešitvi pritožb agencija objavi na spletni strani prednostni seznam sofinanciranja poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij.
V. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA
21. člen
Agencija sklene s prijaviteljem periodične publikacije pogodbo, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti. Pogodba je glede na določila javnega razpisa sklenjena za obdobje enega leta ali za triletno obdobje za tiste periodične publikacije, ki so osrednjega nacionalnega pomena ter izpolnjujejo prednostna merila.
Agencija pošlje prijavitelju predlog pogodbe v podpis.
Prijavitelj mora vrniti podpisano pogodbo v 15 dneh od prejema, sicer agencija odstopi od sklenitve pogodbe.
22. člen
Sestavine pogodbe so zlasti:
1. naziv in naslov agencije in prijavitelja;
2. pogodbeni predmet;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. namen dodeljenih sredstev;
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prijavitelj za porabo odobrenih sredstev;
– možnost, da agencija kadarkoli preverja namensko porabo sredstev;
– poročilo o poteku in rezultatih porabljenih sredstev oziroma najmanj zaključno poročilo;
– dolžnost agencije, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
– določilo, da mora prijavitelj ob nenamenski porabi sredstev ali ob neizpolnitvi predmeta pogodbe, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določilo, da mora prijavitelj obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;
6. določilo, da mora prijavitelj sproti obveščati agencijo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
7. določilo o obveščanju javnosti, da je predmet pogodbe (periodična publikacija) sofinanciran s strani agencije.
V pogodbi direktor pooblasti uradno osebo za spremljanje izvajanja določil pogodbe.
VI. SPREMLJANJE IZVAJANJA UREDNIŠKEGA PROGRAMA IN IZDAJANJA PERIODIČNIH PUBLIKACIJ
23. člen
Prijavitelj je dolžan v 8 dneh obvestiti agencijo o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi.
Če so novi pogoji drugačni od dogovorjenih, agencija lahko spremeni ali odstopi od pogodbe.
Agencija lahko odstopi od pogodbe:
1. če prijavitelj ni porabil sredstev skladno z namenom določenim v pogodbi;
2. če se prijavitelj ne drži roka izida periodične publikacije, ki jo je navedel v prijavnem obrazcu.
Če agencija odstopi od pogodbe, mora prijavitelj vrniti agenciji že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-6/2006/1
Ljubljana, dne 2. februarja 2006
EVA 2006-1647-0004
prof. dr. Niko Toš l.r.
Predsednik
Upravnega odbora

AAA Zlata odličnost