Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

997. Sklep o določitvi cen programov v JVVZ Vrtec Prevalje, stran 2544.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05) in 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 odločba US, št. 1/98, 84/98, 44/00 –odločba US, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03 in 110/05) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01 in 100/03) je Občinski svet Občine Prevalje na 25. redni seji dne 23. 2. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v JVVZ Vrtec Prevalje
I.
   Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Javnem vzgojno
varstvenem zavodu Vrtcu Prevalje za celodnevni program (6 do 9 ur) so:
za I. starostno skupino
                    (od 1 do 3 let)  97.307,00 SIT
za II. starostno skupino
              (od 3 let do vstopa v šolo)  72.371,00 SIT
II.
   Dnevni strošek prehrane v ceni je:
 d.) malica              90,00 SIT
 e.) kosilo              154,00 SIT
 f.) dodatna popoldanska malica,
 ki ni vračunana v ceni programa    85,00 SIT
III.
Plačilo staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu in upoštevaje premoženje družine.
Starši plačajo največ 80% cene programa, v katerega je vključen otrok. Plačilo 80% cene je polno plačilo.
Starši uveljavljajo znižano plačilo programa na podlagi vloge za znižano plačilo. Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo polno ceno vrtca.
IV.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje enega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.
V.
Starši lahko med letom izpišejo otroka iz vrtca največ za obdobje dveh mesecev. Staršem se za obdobje, ko otroka izpišejo iz vrtca ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Za čas, ko je otrok izpisan iz vrtca, se zaračuna 40% cene programa ter ustrezno znižanje stroškov prehrane.
Ob ponovnem vpisu otroka, vrtec otroku ni dolžan zagotoviti mesta v isti enoti in isti skupini, kot jo je obiskoval pred izpisom.
VI.
Starši otrok s stalnim bivališčem v Občini Prevalje, ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti otroka iz Vrtca Prevalje v času poletnih počitnic plačajo 25% cene programa po plačilnih razredih.
Starši otrok, ki nimajo stalnega bivališča v Občini Prevalje, ob vpisu otroka v vrtec predložijo tudi pisno soglasje občine, zavezanke za plačilo razlike do polne cene programa, glede pokrivanja cene programa ob morebitnem izpisu otroka iz vrtca oziroma odsotnosti otroka v poletnih mesecih.
VII.
Obseg pravic in obveznosti staršev in vrtca se določi s pogodbo, ki jo starši pisno sklenejo z vrtcem ob vpisu otroka.
VIII.
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtce staršem zaračuna 700,00 SIT za vsako začetno uro.
IX.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati pa se začne s 1. 3. 2006.
Št. 64000-0010/2005-11
Prevalje, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

AAA Zlata odličnost