Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

1011. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili, stran 2563.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB2, Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo), 244. člena Zakona o varnosti cestnega prometa – uradno prečiščeno besedilo (ZVCP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 51/05, 69/05, 108/05) ter 7. in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 25. redni seji dne 20. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo postopek, pogoji in način odstranjevanja z javnih prometnih površin ali drugih površin in uničenja ter prodaje zapuščenih vozil, na območju Občine Žužemberk (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj.
Kot zapuščeno vozilo se po tem odloku označujejo tudi vozila, za katere ni mogoče ugotoviti lastnika ali je lastnik nedosegljiv ali lastnik lastninsko pravico opusti.
2. pooblaščena oseba za izvajanje občinskega redarstva je v tem odloku občinski redar.
3. izvajalec in upravljavec skladišča oziroma hrambe zapuščenih vozil je fizična ali pravna oseba, pooblaščena s strani župana ali na podlagi koncesije.
4. lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik avtomobila.
5. lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem, ali na z zakonom predpisan način, ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi o varnosti cestnega prometa in predpisi o javnih cestah.
II. POSTOPEK ODSTRANJEVANJA
3. člen
Občinski redar v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila izvede naslednje ukrepe:
– na zapuščeno vozilo obesi obvestilo, v katerem neznanega lastnika vozila pozove naj v roku treh dni odstrani zapuščeno vozilo; v obvestilu ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uveden postopek odstranitve zapuščenega vozila na stroške lastnika,
– če lastnik vozila ne odstrani v treh dneh, občinski redar v postopku odstranitve zapuščenega vozila najprej stori vse potrebno, da ugotovi lastnika zapuščenega vozila, kateremu izda odločbo, s katero mu naloži, da v roku treh dni po prejemu odločbe, odstrani zapuščeno vozilo,
– po preteku roka, ki je določen lastniku zapuščenega vozila za odstranitev vozila, občinski redar izda sklep o dovolitvi izvršbe, v katerem določi način izvršbe z odstranitvijo zapuščenega vozila preko izvajalca,
– ugotavlja identifikacijo lastnika vozila, kadar je vozilo brez registrskih tablic oziroma druge vidne oznake, ki omogoča identifikacijo (pridobi podatke o številki motorja, šasije oziroma druge podatke, ki omogočajo identifikacijo).
4. člen
(1) Če občinski redar na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja tržne vrednosti oziroma takšno vozilo predstavlja odpadek, izvajalcu z odločbo odredi takojšno odstranitev in uničenje vozila.
(2) Šteje se, da vozilo predstavlja odpadek, kadar je močno poškodovano, brez posameznih vitalnih delov in je njegova vrednost manjša od stroškov, povezanih z odvozom, hrambo in javno dražbo. Vrednost zapuščenega avtomobila se ugotavlja z dokaznimi sredstvi predvidenimi z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
(3) Stroške odstranitve in uničenja krije lastnik vozila oziroma občina, kadar lastnika ni mogoče ugotoviti.
5. člen
(1) Redar o postopku odstranjevanja zapuščenega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila.
(2) Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum obvestila lastniku vozila, datum odstranitve, tip vozila, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, lokacijo najdbe zapuščenega vozila, opis načina odvoza in podatke o redarju.
6. člen
(1) Izvajalec na podlagi sklepa o dovolitvi izvršbe oziroma odločbe občinskega redarja odstrani zapuščeno vozilo.
(2) Vozilo, s katerim izvajalec izvaja odvoz in način odvoza, mora biti takšno, da se pri odvozu zapuščeno vozilo ne poškoduje.
7. člen
(1) Izvajalec preda zapuščeno vozilo upravljavcu skladišča zapuščenih vozil in o tem izdela zapisnik.
(2) O odvozu zapuščenega vozila mora izvajalec odvoza obvestiti občinskega redarja v roku 3 dni od dneva odvoza vozila.
III. NAČIN VAROVANJA ZAPUŠČENIH VOZIL
8. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil je pravna ali fizična oseba, pooblaščena s strani župana ali izbrana na podlagi koncesije.
9. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil zagotavlja za varovanje zapuščenih vozil:
– ograjen prostor,
– 24-urno fizično zavarovanje prostora,
– poslovni prostor za opravljanje administrativnih opravil.
10. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil mora voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke:
– zapisnik o stanju vozila, ki ga je izdelal redar, fotografijo vozila in tip vozila, datum in uro prevzema vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, stroške, povezane z odvozom in hrambo zapuščenega vozila, podatke o prodaji vozila, dohodek od prodanega vozila.
11. člen
(1) Upravljavec skladišča zapuščenih vozil lastnika zapuščenega vozila ponovno obvesti in ga pozove, da odpelje vozilo v treh dneh od vročitve obvestila. Obvestilo mora vsebovati podatke, da izvajalec hrani njegovo vozilo, o pogojih za prevzem ter o posledicah opustitve prevzema. Po preteku tega roka ima upravljalec skladišča pravico, da zaračuna dodatno dnevno ležarino lastniku vozila.
(2) Šteje se, da je lastnik opustil lastninsko pravico na vozilo, če ga ne prevzame v roku 3 dni od vročitve obvestila glede na 1.odst. 11. člena tega odloka. Z vozilom, na katerem je bila lastninska pravica opuščena, se ravna v skladu z določbami tega odloka. Stroške, povezane z odvozom, hrambo, prodajo, uničenjem in ostale stroške, se izterja od lastnika, ki je opustil lastninsko pravico, po predpisih o davkih občanov.
(3) Lastniki vozil lahko z vlogo zaprosijo upravljavca skladišča zapuščenih vozil za začasno varovanje vozila, če ima upravljavec na razpolago prazen prostor. Upravljalec skladišča ima pravico, da zaračuna dodatno dnevno ležarino lastniku vozila.
(4) Upravljavec skladišča zapuščenih vozil izroči vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe vozila.
(5) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika vozila, upravljavec skladišča zapuščenih vozil preko sredstev javnega obveščanja, oglasne deske občine, internetne strani ali na drug krajevno običajen način objavi razglas o najdenem vozilu, v katerem se pozove neznanega lastnika, da prevzame zapuščeno vozilo v roku iz prvega odstavka tega člena, proti plačilu vseh stroškov ter se ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno. Kadar se razglas o najdenem vozilu objavi na oglasni deski občine, internetni strani ali drug krajevno običajen način, mora biti razglas objavljen vsaj 15 dni.
(6) O predaji vozila in o podatkih o lastniku vozila mora upravljalec skladišča obvestiti občinskega redarja v roku 3 dni od dneva prevzema vozila s strani lastnika.
12. člen
Ceno za prevoz in hrambo zapuščenih vozil določi upravljavec skladišča zapuščenih vozil po predhodnem soglasju župana občine.
IV. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
13. člen
(1) Po roku iz prvega odstavka enajstega člena tega odloka se zapuščeno vozilo večje vrednosti proda na javni dražbi, ki jo občasno organizira upravljavec skladišča zapuščenih vozil in o tem obvesti pooblaščene osebe, ki izvajajo občinsko redarstvo na območju občine.
(2) Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno mnenje.
14. člen
(1) Iz izkupička od prodanih vozil upravljavec pokrije stroške prevoza in hrambe vozil ter ostale stroške. Preostanek od izkupička pripada lastniku vozila.
(2) Kadar se na javni dražbi prodajajo vozila, katerih lastnik ni znan, se izkupiček od prodanih vozil po pokritju vseh stroškov, nakaže na transakcijski račun občina.
15. člen
(1) Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se lahko vozilo po preteku treh mesecev od obvestila (odredbe) redarja, uniči.
(2) Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odvoza, hrambe in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.
(3) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika, krije stroške uničenja zapuščenega vozila občina.
16. člen
Stroške, povezane z odvozom, hrambo, prodajo, uničenjem, in ostale stroške se izterja od lastnika zapuščenega vozila po predpisih o davkih občanov.
V. ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL Z OSTALIH POVRŠIN
17. člen
(1) Za zapuščena vozila na skupnih funkcionalnih zemljiščih in funkcionalnih zemljiščih se lahko smiselno uporablja postopek za odstranitev zapuščenih vozil s tem, da je upravnik po stanovanjskem zakonu redar v smislu tega odloka.
(2) Za zapuščena vozila na zemljiščih (kmetijskih, gozdnih) pravnih in fizičnih oseb se lahko smiselno uporablja postopek za odstranitev zapuščenih vozil na javnih prometnih površinah s tem, da je lastnik zemljišča redar v smislu tega odloka.
(3) V primeru, kadar lastnik ne odstrani zapuščenega vozila oziroma kadar ni mogoče najti lastnika zapuščenega vozila upravnik oziroma lastnik zemljišča pozove občinskega redarja, ki nadaljuje postopek po tem odloku.
(4) V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena nosi stroške odvoza, hrambe in uničenja lastnik zapuščenega vozila.
(5) Občinski redar lahko ne glede na določbe tega člena izvede postopek odstranitve zapuščenega vozila v skladu s tretjim členom tega odloka.
VI. NADZOR
18. člen
Nadzor nad določbami tega odloka bo opravljal občinski redar v skladu z svojimi pooblastili.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
(1) Z globo 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje izvajalec odvoza oziroma upravljavec skladišča zapuščenih vozil, če ne odstrani vozila v roku treh dni po prejemu sklepa o dovolitvi izvršbe oziroma odločbe o odstranitvi ali uničenju vozila.
(2) Z globo 60.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca odvoza oziroma upravljavca skladišča zapuščenih vozil, če ne odstrani vozila v roku treh dni po prejemu sklepa o dovolitvi izvršbe oziroma odločbe o odstranitvi ali uničenju vozila.
(3) Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje izvajalec odvoza oziroma upravljavec skladišča zapuščenih vozil, če ne sporoči obč. redarju v roku treh dni odvoz oziroma predajo vozila lastniku, ko sta bila le-ta izvršena.
(4) Z globo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca odvoza oziroma upravljavca skladišča zapuščenih vozil, če ne sporoči obč. redarju v roku treh dni odvoz oziroma predajo vozila lastniku, ko sta bila le-ta izvršena.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili (Uradni list RS, št. 65/99).
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-352/2006-100
Žužemberk, dne 20. februarja 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost