Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

SV 302/2006 Ob-6418/06 , Stran 1650
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 302/2006 z dne 28. 2. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 3 v pritličju v izmeri 41,88 m2 (kuhinja 11,04 m2, soba 19,32 m2, soba 11,52 m2), s kletnimi prostori, ki pripadajo stanovanju in funkcionalnim zemljiščem, pripadajočim stanovanju ter solastniškim deležem na skupnih prostorih objekta v stanovanjski hiši na naslovu Kolarjeva 6 v Mariboru, ki stoji na parceli številka 518/3, katastrska občina Tabor, ki je last dolžnika in zastavitelja Kooperant d.o.o., Kolarjeva ulica 6, Maribor, matična številka 1972677, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 28. 4. 2005, s prodajalko Ivanko Srdinšek in zemljiškoknjižnega dovolila opr. št. SV 287/2006 z dne 24. 2. 2006, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.886 EUR s pripadki oziroma v tolarski protivrednosti po podjetniškem prodajnem tečaju upnice na dan plačila.

AAA Zlata odličnost