Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 430-19/2006-3 Ob-6059/06 , Stran 1601
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Cilj razpisa: spodbuditi prehod najmanj 50 naravoslovno-tehničnih raziskovalcev (magistrov in doktorjev) iz znanosti v gospodarstvo in zagotoviti kakovostna delovna mesta v podjetjih, ki bodo omogočala učinkovitejšo uporabo znanja za gospodarski razvoj in rast. Namen ukrepa je povečanje pretoka znanja iz javne znanstveno raziskovalne sfero v gospodarstvo ter s tem povečanje kakovosti in uporabnosti raziskovalno razvojnega dela v podjetjih. Ministrstvo želi s subvencioniranjem stroškov stimulirati prehod naravoslovno-tehničnih raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo ter tako poceniti stroške dela vrhunskih strokovnjakov za razvojne raziskave v podjetjih. Na ta način želi: – spodbuditi ekonomsko motivacijo podjetij za večje povpraševanje po znanju in inovacijah, – prispevati k večji uporabnosti znanstvenega in raziskovalno razvojnega dela s preusmeritijo delovanja visoko kvalificiranih raziskovalcev in vrhunskih strokovnjakov v aktivnosti, ki neposredno prispevajo k dvigu produktivnosti in poslovni uspešnosti podjetja, – okrepiti notranje sposobnosti podjetij za intenzivnejši tehnološki razvoj in inovativnost kot ključna dejavnika za obvladovanje vse hitrejšega tehnološkega napredka kot glavnega vira za povečevanje nacionalne konkurenčnosti v globalnem prostoru. 3. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov raziskovalcev – magistrov in doktorjev znanosti, ki se izključno ukvarjajo z razvojnimi raziskavami za nove oziroma izboljšane tehnološke procese in produkte podjetja – prejemnika sredstev. Razvojno raziskovalno delo lahko zajema industrijske raziskave, študije o tehnični izvedljivosti, predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti, vključno z izdelavo prototipov. Raziskovalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – so uspešno zaključili doktorat ali magisterij iz področja, ki po šifrantu raziskovalnih področij (ki je priloga razpisne dokumentacije) ne sodi med družboslovne in humanistične vede – (izjema 5.12), – so bili zadnja 3 leta zaposleni v javnih znanstveno raziskovalnih organizacijah, – so se v obdobju od objave razpisa zaposlili pri predlagatelju vloge ali so v postopku prezaposlitve, kar se izkazuje z ustreznim dokazilom: obr.M1 ali potrdilo o nameravani zaposlitvi s podpisom obeh strank (pogodba, predpogodba, pismo o nameri ipd.), – zaposlitev mora biti za polni delovni čas, za obdobje najmanj dveh let, – višina plače ne sme biti nižja od povprečja zadnjih treh plač, ki jih je raziskovalec prejel pri dosedanjem delodajalcu, – delo, ki ga bodo opravljali v podjetju se ne bo razlikovalo od področja na katerem so se izobraževali. Zadnji možni rok, v katerem mora prejemnik ministrstvu izstaviti dokazilo o zaposlitvi (obr. M1) je 3 mesece po podpisu pogodbe z ministrstvom. 4. Upravičeni stroški Se nanašajo izključno na stroške raziskovalcev iz točke 3. in so: – stroški bruto plač (plača, nadomestila idr.osebni prejemki iz plačilne liste) vključno z davki in prispevki, – stroški opreme delovnega mesta (računalnik in druga razvojno tehnološka oprema, ki je vezana izključno na to delovno mesto), – stroški usposabljanja (kotizacije, ipd.), – stroški potovanj za namen raziskav, razvoja in usposabljanja. 5. Način določanja deleža sofinanciranja Posameznik prejeme do 75% izkazanih upravičenih stroškov. Kot vrednost, na osnovi katere se izračuna sofinanciranje plač, se upošteva vrednost stroškov bruto plač, nadomestil idr. osebnih prejemkov iz plačilne liste, vključno z davki in prispevki pri čemer cena ure ne more biti večja od 4.200 SIT (vrednost sofinanciranja največ 3.150 SIT/uro). Vrednost sofinanciranja stroškov opreme delovnega mesta ne more znašati več kot 1,000.000 SIT/raziskovalca. Sofinanciranje se obračuna od nabavne vrednosti brez DDV. Pomoč se dodeljuje po pravilu de minimis. Prejemniku se v treh zaporednih letih ne more dodeliti več kot 100.000 EUR pomoči iz naslova de minimis. Upošteva se vsota vseh prejetih pomoči iz tega naslova v navedenem obdobju, ne glede na vir sredstev. Kontrola se vrši na osnovi centralne baze podatkov, ki jo o prejemnikih pomoči de minimis vodi Ministrstvo za finance. Navedena omejitev velja samo za pomoč, ki se dodeljuje po pravilu de minimis, in ne omejuje podjetij pri pridobivanju preostalih državnih pomoči. 6. Obdobje sofinanciranja: sofinancirajo se upravičeni stroški posameznega raziskovalca za obdobje največ 24 mesecev. Sofinancirajo se lahko samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali po datumu sklenitve pogodbe z ministrstvom in so bili plačani do predložitve zahtevka za sofinanciranje, kar podjetje dokaže s potrdilom o plačilu. Zadnji možni rok za izstavitev zahtevka za sofinanciranje je 20. 11. 2008. 7. Upravičeni prejemniki sredstev: so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05 – UPB1 – v nadaljevanju: ZGD), (v nadaljevanju: podjetja). Ciljna skupina: na razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izkažejo interes in potrebo za zaposlitev raziskovalca skladno s 3. točko tega razpisa. 8. Pogoji za kandidiranje Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki: – na dan objave razpisa poslujejo manj kot 1 leto in ne ustvarjajo prometa iz osnovne dejavnosti (izjemoma so upravičena tudi podjetja inkubiranci, čeprav poslujejo manj kot 1 leto), – so na dan 31. 12. 2005 zaposlovala manj kot 2 osebi za polni delovni čas (izjemoma so upravičena tudi podjetja inkubiranci, ki v času prijave zaposlujejo najmanj 1 osebo za polni delovni čas), – so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – so bila na dan 31. 12. 2005 v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02), – so od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – so za isti namen pridobila sofinanciranje iz drugih javnih sredstev, – imajo neporavnane obveznosti do ministrstva oziroma do države, – so navedena v seznamu podjetij s katerimi se na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 43/05) ne sme poslovati, – glavna dejavnost podjetja je v dejavnostih: kmetijstvo, ribištvo, živilsko predelovalna industrija in transport. Zaposlitev v gospodarstvu mora biti za polni delovni čas, za obdobje najmanj dveh let. Prijavitelj mora stroške, ki so predmet sofinanciranja voditi na posebnem stroškovnem mestu; potrdilo o odprtju SM z nazivom le-tega mora priložiti vlogi. Prijavitelj lahko prijavi več raziskovalcev, vendar mora za vsakega raziskovalca predložiti posebno vlogo. Iz predložene finančne konstrukcije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, ob tem mora upoštevati morebitne omejitve zaradi izpolnjevanja pogojev za dodeljevanje pomoči po pravilu DE MINIMIS. 9. Merila in način izbora prejemnikov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Način uporabe posameznih meril je podan na ocenjevalnem listu. Prag za pozitivno rešene vloge je najmanj 6 točk. Način izbora prejemnikov: v izbor za sofinanciranje se uvrstijo pozitivno rešene vloge, ki izpolnjujejo pogoj zaprte finančne konstrukcije. V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrže, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. Kolikor bo skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, presegla vrednost razpisanih sredstev, bodo imele prednost vloge z višjo oceno. V primeru, da bo več vlog z enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh, se bo uporabil dodatni prednostni kriterij: »mala in srednje velika podjetja«. Dodatnemu kriteriju ustrezajo tista podjetja, v katerih število zaposlenih dan 31. 12. 2005 ne presega 250. Kolikor bo več vlog ustrezalo istemu kriteriju, se bo upošteval vrstni red evidentiranega prejema vlog na ministrstvu. 10. Višina sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev je: – 150,000.000 SIT za leto 2006. – 600,000.000 SIT za leto 2007. – 600,000.000 SIT za leto 2008. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2006, proračunu Republike Slovenije za leto 2007 in v skladu z 21. členom ZIPRS 0607 v proračunu Republike Slovenije za leto 2008, na proračunski postavki 6372. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je hkrati zgornja višina razpisanih sredstev, se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke v primeru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno rešenih vlog. 11. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2006, 2007 in 2008. 12. Način prijave in razpisni rok Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje raziskovalcev v gospodarstvu« ter z naslovom pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo pravilno označene (če iz ovojnice ne bo razvidno, da gre za vlogo ali, da je vloga za javni razpis za sofinanciranje raziskovalcev v gospodarstvu) ter vloge, ki ne bodo prispele pravočasno (pozneje kot 5. 9. 2006 do 12. ure) bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. 13. Poslovna skrivnost: prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. To storijo s pisnim sklepom, v skladu z določbami ZGD. Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. 14. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo javno. Datumi odpiranja vlog: – 11. 4. 2006 ob 14. uri, – 27. 6. 2006 ob 14. uri, – 5. 9. 2006 ob 14. uri. Pri posameznem odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana na dan odpiranja do 12. ure. Naknadno prispele vloge bodo odprte na naslednjem odpiranju, razen vlog, ki bodo prispele pozneje kot 5. 9. 2006 do 12.ure. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi le-te v določenem roku. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Vsebina dispozicije projekta ni predmet dopolnitve. 15. Obveščanje o izboru minister s sklepom odloča o dodelitvi sredstev in o pritožbi zoper ta sklep. Predlagatelji vlog bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri, bodo prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in sredstva se lahko dodelijo drugi vlogi, ki ima na osnovi ocene prva možnost prejeti sredstva. 16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www.mg-rs.si/ ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve na spodaj navedeni elektronski naslov. 17. Dodatne informacije: so na voljo vsak dan med 9. in 11. uro po tel. 01/478-32-93, kontaktna oseba: Ana Mlinar. Ministrstvo bo organiziralo informativni dan za zainteresirana podjetja, ki bo v sredo, 22. 3. 2006, ob 10. uri v veliki sejni sobi v II. nadstropju Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: ana.mlinar@gov.si oziroma po faksu: 01/478-33-94.

AAA Zlata odličnost