Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 465-01-102/06 Ob-5483/06 , Stran 1640
1. Prodajalec: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, tel. 02/827-93-50, faks 02/827-93-59. 2. Predmet prodaje: prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 379/1 k.o. Mežica – travnik v izmeri 568 m2, vpisano pri zemljiškoknjižnem vložku št. 391 k.o. Mežica. 3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za zemljišče navedeno v 2. točki znaša 2,556.000 SIT in je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca. V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost po predpisani stopnji 20%, ki ga je kupec dolžan poleg kupnine, plačati na ponujeno ceno. 4. Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu »videno – kupljeno«. 5. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Varščino je potrebno nakazati na račun Občine Mežica št. 01274-0100010050, sklic 00 465-06. Dokazilo oziroma kopijo dokazila o plačilu varščine, mora ponudnik priložiti ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini. Plačana varščina bo uspelem ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena. 7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega računa in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno številko ter navedba podpisnika pogodbe za pravne osebe), – navedbo nepremičnine, – ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz registra Davčne uprave RS za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine, – izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika. 8. Sklenitev pogodbe: – vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb. – izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o izbiri, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev pogodbe s prodajalcem. 9. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino poravnati v 8 dneh od dneva podpisa pogodbe oziroma izstavitve računa. Poleg kupnine bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe in stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. 10. Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, z oznako »Ne odpiraj! Ponudba za nakup zemljišča«. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 20. 3. 2006 do 12. ure. 11. Občina Mežica lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane kavcije. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 12. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. 13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, jo prodajalec ne bo upošteval. 14. V primeru dveh ali več enakovrednih ponudb župan določi, da se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo za posamezno nepremičnino. 15. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani kupci dobijo na občini Mežica, Trg svobode 1, Mežica pri Andreji Breznik, tel. 02/82-79-354.

AAA Zlata odličnost