Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 352-3/2006-1 Ob-5923/06 , Stran 1614
1. Predmet razpisa 1.1. Občina Postojna v svojem imenu in po pooblastilu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem okvirno 18 neprofitnih stanovanj in morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja v letu 2006, ki bodo uspelim upravičencem oddane v najem v letu 2006 in 2007. Lastnika stanovanj sta Občina Postojna in Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, s katerima bodo tudi sklenjene najemne pogodbe. 1.2. Oblikovanje prednostne liste: Stanovanja so namenjena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. l. RS, št. 14/04 in 34/04, v nadaljevanju: pravilnik) zavezani za plačilo varščine. Kolikor razpisnik na podlagi prejetih vlog prosilcev na razpis ne bo mogel oddati vseh stanovanj, ki so predmet tega razpisa, bo preostala stanovanja namenil za oddajo prosilcem iz končnega seznama prosilcev, ki jim bodo dodeljena stanovanja v najem v letih 2006 in 2007, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6/06 z dne 20. 1. 2006. Stanovanja so predvidena na lokaciji prenovljenega objekta Ulica Prekomorskih brigad 6 v Postojni in bodo vseljiva predvidoma v mesecu novembru 2006. Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03 in 142/04) in Odloka o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine, sprejetega na 20. seji Občinskega sveta Občine Postojna z dne 3. 5. 2005 oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem. V skladu z 90. členom stanovanjskega zakona ima najemodajalec pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku določenim s pravilnikom. Za povprečno veliko stanovanje v izmeri 61 m2, točkovano s 325 točkami, znaša najemnina v mesecu januarju 2006, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 48.000 SIT. 1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi v skladu s 14. členom pravilnika: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. 2. Razpisni pogoji 2.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so: – državljanstvo Republike Slovenije in – stalno prebivališče na območju Občine Postojna. Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi prosilci, določeni v drugem, tretjem in četrtem odstavku 3. člena pravilnika: – ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine Postojna, – invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Občini Postojna možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve, – do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku. 2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če se dohodki prosilčevega gospodinjstva (seštevek vseh dohodkov članov gospodinjstva), v obdobju 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005, gibljejo v mejah spodaj navedenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 10. 2005 znašala 176.311 SIT. Glede na višino dohodka v gospodinjstvu, kot je razvidno v točki 2.3., prosilci kandidirajo za stanovanja z lastno udeležbo in varščino. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 25 odstotnih točk. Dohodek gospodinjstva, se ugotavlja na način, kot ga za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči določajo predpisi o socialnem varstvu. 2.3. Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje: – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino, – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja (premičnega in nepremičnega), ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja (kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se v skladu z zakonom upošteva stanovanje točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini zgornjih razredov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine v času objave razpisa). 2.4. Na razpisu ne morejo sodelovati prosilci, določeni v 7. členu pravilnika: – tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili, – tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov. Na razpisu tudi ne morejo sodelovati: – tisti, ki imajo na dan zaključka razpisa neporavnane zapadle obveznosti do razpisnika. 3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev Kriteriji in točkovno vrednotenje kriterijev za ocenjevanje stanovanjskih razmer, ki vplivajo na prednost pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem so določeni v obrazcu iz pravilnika. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo se v skladu s 6. členom pravilnika prednost mlade družine in mladi, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo v Republiki Sloveniji, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja. Poleg prednostnih kategorij, določenih v prejšnjem odstavku, se na podlagi 4. člena pravilnika upoštevajo kot prednostna kategorija tudi prosilci z doseženo srednjo, višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, udeležba na prejšnjem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj ter stalnost bivanja prosilca na območju Občine Postojna. V primeru, da več prosilcev doseže v razpisu enako število točk, po obrazcu za oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti prosilci, pri katerih predstavlja višina najemnine za primerno stanovanje manjši delež v družinskem dohodku. Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa pravilnik in prednostnih kategorij, določenih s tem razpisom v skladu s 4. in 6. členom pravilnika, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Upošteva se število let, mesecev in dni, dopolnjenih na dan objave razpisa. V primeru prekinitve bivanja se doba bivanja v občini sešteva. 4. Varščina Prosilci, ki jim bo dodeljeno neprofitno stanovanje, so pred prevzemom stanovanja dolžni plačati varščino. Varščina predstavlja denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se oddaja v najem. Najemodajalec in upravičenec do dodelitve neprofitnega stanovanja opredelita v najemni pogodbi medsebojne obveznosti v zvezi s vplačilom, vračilom in ohranjanjem vrednosti varščine za uporabo stanovanja, upoštevaje načelo ohranjanja vrednosti varščine v protivrednosti v evrih. Varščina se vrne ali poračuna po prenehanju najemnega razmerja. Upravičenec, ki pred oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe z določili o varščini ali v postavljenem roku ne plača varščine, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev stanovanja. 5. Razpisni postopek Celotna vsebina javnega razpisa je objavljena na oglasni deski Občine Postojna. Izvod razpisa in obrazec za prijavo na javni razpis je dosegljiv v sprejemni pisarni Občine Postojna št. 3/2 vsak dan v poslovnem času in na internetnem naslovu http://www.postojna.si, kjer je na voljo tudi obrazec za prijavo na javni razpis. Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami, ki se bodo sprejemale od 6. 3. 2006 do 10. 4. 2006 do 12. ure, lahko oddate priporočeno s povratnico na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna ali osebno v sprejemni pisarni Občine Postojna št. 3/2, vsak dan v poslovnem času (ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure). Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 50 točk za vlogo in 200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 8/00 s spremembami), kar znaša 4.250 SIT. Taksa se plača v upravnih kolekih. K vlogi morajo vlagatelji priložiti naslednje listine navedene pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7 in 19, druge listine pa le, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke ali ugotavljajo, da nimajo ustreznih razmer za dokazovanje določenega statusa: 1. izpolnjen obrazec vloge za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem; 2. izpolnjeno in podpisano izjavo o premoženjskem stanju vlagatelja in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero vlagatelj in ostali polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri upravljalcih zbirk podatkov (Obrazec št. 1); 3. izpolnjeno in podpisano izjavo vlagatelja, da je sam ali pa kateri izmed članov gospodinjstva, lastnik ali solastnik drugega premoženja (Obrazec št. 2); 4. izpolnjen in podpisan Obrazec št. 4 – Opis stanovanjskih in socialno – zdravstvenih razmer; 5. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2005 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz dela preko Študentskega servisa, invalidnina, nadomestilo za brezposelne, denarna socilana pomoč…) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne štejejo dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic nesreče…; 6. potrdilo o nezaposlenosti vlagatelja, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje, Izpostava Postojna); 7. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu; najemna ali podnajemna pogodba oziroma izjava vlagatelja, zakaj pogodba ni sklenjena; 8. dokazilo o zadnji plačani najemnini ali podnajemnini. 9. dokazilo o površini stanovanja iz sklenjene najemne pogodbe ali podnajemne pogodbe ali zapisnika o točkovanju stanovanja. Ko prosilec ne razpolaga z zapisnikom o točkovanju, izpolni ustrezno izjavo s podatki o kvaliteti stanovanja (Obrazec št. 3); 10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let; 11. zdravniško potrdilo o nosečnosti; 12. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere); 13. dokazilu o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada; 14. potrdilo ustrezne institucije, če je vlagatelj ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe; 15. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnost okvare čuta- slepota, gluhost (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, zavoda za zdravstveno zavarovanje); 16. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazuje trajno obolenje prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami; 17. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe; 18. potrdilo o dokončani izobrazbi; 19. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij, ki nudijo ženskam ali ženskam z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju; 20. izjavo o sodelovanju na prejšnjem razpisu (2001). Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa. Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa. Glede na okoliščine posameznega primera bo razpisnik zahteval od prosilcev tudi druga dodatna dokazila, listine in pojasnila na podlagi poziva. Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača. 6. Splošne določbe Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev. Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih. Komisija bo stanovanjske razmere prosilcev ustrezno točkovala. Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. Ogled se opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede na število razpisanih stanovanj. Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo in sicer po številu zbranih točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bo javno objavljen na enak način kot razpis najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku razpisa. Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v roku 1 meseca župan Občine Postojna. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončni seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev. Pred sklenitvijo najemne pogodbe lahko razpisnik ponovno preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev. Vse dodatne informacije lahko dobite osebno na Občini Postojna, pri svetovalki za stanovanjsko gospodarstvo ali na tel. 05/728-07-00 v času uradnih ur. Za vse kar ni posebej določeno z javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj, objavljenim na oglasni deski Občine Postojna, se uporabljajo določbe pravilnika.

AAA Zlata odličnost