Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Ob-5289/06 , Stran 1610
1. Predmet razpisa 1.1. Predmet tega razpisa je stanovanje v poslovno-stanovanjskem objektu, Puconci 79, v skupni izmeri 89,17 m2. 1.2. Stanovanje je vseljivo takoj po zaključku razpisa. 2. Višina najemnine: neprofitna najemnina se bo oblikovala v skladu z Odlokom o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. l. RS, št. 23/00, 96/01), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03 in 142/04) ter se bo prilagajala veljavni zakonodaji. 3. Razpisni pogoji 3.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati udeleženec razpisa, da je upravičen do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem, so: – državljanstvo Republike Slovenije; – stalno bivališče v Občini Puconci; – da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim kandidirajo za pridobitev stanovanja (v nadaljevanju: člani gospodinjstva), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas za neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino; – da udeleženec razpisa ali kdo izmed članov ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja; – da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred tem razpisom ne presegajo naslednjih deležev povprečne neto plače v državi glede na število oseb: – 1 oseba do 200% – 352.622 SIT, – 2 osebi do 250% – 440.777 SIT, – 3 osebe do 315% – 555.380 SIT, – 4 osebe do 370% – 652.351 SIT, – 5 oseb do 425% – 749.322 SIT, – 6 oseb do 470% – 828.662 SIT, – za vsako dodatno osebo se delež dvigne za 25%. 3.2. Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so tudi: – ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih, zavetiščih ali centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, in so iz območja Občine Puconci, – invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko kandidirajo na tem razpisu ne glede na kraj stalnega bivališča, če imajo v Občini Puconci večje možnosti za zaposlitev ali jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve. 3.3. Na razpisu ne morejo sodelovati tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili, kakor tudi tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov. 4. Vsebina vloge 4.1. Vloga za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem mora vsebovati naslednje podatke: – ime in priimek, rojstne podatke, naslov ter podatke o zaposlitvi udeleženca razpisa; – ime in priimek, rojstne podatke, zaposlitev in sorodstveno razmerje za ostale osebe, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje; – stanovanjski status udeležencev razpisa (najemno razmerje, bivanje pri starših itd..); – stanovanjske razmere udeležencev razpisa (površina, opis stanovanja – morebitne pomanjkljivosti itd….); – podatke o dohodkih in materialnem stanju udeleženca razpisa in članov njegovega gospodinjstva (navedba vseh neto denarnih prejemkov v letu dni pred razpisom in morebitnega lastništva ali solastništva stanovanja oziroma stanovanjske hiše ali drugih nepremičnin ali premičnin, katerih vrednost bi lahko presegla 40% vrednosti zanj primernega stanovanja); – socialno zdravstvene razmere (npr. invalidnost, nosečnost ipd.). 4.2. Vlogi je potrebno priložiti tudi naslednjo dokumentacijo: – potrdila oziroma dokazila o neto denarnih prejemkih udeleženca razpisa in članov gospodinjstva za obdobje leto dni pred razpisom; – izjavo o premoženjskem stanju, s katero udeleženec razpisa in vsi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljalcih zbirk osebnih podatkov; – najemno oziroma podnajemno pogodbo, kolikor udeleženec razpisa ne živi pri starših ali sorodnikih; – zadnjo odločbo o odmeri dohodnine za vse člane gospodinjstva, ki so zavezanci za dohodnino; – za nezaposlene polnoletne osebe potrdilo o brezposelnosti ali potrdilo o šolanju; – morebitna druga dokazila o gmotnih in socialno zdravstvenih razmerah (npr. potrdilo o nosečnosti, o invalidnosti, strokovno mnenje Centra za socialno delo ipd.). 5. Lastna udeležba 5.1. Udeleženci tega razpisa niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine. 5.2. Za vse upravičence se bo oblikovala ena prednostna lista in se bodo upoštevali površinski normativi, ki veljajo za udeležence brez plačila lastne udeležbe. 6. Opredelitev prednostnih kategorij prosilcev 6.1. Pri ocenjevanju udeležencev razpisa se upošteva točkovanje iz obrazca za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer. 6.2. V primeru enakega števila točk imajo prednost upravičenci po naslednji prioriteti: – družina; – družina z več otroki; – mlada družina; – prosilec z daljšo dobo stalnega bivališča na območju Občine Puconci. Pojasnilo: Vrstni red med prosilci z enakim številom točk se določi po vrstnem redu kriterijev, kot so zgoraj navedeni, na naslednji način: vse družine se uvrstijo pred ostalimi prosilci, prvi kriterij za razvrščanje družin med seboj je večje število otrok, če je to enako, imajo prednost mlade družine, če je tudi to enako ima prednost prosilec z višjo izobrazbo, zadnji kriterij pa je doba stalnega bivanja na območju sedanje Občine Puconci. Zadnji kriterij, to je doba stalnega bivališča, velja tudi za razvrstitev ostalih prosilcev, ki ne spadajo med družine. 7. Razpisni postopek 7.1. Rok za prijavo na razpis je 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 7.2. Vloge skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo udeleženci razpisa v predpisanem roku oddati priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci. 7.3. Komisija, ki jo imenuje župan, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj. 7.4. Interesenti lahko dvignejo obrazec vloge na Občini Puconci, vsak delavnik med 8. in 14. uro. 7.5. O izidih razpisa bodo kandidati obveščeni po pošti. 8. Splošne določbe 8.1. Za vse, kar ni posebej določeno s tem razpisom, se uporabljajo določila Pravilnika.

AAA Zlata odličnost