Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 478/06 Ob-5744/06 , Stran 1624
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. 2. Predmet javne dražbe: nezaseden prostor v velikosti 26,64 m2 v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na Prešernovi 11 v Ljutomeru. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja. 4. Izklicna cena: 2,590.000 SIT. Najnižji znesek višanja: 50.000 SIT. Kupnina se revalorizira z indeksem rasti cen v stanovanjski gradnji na dan podpisa kupoprodajne pogodbe. Nepremičnina se proda po sistemu videno – kupljeno. Stroške v zvezi s prenosom lastništva (notar, overitev pogodbe, davek) krije kupec, prodajalec krije stroške cenitve in objave javne dražbe. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. 5. Način in rok plačila kupnine: Kupec se zaveže kupnino plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena v torek, dne 21. 3. 2006 ob 13. uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje). 7. Višina kavcije: Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Ljutomer št. 01263-0100013693. Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne (brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida dražbe. 8. Informacije o javni dražbi: interesenti lahko dobijo dodatne informacije na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50. Po dogovoru je možen pred izvedbo javne dražbe tudi ogled stanovanja. 9. Pogoji sodelovanja: Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo: – svoje podatke (naziv, naslov, davčno in matično številko oziroma EMŠO), – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (fizične osebe), – potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne osebe), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne osebe), – dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS, – dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji. 10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo. 11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

AAA Zlata odličnost