Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

910. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica, stran 2423.

Številka: U-I-26/06-4
Datum: 16. 2. 2006
S K LE P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji dne 16. februarja 2006
s k l e n i l o:
Izvrševanje Odloka o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 17/95, 24/95 in 19/96 ter Uradne objave Občine Snežnik, št. 6/99) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
1. Vlada izpodbija Odlok o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica (v nadaljevanju Odlok). Navaja, da Občina Ilirska Bistrica ni sledila njenemu pozivu, naj Odlok v roku 60 dni razveljavi, ker naj bi bil nezakonit. Po 147. členu Ustave naj bi lokalne skupnosti predpisovale davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata Ustava in zakon. Odlok naj bi bil sprejet na podlagi 3. člena Zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 8/82 in nasl. – v nadaljevanju ZKD) ter 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ur. p. b. – v nadaljevanju ZLS), vendar naj citirane določbe zakonov ne bi urejale možnosti za uvedbo sporne takse. Odlok naj bi bil zato v neskladju z navedenimi določbami zakonov ter s 147. in 153. členom Ustave. Vlada predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje Odloka. Zavezancem, ki so pretežno tuji prevozniki, naj bi Odlok povzročal težko popravljivo škodo, saj naj vračila morebitne nezakonito plačane pristojbine ne bi mogli uveljavljati za nazaj. Hkrati Vlada meni, da se z Odlokom kršijo obveznosti države iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 27/04, MP, št. 7/04 – v nadaljevanju PES) glede prostega pretoka blaga in 7. člen Direktive št. 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 6. 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo nekaterih infrastruktur za težka motorna vozila (UL L št. 187 z dne 20. 7. 1999). V zvezi s tem naj bi Generalni sekretariat za davke in carinsko unijo pri Evropski komisiji že preučeval sporno pristojbino, zato Vlada pričakuje, da bo Evropska komisija zoper Republiko Slovenijo uvedla postopek ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti iz PES.
2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče je izvrševanje Odloka zadržalo. Zavezanci za plačilo sporne dajatve so zlasti tuji prevozniki, ki bi težko uveljavljali vračilo morebitne nezakonito plačane dajatve za nazaj. To lahko povzroči škodljive posledice, ki bi jih bilo v primeru morebitne nezakonitosti Odloka težko popraviti. Začasno zadržanje pomeni, da Občina na podlagi Odloka do končne odločitve Ustavnega sodišča ne sme zaračunavati sporne dajatve.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost