Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2217. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o popravi krivic (ZPKri-D)
2218. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovah (ZU-A)
2219. Zakon o spremembi Zakona o policiji (ZPol-D)
2220. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-D)
2221. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (ZPVZDruP)
2222. Zakon o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-1C)
2223. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2224. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
2225. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS
2226. Uredba o izvajanju kontrole izvoza blaga z dvojno rabo
2227. Uredba o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Debeli rtič

Odloki

2228. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007

MINISTRSTVA

2229. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot
2230. Navodilo za pripravo in izdajo tehničnih specifikacij za proge in sestavne dele prog ter za železniška vozila in njihove sestavne dele in naprave
2287. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
2288. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2005

USTAVNO SODIŠČE

2231. Odločba o ugotovitvi, da je odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 2000, kolikor ne vključuje območja kamnoloma, v neskladju z zakonom
2232. Odločba o ugotovitvi, da je bil 5. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora, kolikor je kot pogoj za legalizacijo počitniškega objekta na zemljišču parc. št. 1218/78 k.o. Šenturška Gora z oznako 256 predpisoval izdajo lokacijskega dovoljenja za gradnjo žičnic, v neskladju z Ustavo in zakonom
2233. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti enjastega odstavka 92. člena Zakona o obrambi
2234. Odločba o ugotovitvi, da je bila s sklepom Vrhovnega sodišča kršena ustavna pritožba
2235. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča
2236. Odločba, da se sklep Vrhovnega sodišča razveljavi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2237. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
2238. Poslovnik sveta za elektronske komunikacije
2239. Tarifo Zavoda IPF za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo fonogramov
2240. Akt o spremembi akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Brežice

2241. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2005

Celje

2242. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3 (skrajšani postopek)

Črna na Koroškem

2243. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2005
2244. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Črna na Koroškem
2245. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna

Dol pri Ljubljani

2246. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BP 9/1 JUB Dol

Gorenja vas-Poljane

2247. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas-Poljane za leto 2004
2248. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Gorenja vas-Poljane
2249. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gorenja vas-Poljane

Gornji Petrovci

2250. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2005

Hrpelje-Kozina

2251. Odlok o opravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev

Ig

2252. Odlok o spremembah Odloka o plačilu komunalnega prispevka

Kamnik

2253. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2004
2254. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda
2255. Sklep o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik

Kobarid

2256. Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
2257. Odlok o občinski redarski službi v Občini Kobarid
2258. Pravilnik o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva v Občini Kobarid

Komen

2259. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2004

Krško

2260. Odlok o dopolnitvi odloka o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško
2261. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško

Kungota

2262. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 2005

Laško

2263. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško

Litija

2264. Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija

Ljubljana

2265. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Ljutomer

2266. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer

Luče

2267. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2004
2268. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Luče in o izvajanju gospodarskih javnih služb

Mirna Peč

2269. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Mirna Peč za leto 2004
2270. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2271. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2272. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2273. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Polzela

2274. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli – II. faza

Ravne na Koroškem

2275. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas

Ribnica

2276. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ribnica za leto 2005

Semič

2277. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2004

Sevnica

2278. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sevnica
2279. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica
2280. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
2281. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
2282. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem
2283. Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica
2284. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica

Slovenske Konjice

2285. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu povezovalne ceste od "Vile Marija" do pokopališča v Slovenskih Konjicah

Vrhnika

2286. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti