Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2279. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica, stran 5336.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – Zsam-1, 51/02 in 108/03 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04) in 139. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica (Uradni list RS, št. 43/00, 91/00, 102/00, 65/03 in 114/04) je Občinski svet občine Sevnica na 20. redni seji dne 4. 5. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Sevnica
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta občine Sevnica (Uradni list RS, št. 43/00, 91/00, 102/00, 65/03 in 114/04) se v prvem odstavku 48. člena črta besedilo »ali pa se glasovanja vzdržijo« in se pika postavi za besedo »odločitve«.
V drugem odstavku se za besedno zvezo »za predlog« zbriše vejica in vstavi beseda »in«, zbriše se tudi besedilo »in nato, kdo se je glasovanja vzdržal«, za besedno zvezo »proti predlogu« se postavi pika.
2. člen
V 49. členu se za besedno zvezo »ZA« zbriše vejica in vstavi beseda »ali«, zbriše se tudi besedilo »ali »VZDRŽAN«« in se za besedo«PROTI« postavi pika.
3. člen
Spremeni se sedmi odstavek 52. člena, tako da se glasi:
»Zapisnik je shranjen pri splošni službi občinske uprave. Na vpogled je dostopen na spletni strani Občine Sevnica in pri splošni službi občinske uprave.«
Doda se novi osmi odstavek, ki se glasi:
»Na naslednji seji občinskega sveta imajo člani občinskega sveta pravico podati pripombe na zapisnik in zahtevati popravke.«
4. člen
V prvem stavku drugega odstavka 53. člena se navedba »štiri leta« spremeni v »najmanj 10 let«.
Zbrišejo se tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
Dodajo se novi tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Dobesedni prepis oziroma magnetogram neke razprave s seje občinskega sveta lahko pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju: prosilci) zahteva s pisno vlogo ali ustno na zapisnik pri pooblaščeni osebi za informacije javnega značaja Občine Sevnica (v nadaljevanju: pooblaščena oseba).
Prosilec sme na podlagi pisne vloge ali vloge na zapisnik zahtevati posnetek poteka seje pri pooblaščeni osebi.
Pooblaščena oseba odloči o vlogi z upravno odločbo, o vpogledu v dobesedni prepis neke razprave oziroma poslušanju posnetka poteka seje pa napravi uradni zaznamek.
Vpogled v dobesedni prepis ali poslušanje posnetka poteka neke razprave je prosilcu omogočen le v prostorih občinske uprave.
V primeru, da je bila posamezna razprava zaprta za javnost, ker vsebuje dokumente zaupne narave, se prosilcu, razen občinskim funkcionarjem in prisotnim na seji, z odločbo zavrne vpogled v magnetogram ali poslušanje tega dela razprave.«
5. člen
Spremeni se 56. člen, tako da se glasi:
»Pravna ali fizična oseba ima pravico vpogleda, prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa dokumenta v zadevah in gradivih, ki se hranijo v arhivu ali je pri pristojnih organih občinske uprave. Informacija javnega značaja se dobi pri pooblaščeni osebi in po postopku, kot je naveden v 53. členu.«
6. člen
Te Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0001/2005
Sevnica, dne 4. maja 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.