Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2238. Poslovnik sveta za elektronske komunikacije, stran 5282.

Na podlagi V. točke odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije (Uradni list RS, št. 56/01, 39/02, 13/03 in 19/05) je Svet za elektronske komunikacije na 17. seji dne 13. aprila 2005 sprejel
P O S L O V N I K
Sveta za elektronske komunikacije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Sveta za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen
(1) Sedež sveta je v Ljubljani, Stegne 7.
(2) Svet ima svoj žig z napisom: Republika Slovenija – Svet za elektronske komunikacije.
3. člen
(1) Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen.
(2) Svet posluje v slovenskem jeziku.
4. člen
(1) Delovanje sveta je javno.
(2) O svojem delu svet poroča Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor) z rednimi letnimi poročili. Svet obvešča javnost o svojem delu tudi s predstavitvijo dela na novinarskih konferencah, s sporočili medijem, z objavami poročil in predlogov v medijih in s posebnimi publikacijami. Pri tem upošteva predpise o varovanju tajnosti podatkov.
5. člen
Svet v skladu z določbami 150. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1 – v nadaljnjem besedilu: zakon) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij in glede uporabe določb zakona in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov ter spremlja delovanje Agencije za pošto in elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
II. SEJE SVETA
6. člen
(1) Seje so praviloma redne, izjemoma pa so lahko izredne ali dopisne. Redne seje skliče predsednik sveta in so najmanj dvakrat letno.
(2) Izredna seja se skliče, če to zahteva direktor agencije ali če vsaj štirje člani pisno zahtevajo sklic.
(3) Dopisno sejo sveta skliče sekretar sveta skladno z navodili predsednika sveta tako, da z elektronsko pošto objavi sklic dopisne seje sveta z gradivom za dopisno sejo. V sklicu se navede, kako in do kdaj člani sveta pošljejo svoja sporočila. Rok za pošiljanje sporočil ne sme biti krajši kot en dan in ne daljši od treh dni. Gradivo s predlaganimi sklepi je sprejeta, če proti njegovemu sprejemu v določenem roku ni glasovalo več kot polovica članov sveta ali če je za sprejem glasovala več kot polovica članov sveta.
(5) Zapisnik seje sveta se praviloma potrjuje na dopisni seji. Ne glede na določbo prejšnjega člena je zapisnik seje sveta potrjen, če je za potrditev zapisnika glasovala več kot polovica članov sveta.
(4) Če je dopisna seja neuspešna, se isto gradivo uvrsti na prvo naslednjo redno ali izredno sejo sveta. Odločitve, sprejete na dopisni seji, svet verificira na prvi naslednji seji.
7. člen
(1) Seje sveta vodi predsednik sveta.
(2) Predlagatelj sklica mora predložiti gradivo o zadevi, zaradi katere je predlagal sklic seje. Če je gradivo, obravnavano na seji sveta, pomanjkljivo, lahko predsednik sveta tako gradivo zavrne in zahteva od predlagatelja, da ga dopolni.
8. člen
(1) Sklic seje sveta s predlogom dnevnega reda in gradivom se pošlje članom sveta najmanj 7 dni pred dnem, določenim za sejo.
(2) V primerih, ki jih oceni predsednik sveta za nujne, lahko skliče sejo sveta v roku, krajšem od sedem dni, tudi po telefonu, telefaksu ali elektronski pošti.
(3) Sklic seje in predlog dnevnega reda pripravi predsednik sveta.
9. člen
(1) O delu sveta obvešča javnost predsednik sveta, njegov namestnik, drug član sveta ali sekretar sveta, po pooblastilu predsednika.
(2) Seje so javne. Javnost se lahko izključi, kadar je to potrebno zaradi varstva državne, uradne in poslovne tajnosti.
10. člen
(1) Člani sveta imajo pravico in dolžnost, da se udeležujejo sej sveta. V primeru, da se iz objektivnih razlogov seje ne morejo udeležiti, morajo o tem pravočasno obvestiti predsednika ali sekretarja sveta.
(2) Sejam sveta prisostvujeta direktor agencije in minister oziroma funkcionar, odgovoren za elektronske komunikacije.
11. člen
(1) Za svoje delo imajo predsednik in člani sveta pravico do povračila stroškov in nagrade, v skladu s VI. točko odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije.
(2) Članom sveta pripada nagrada:
– za udeležbo na redni seji,
– za udeležbo na izredni seji,
– za sodelovanje v delovni skupini.
Nagrada mesečno ne sme preseči višine neto zneska izhodiščne bruto plače za I. tarifni razred, dogovorjene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
(3) Predsedniku sveta pripada nagrada za:
– za udeležbo na redni seji,
– za udeležbo na izredni seji,
– za sodelovanje v delovni skupini,
– za sklic in vodenje seje.
Nagrada mesečno ne sme preseči višine trikratnega neto zneska izhodiščne bruto plače za I. tarifni razred, dogovorjene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
(4) Namestniku predsednika sveta pripada nagrada za:
– za udeležbo na redni seji,
– za udeležbo na izredni seji,
– za sodelovanje v delovni skupini,
– za sklic in vodenje seje.
Nagrada mesečno ne sme preseči višine dvakratnega neto zneska izhodiščne bruto plače za I. tarifni razred, dogovorjene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
(5) Konkretno višino nagrad za posamezne člane s sklepom določi predsednik sveta, praviloma za pretekli mesec, in odgovarja za to, da je višina plačila določena v skladu s tem poslovnikom.
(6) Sredstva za povračilo stroškov in nagrade za člane sveta zagotavlja agencija.
12. člen
(1) Svet sklepa veljavno, če je na seji prisotna večina članov sveta. Navzočnost članov se ugotovi na podlagi podpisov na listi prisotnih na seji, ki je priloga zapisnika seje sveta.
(2) Svet odloča z navadno večino. V primeru neodločenega izida glasovanja se predlog zavrne.
(3) Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem, ki se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča. Glasuje se z vzdigovanjem rok, pri tem se v zapisnik napiše, koliko jih je glasovalo ZA in koliko PROTI predlogu ter koliko se jih vzdrži.
(4) Vsak član ima pravico podati na zapisnik ločeno mnenje.
13. člen
Ko predsednik začne sejo, seznani svet, kdo izmed članov in drugih vabljenih na sejo ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti. Na začetku seje lahko predsednik daje pojasnila v zvezi z delom na seji in v zvezi z drugimi vprašanji.
14. člen
(1) Na začetku seje svet določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, in nato o predlogih, da se dnevni red razširi.
(3) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi zanje nastali po sklicu seje in če je bilo članom sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red.
15. člen
(1) Po določitvi dnevnega reda svet odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje in se seznani z uresničitvijo sklepov prejšnje seje.
(2) Predsednik sveta ugotovi, da je zapisnik sprejet skladno s petim odstavkom 6. člena tega poslovnika ali da je sprejet zapisnik, ki je bil po sprejetih pripombah ustrezno spremenjen ali dopolnjen.
(3) Sprejeti zapisnik se pošlje v vednost agenciji in ministru oziroma funkcionarju, odgovornemu za telekomunikacije.
16. člen
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu, ki ga lahko svet med sejo spremeni, če s tem soglaša večina na seji navzočih članov.
(2) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda se lahko poda kratka obrazložitev.
(3) Člani sveta se k razpravi prijavijo z dvigom rok in prevzemajo besedo, ko jih k besedi pozove predsednik sveta.
(4) Razprave na seji praviloma časovno niso omejene, če svet na seji ne sklene drugače.
17. člen
(1) Seja sveta se zaključi, ko je izčrpan predvideni dnevni red. Obravnava posamezne točke dnevnega reda se lahko po sklepu sveta prekine ali odloži.
(2) V primeru, da predsednik sveta med sejo ugotovi, da ni več navzoča večina članov, sejo zaključi ali prekine z dogovorom navzočih članov sveta o datumu sklica nadaljevanja seje sveta.
18. člen
(1) O delu sveta se vodi zapisnik, ki obsega podatke o udeležbi na seji in glavne podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je razpravljalo, o sklepih, ki so bili na seji sprejeti, in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
(2) Zapisnik praviloma vodi sekretar sveta. Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik sveta in sekretar sveta.
(3) Potrjen zapisnik se objavi na spletni strani sveta.
III. ORGANIZACIJA
19. člen
(1) Svet predstavlja njegov predsednik.
(2) Predsednik sveta opravlja naslednje naloge:
– vodi in organizira delo sveta,
– zastopa in predstavlja svet,
– obvešča javnost o delu sveta,
– predlaga svetu v sprejem letno poročilo o delu in ga predloži Državnemu zboru.
(3) V primeru odsotnosti ga nadomešča namestnik, ki ga pooblasti predsednik sveta ali eden od članov sveta, ki ga za vsak primer posebej pooblasti predsednik sveta.
20. člen
(1) Član sveta je lahko predčasno razrešen:
– če to sam zahteva,
– če je obsojen na kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti,
– zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje svoje funkcije,
– če ne izpolnjuje več pogojev za člana sveta,
– če ne ravna v skladu z zakonom,
– če se ne udeležuje sej sveta.
(2) Član sveta je predčasno razrešen, če Državni zbor ugotovi nastop enega od razlogov iz prejšnjega odstavka in na tej podlagi odloči o predčasni razrešitvi. Pobudo za predčasno razrešitev na podlagi druge do šeste alinee prejšnjega odstavka tega člena lahko da Državnemu zboru tudi svet.
21. člen
(1) Strokovno-administrativne naloge za svet opravlja sekretar sveta, ki je zaposlen na agenciji.
(2) Naloge sekretarja so:
– pomoč predsedniku sveta pri organiziranju dela sveta,
– skrb za zbiranje in pripravo gradiva,
– vodenje zapisnika seje,
– skrb za uresničevanje sklepov in odločitev sveta,
– koordiniranje dela delovnih skupin,
– skrb za arhiviranje gradiv in
– druge strokovno-operativne naloge.
(3) Sekretar mora imeti status višjega upravnega delavca in ga za te naloge posebej pooblasti direktor agencije ter mu za to odredi poseben dodatek k redni plači.
(4) Za naloge iz drugega odstavka tega člena je sekretar odgovoren predsedniku sveta.
22. člen
(1) Za pripravo strokovnih podlag za odločanje lahko svet ustanovi stalne ali občasne strokovne delovne skupine, ki jih sestavljajo člani sveta.
(2) Skupino vodi in predstavlja predsednik ali član sveta, ki ga pooblasti predsednik.
VI. KONČNA DOLOČBa
23. člen
(1) Ta poslovnik ter spremembe in dopolnitve tega poslovnika sprejema svet z navadno večino članov sveta.
(2) Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik sveta za telekomunikacije (Uradni list RS, št. 64/01 in 111/02).
(3) Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 13. aprila 2005.
dr. Marko Jagodič l. r.
Predsednik sveta
za elektronske komunikacije