Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2284. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica, stran 5343.

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica (Uradni list RS, št. 43/00, 91/00, 102/00, 65/03 in 114/04) je občinski svet na 20. redni seji, dne 4. 5. 2005, potrdil uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnice, ki obsega:
– Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 16/03 z dne 17. 2. 2003) in
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04 z dne 19. 1. 2004).
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom določeni višina in način določanja plače, dela plače, nagrade, sejnine in drugi prejemki, ki jih zakoni, ki urejajo to področje, ne določajo drugače in pripadajo funkcionarjem in zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov Občine Sevnica.
2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, in do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
3. člen
Občinski funkcionarji so:
– župan,
– podžupani in
– člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, če v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
II. PLAČA ŽUPANA IN PODŽUPANA
4. člen
Skladno z zakonom o lokalni samoupravi je za opravljanje funkcije župana Občine Sevnica, ki sodi v tretjo skupino občin po številu prebivalcev, določen količnik osnovne plače v višini 8. Županu pripadata funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
5. člen
Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja poklicno, se lahko oblikuje v višini največ 80% osnovne plače poklicnega župana.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada nadomestilo plače v višini 40% plače poklicnega župana.
Kolikor sta imenovana dva podžupana, jima vsakemu pripada nadomestilo plače v višini 30% plače poklicnega župana, če pa so imenovani trije podžupani, jim vsakemu pripada nadomestilo plače v višini 25% plače poklicnega župana.
6. člen
Plača ali nadomestilo plače župana in podžupana zajema tudi plačilo za udeležbo in delovanje na vseh sejah občinskega sveta in na sejah drugih delovnih teles.
7. člen
Podžupanu, ki bi bil v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada plača župana, ki bi jo dobil poklicni župan, pod pogojem, da bo tudi podžupan opravljal funkcijo župana poklicno. Če bo funkcijo župana opravljal nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače poklicnega župana.
III. VIŠINA SEJNINE ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
8. člen
Višina sejnine za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša 40.000 SIT neto.
Članu občinskega sveta pripada zgoraj določen znesek sejnine za vsako sejo občinskega sveta, če se je seje udeležil in je na njej prisoten vsaj 3/4 časa trajanja seje.
IV. VIŠINA NAGRADE ZA ČLANE DELOVNIH TELES (KOMISIJE IN ODBORI)
9. člen
Članom vseh delovnih teles (komisij in odborov), ki jih ustanovi občinski svet ali župan, pripada nagrada v višini 5.000 SIT neto za vsako udeležbo na seji delovnega telesa, kjer je član prisoten vsaj 3/4 časa trajanja seje.
Predsedniku delovnega telesa, ki sklicuje seje in jih vodi, pripada nagrada v višini 7.000 SIT neto.
Članom komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter članom odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo se za sejo, ki traja več kot 2 uri, doda sejnina v znesku 2.000 SIT neto.
V. VIŠINA NAGRADE ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA
10. člen
Članom nadzornega odbora pripada nagrada v višini 10.000 SIT neto za vsako udeležbo na seji nadzornega odbora, kjer je član prisoten vsaj 3/4 časa trajanja seje.
Predsedniku nadzornega odbora, ki sklicuje seje in jih vodi, pripada nagrada v višini 14.000 SIT neto.
Poročevalcu in poročevalcu zapisnikarju se za izvedbo neposrednega nadzora pri nadzorovanem organu izplača nagrada v višini 10.000 SIT neto.
Za udeležbo predsednika ali pooblaščenega člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta, na kateri se obravnava vsebina, ki se nanaša na področje dela nadzornega odbora, se izplača nagrada v višini 7.000 SIT neto.
VI. VIŠINA NAGRADE ZA OPRAVLJANJE NALOG PREDSTAVNIKOV OBČINE SEVNICA V ORGANIH JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH PODJETIJ, JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ, KATERIH USTANOVITELJ JE OBČINA SEVNICA
10.a člen
Vsem članom organov javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, ki so v njihove organe imenovani kot predstavniki ustanoviteljice Občine Sevnica, pripada za vsako udeležbo na seji organa nagrada s strani ustanoviteljice Občine Sevnica v višini, ki pripada članom delovnih teles občinskega sveta za vsako udeležbo na seji.
Predlog za izplačilo nagrade poda vodja organizacije na podlagi liste prisotnih na naslov Občine Sevnica, ki izvrši plačilo oziroma refundacijo nagrade.
VII. POVRAČILA STROŠKOV, NADOMESTIL IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles, člani nadzornega odbora in drugi predstavniki, imenovani s strani Občine Sevnice v organe javnih zavodov, javnih podjetij, javnih agencij, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, imajo pravico do povračil stroškov, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles, člani nadzornega odbora in drugi predstavniki, imenovani s strani Občine Sevnice v organe javnih zavodov, javnih podjetij, javnih agencij, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Prevozni stroški se občinskim funkcionarjem povrnejo na podlagi uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcev in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 86/02).
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles, člani nadzornega odbora in drugi predstavniki, imenovani s strani Občine Sevnice v organe javnih zavodov, javnih podjetij, javnih agencij, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, morajo na podlagi uredbe, ki je navedena v drugem odstavku 11. člena podati izjavo o uveljavljanju prevoznih stroškov. Izjavo morajo podati v računovodstvo občinske uprave.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles, člani nadzornega odbora in drugi predstavniki, imenovani s strani Občine Sevnice v organe javnih zavodov, javnih podjetij, javnih agencij, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi ali če je na službeno pot poslan s strani župana.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles, člani nadzornega odbora in drugi predstavniki, imenovani s strani Občine Sevnice v organe javnih zavodov, javnih podjetij, javnih agencij, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
VIII. UVELJAVLJANJE PRAVIC IN NAČIN IZPLAČEVANJA
12. člen
Finančna sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in drugih povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
13. člen
Plače, sejnine, nagrade in povračila stroškov se mesečno izplačujejo za pretekli mesec, najkasneje do 20. dne v tekočem mesecu.
14. člen
Evidence o prisotnosti in upravičenosti do plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov članov občinskega sveta, delovnih teles in članov nadzornega odbora vodijo delavci občinske uprave, ki so zadolženi s strani župana, da so prisotni na seji in da pišejo zapisnik.
15. člen
Za službeno potovanje morajo občinski funkcionarji imeti nalog za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje občinskih funkcionarjev izda župan. Za službeno potovanje župana nalog izda direktor občinske uprave.
16. člen
Višina plače, sejnine in nagrade se usklajujejo z izhodiščno plačo za prvi tarifni razred za polni delovni čas, določen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Višina povračila višine stroškov v zvezi z delom pa se usklajujejo v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 16/03) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in povračil stroškov članov delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov Občine Sevnica (št. 14300-0001/2000 z dne 2. 2. 2000).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem listu RS. Pravilnik se uporablja od 1. 1. 2003.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
5. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet občine Sevnica, in se objavi v Uradnem listu RS. Pravilnik se uporablja od 1. 1. 2004.
Št. 11006-0001/2005
Sevnica, dne 4. maja 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.