Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2241. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2005, stran 5286.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 18. seji dne 23. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brežice za leto 2005
l. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Brežice za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo: višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov in odhodkov
Občine Brežice za leto 2005               v 000 SIT
-------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov              Plan 2005
-------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)          3,964.124
   Tekoči prihodki (70+71)               2,487.869
70  Davčni prihodki (700+703+704+706)          1,943.746
   700 Davki na dohodek in dobiček           1,194.708
   703 Davki na premoženje                241.168
   704 Domači davki na blago in storitve         507.870
   706 Drugi davki
71  Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)        544.123
   710 Udeležba na dobičku od premoženja         112.400
   711 Takse in pristojbine                50.000
   712 Denarne kazni                    5.840
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        5.000
   714 Drugi nedavčni prihodki              370.883
72  Kapitalski prihodki                  234.068
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       53.100
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nemat. prem.                  180.968
73  Prejete donacije
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  Transferni prihodki                 1,242.187
   740 Transferni prih.
     iz dr. javnofinan. institucij          1,242.187
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)            4,097.980
   40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)      1,385.870
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih         207.059
   401 Prispevki delodaj. za social. varnost       31.852
   402 Izdatki za blago in storitve          1,140.159
   403 Plačila domačih obresti               5.000
   409 Rezerve                       1.800
41  Tekoči transferji (410+411+412+413)         1,961.383
   410 Subvencije                     23.600
   411 Transferi posamez. in gospodinjstvom       718.660
   412 Transferi neprof. organ. in ustanovam       158.746
   413 Drugi tekoči domači transferi          1,060.377
   414 Tekoči transferi v tujino
42  Investicijski odhodki                 326.117
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        326.117
43  Investicijski transferi                424.610
   430 Investicijski transferi              424.610
III. Proračunski primanjkljaj (presežek) (I-II)      -133.856
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441)              8.465
44  Dana posojila in poveč. kapital. deležev        8.465
   440 Dana posojila                    7.465
   441 Povečanje kapitalskih deležev            1.000
   442 Poraba sredstev kupnin
     iz naslova privatizacije
VI. Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)         -8.465
 
C)  Račun financiranja
50  VII. Zadolževanje                   100.000
50  Zadolževanje                     100.000
   500 Domače zadolževanje                100.000
55  VIII. Odplačilo dolga                 17.000
55  Odplačila dolga                    17.000
   550 Odplačila domačega dolga              17.000
IX. Sprememba stanja sredstev na             računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)               -59.321
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII)             83.000
XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)      133.856
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah tudi prihodki, požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje vode in prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
4. člen
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 1,000.000 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z 2. točko 49. člena Zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 500.000 SIT odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
5. člen
V proračunu občine se za leto 2005 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 6,500.000 SIT.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o uporabi polletno obvešča občinski svet.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
6. člen
Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za občinska praznovanja, reprezentanco, pokroviteljstva in promocijo občine. O razporeditvi teh sredstev odloča župan oziroma od župana pooblaščena oseba in o porabi polletno poroča občinskemu svetu.
7. člen
Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za katere bo pogojeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
Investicije, za katere zagotavlja sredstva proračun RS in je za njih pogojeno sofinanciranje občine, ali investicije občine, ki jih sofinancira proračun RS, se lahko pričnejo izvajati, ko je izdan sklep pristojnega ministrstva ali sklenjena ustrezna pogodba med občino in pristojnim ministrstvom.
V primerih uspešnega kandidiranja za sredstva na razpisih na državnem ali regionalnem nivoju, ki v bilanci proračuna niso planirana, se le ta namenijo za povečanje programa dejavnosti za katera so pridobljena.
V kolikor bodo med letom v proračun nakazana nepredvidena namenska sredstva se za obseg pridobljenih sredstev zmanjša predvideni obseg najema kredita.
8. člen
Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede na finančni načrt.
Krajevne skupnosti so dolžne za investicije, ki jih vodijo in so sofinancirane iz občinskega proračuna, pred podpisom pogodbe o izvedbi investicije, pridobiti soglasje župana na predlog strokovnih služb.
V skladu s sklepom občinskega sveta o prevzemu poroštva za Sadjarsko zadrugo Posavja od Sklada za regionalni razvoj, se v okviru sredstev za kmetijstvo rezervirajo sredstva za zagotavljanje poroštvenih obveznosti občine, ki se sproščajo mesečno v skladu z dinamiko odplačevanja kredita.
9. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu predložiti zaključni račun in poročilo o realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto skupaj z obrazložitvami najkasneje do 28. februarja tekočega leta.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
12. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in investicijska in vzdrževalna dela, storitve v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar je odgovoren predstojnik oddelka, ki blago, sredstva in investicijska oziroma vzdrževalna dela naroča.
13. člen
Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe, zajetega v posebnem delu proračuna, do višine 5,000.000 SIT.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik samostojno prerazporedi proračunska sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske postavke.
O prerazporeditvah med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v vrednosti nad 5,000.000 SIT odloča občinski svet na predlog župana.
Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena polletno poroča občinskemu svetu.
14. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, ki ne izvira iz obveznih dajatev največ do skupne višine 500.000 SIT, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, ali če se zaradi nevoščljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatev ni mogoče izterjati.
15. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 30 % skupnega obsega investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic porabe za te namene v sprejetem planu proračuna tekočega leta.
16. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan. Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice, sklenjene med Občino Brežice in Komunalnim stanovanjskim podjetjem d.d. Brežice, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje Pogodbe o pobiranju komunalne pristojbine na mejnih prehodih, občinskih komunalnih taks, komunalnega prispevka, izvajanje koncesijske pogodbe za izgradnjo, upravljanje in distribucijo zemeljskega plina na območju Občine Brežice, ter za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
17. člen
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine in spremljanje porabe so:
Urad župana za: reprezentanco, prevzem pokroviteljstev, za sredstva za delovanje krajevnih skupnosti, stroške občinskih praznovanj, sredstev za politične stranke, delovanje občinskega sveta, delo občinske uprave – plače in načrt delovnih mest, zaščito in reševanje, požarno varnost, združenje slovenskih častnikov, veterane.
Oddelek za družbene dejavnosti za: osnovno izobraževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo, delo z mladimi, grobišča ter dejavnost borcev NOB, socialno varstvo, javna dela s področja družbenih dejavnosti ter upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem s področja družbenih dejavnosti.
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve za: upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem in premoženjem v kompleksu Slovenska vas, investicije in investicijsko vzdrževanje ter opremo občine in načrt gradenj in nabav, materialne stroške občinske uprave, kmetijstvo, turizem, komunalno infrastrukturo in nadzor, ceste, varstvo okolja, stanovanjsko gospodarstvo, malo gospodarstvo, obrt, trgovino, promet, takso za obremenjevanje okolja, vode, javna dela s področja komunalne infrastrukture in program odprodaje občinskega premoženja.
Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: sredstva za planske dokumente, prostorsko izvedbene načrte in prostorsko ureditvene pogoje, geodetske podlage za program prostorsko-izvedbenih aktov občine in vzpostavitev prostorskega geoinformacijskega sistema občine.
Vodje oddelkov so zadolženi in odgovorni za porabo sredstev ter spremljanje uresničevanja porabe glede na sprejeti namen in obseg sredstev v občinskem proračunu, vsak za svoje področje.
Krajevne skupnosti so odgovorne za delovanje krajevnih skupnosti v celoti.
18. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
19. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna, kar se mora izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
20. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se občina Brežice za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 100,000.000 SIT.
21. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko kratkoročno zadolži največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. O najetju kratkoročnega posojila odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Financiranje Občine Brežice v letu 2005 se, do sprejetja tega odloka, vrši po sklepu župana in občinskega sveta o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2005.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-2/2005
Brežice, dne 23. maja 2005.
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l. r.