Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2251. Odlok o opravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev, stran 5303.

Na podlagi 32., 33. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 65/02) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 22. redni seji dne 21. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o opravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev
1. člen
Ta odlok določa predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev v Občini Hrpelje-Kozina (v nadaljevanju: javna služba). Za opravljanje javne službe Občina Hrpelje-Kozina (v nadaljevanju: koncedent) podeli koncesijo, razen v primeru, da javno službo opravlja krajevna skupnost (drugi odstavek 3. člena).
2. člen
Predmet javne službe je:
– vzdrževanje in urejanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove,
– opravljanje pogrebnih storitev na območju občine Hrpelje-Kozina.
3. člen
Koncesija za vzdrževanje in urejanje ter oddajanje prostorov za grobove in koncesijo za pogrebne storitve se lahko podeli ločeno. Za vsako pokopališče se podeli le ena koncesija za vzdrževanje in urejanje ter oddajanje prostorov za grobove, za opravljanje pogrebnih storitev pa koncedent lahko podeli koncesijo večjemu številu izvajalcev.
Javno službo lahko opravljajo tudi krajevne skupnosti. Občinska uprava o nameri za razpis koncesije obvesti svet krajevne skupnosti, na območju katere je pokopališče. Svet krajevne skupnosti mora odločitev o tem, ali bo krajevna skupnost opravljala javno službo, posredovati občinski upravi v roku 30 dni od prejema obvestila. Če se svet krajevne skupnosti ne odloči za opravljanje javne službe, če krajevna skupnost preneha opravljati to dejavnost ali če te dejavnosti ne opravlja v skladu z veljavnimi predpisi, se za opravljanje javne službe podeli koncesija.
4. člen
Vzdrževanje in urejanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove v najem obsega predvsem:
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov,
– prekop grobov,
– skrb za red in čistočo na pokopališču ter v mrliški vežici in vzdrževanje objektov in naprav, poti, zelenic in ograje na pokopališču, ki vključuje tudi čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– vodenje evidence o grobovih in pokopanih ter katastra komunalnih naprav na pokopališču,
– oddajanje grobov v najem,
– obračunavanje in pobiranje najemnin za grobove in ustreznih prispevkov,
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
5. člen
Pogrebne storitve obsegajo:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika,
– izvajanje dežurne pogrebne službe,
– izkop in zasip jame ter zaščito sosednjih grobov,
– uporabo mrliške vežice,
– organiziranje pogrebne svečanosti oziroma sodelovanje pri njej,
– prvo ureditev groba (po dogovoru z naročnikom),
– druge sorodne dejavnosti.
6. člen
Javna služba se financira iz:
– najemnin za grobove,
– plačila za opravljanje pogrebnih storitev,
– drugih virov.
Najemnine iz prve in cene storitev iz druge alinee prejšnjega odstavka se v skladu s predpisi določijo s koncesijsko pogodbo, koncesionar pa jih lahko ob upoštevanju predpisov spremeni s soglasjem koncedenta. Najemnine iz prve alinee prvega odstavka tega člena vključujejo tudi stroške vzdrževanja in urejanja pokopališča in skupnih naprav.
7. člen
Uporabniki storitev javne službe imajo, poleg drugih, naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do uporabe storitev javne službe pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– pravico opozoriti koncesionarja na nepravilno oziroma neustrezno izvajanje javne službe ter oblikovati predloge in pobude za boljše izvajanje. Koncesionar je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v 10 dneh;
– obveznost, da najem grobov uredijo z najemno pogodbo in spoštujejo določila pogodbe;
– obveznost spoštovanja pokopališkega reda in navodil, ki jih v zvezi s tem v skladu s predpisi izda koncesionar.
8. člen
Koncesionarju s pridobitvijo koncesije pripade pravica opravljanja dejavnosti ali dela dejavnosti javne službe na območju Občine Hrpelje-Kozina ali njenem delu za čas trajanja koncesijske pogodbe, razen v primerih, ko je z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetim predpisom posamezno opravilo naloženo drugi osebi.
9. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran oziroma ima obrtno dovoljenje in ugotovitveno odločbo po 4. členu zakona o gospodarskih družbah za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori;
– da pripravi in predloži program izvajanja dejavnosti,
– da ima izkušnje in reference pri opravljanju koncesionirane dejavnosti,
– da ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev, usposobljenih za opravljanje javne službe,
– da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za vodenje katastra javne službe,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem gospodarske javne službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali občini, oziroma položiti ustrezno varščino,
– predloži bančno garancijo za resnost ponudbe in kvalitetno izvajanje koncesije,
– da ni proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje z drugimi predpisi določene pogoje.
10. člen
Koncesionar mora zagotoviti stalno in kakovostno izvajanje javne službe, pri tem pa predvsem:
– opravljati javno službo z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih,
– spoštovati sprejete predpise, standarde in normative ter v okviru le-teh tudi krajevne običaje in programe, ki jih za razvoj dejavnosti sprejema koncedent,
– zagotoviti koncedentu strokovno pomoč pri oblikovanju programov za razvoj dejavnosti,
– koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne službe,
– voditi evidence in katastre za potrebe koncesijske dejavnosti,
– strokovno pripraviti poslovne načrte in poročilo za potrebe koncedenta,
– pripraviti osnove za investicije in investicijska vzdrževanja,
– racionalno in namensko porabljati sredstva amortizacije,
– upravljati in vzdrževati pokopališča, pokopališke ob­jek­te in naprave kot dober gospodar,
11. člen
Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja koncedent, ki za posamezna strokovna in druga opravila lahko pooblasti ustrezno ustanovo.
Koncesionar mora koncedentu in njegovim pooblaščencem omogočiti strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela, vstop v svoje poslovne prostore, pregled naprav, vpogled v dokumentacijo, kataster javne službe in zbirke podatkov, ki se nanjo nanašajo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila v zvezi z javno službo.
12. člen
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam. Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Hrpelje-Kozina.
Škoda iz prve alinee prvega odstavka obsega zlasti stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca javne službe ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega interventnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride do prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.
13. člen
Koncesionarja pridobi občina na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede občinska uprava. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu s tem odlokom,
– rok za prijavo na razpis in način prijave,
– dokumentacijo, ki jo mora vsebovati prijava,
– rok za izbiro koncesionarja,
– postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi noben koncesionar.
Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja cena. V ponudbi mora biti navedena cena, ki zajema storitve iz 5. člena ločeno, od ponujene cene za storitve oziroma stroške iz 4. člena, preračunano na m2.
14. člen
Javni razpis uspe, če veljavno ponudbo predložita najmanj dva ponudnika. Kadar prvi javni razpis ne uspe, je treba v roku 60 dni po zaključku prvega javnega razpisa objaviti drugi javni razpis. V primeru, da tudi drugi javni razpis ni uspešen, sme koncendent podeliti koncesijo z neposredno pogodbo ponudniku, ki v največji meri izpolnjuje pogoje razpis.
15. člen
S koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu koncedenta podpiše župan, koncedent in koncesionar podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe. Koncesija je podeljena z dnem, ko začne veljati koncesijska pogodba, in traja največ 10 let.
16. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v drugačno obliko organiziranosti,
– v primeru stečaja ali izbrisa koncedenta iz ustreznega vpisnika.
Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo izda koncedent.
17. člen
Prenehanje koncesijskega razmerja, ne glede na razlog ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Koncedent lahko zato do ponovne ureditve razmer prevzame opravljanje javne službe, koncesionar pa mu je na njegovo zahtevo proti plačilu dolžan omogočiti uporabo svojih delovnih priprav. Ob prenehanju koncesijskega razmerja je koncesionar dolžan neodplačno predati koncedentu ažurirane evidence o grobovih in pokopanih ter katastre, vodene za opravljanje koncesijske dejavnosti.
18. člen
Koncesija ni prenosljiva. Koncesionar lahko v primerih, določenih s koncesijsko pogodbo, s soglasjem koncedenta opravljanje posameznih storitev javne službe prenese na za to usposobljenega podizvajalca, ki pri tem nastopa v imenu koncesionarja. Koncesionar odgovarja za storitve, ki jih je opravil podizvajalec, kot bi jih sam opravil.
19. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi v primeru višje sile. V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo povečanih stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v takih pogojih. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe.
20. člen
Za oddajanje prostorov za grobove v najem se uporabljajo določbe odloka, ki ureja pokopališki red v Občini Hrpelje-Kozina.
21. člen
Občina Hrpelje-Kozina z lastniki pokopališč uredi lastninska razmerja v skladu s predpisi.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3527-2/2003
Hrpelje, dne 21. maja 2005.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.