Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2163. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Slovenske odškodninske družbe

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2164. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2165. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
2166. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov

Sklepi

2167. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu
2215. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide
2216. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

MINISTRSTVA

2168. Pravilnik o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov
2169. Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2005
2170. Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci
2171. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2172. Pravilnik o zdravstvenih pregledih, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil za kategoriji G in H
2173. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za farmacevtskega inšpektorja
2174. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o posebnih pogojih za uvoz čilija in izdelkov s čilijem, Pravilnika o posebnih pogojih za uvoz zemeljskih oreškov, lešnikov, pistacij in fig ter izdelkov iz njih iz določenih držav in Pravilnika o posebnih pogojih za uvoz brazilskih orehov v lupini iz Brazilije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2175. Sklep o podrobnejši vsebini dokumentacije k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave
2176. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb (Sklep o registrih – 1)
2177. Navodilo za izvajanje statističnih raziskovanj mleka in mlečnih izdelkov
2178. Spremembe seznama obvezne medicinske dokumentacije za uveljavljanje pravic na podlagi invalidnosti in preostale delovne zmožnosti po 20. členu Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov zavoda
2179. Poročilo o gibanju plač za marec 2005

OBČINE

Braslovče

2180. Program priprave »strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče«

Črnomelj

2181. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer daljše bolezni v letu 2005

Grosuplje

2182. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje

Ivančna Gorica

2183. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2005
2184. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori
2185. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2005

Kidričevo

2186. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Kidričevo

Litija

2187. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o organiziranju pomoči na domu v Občini Litija
2188. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu

Ljubljana

2189. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ljubno

2190. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«

Murska Sobota

2191. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2004

Nova Gorica

2192. Sklep o izdaji soglasja za statusno preoblikovanje
2193. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2194. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2195. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Mestni občini Nova Gorica
2196. Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Mestni občini Nova Gorica

Pivka

2197. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 2004
2198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka

Rogaška Slatina

2199. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah
2200. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina

Sveta Ana

2201. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2004
2202. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana

Šempeter-Vrtojba

2203. Odlok o ureditvenem načrtu Podmark III v Šempetru
2204. Odlok o ureditvenem načrtu – Mestno središče v Šempetru

Videm

2205. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Videm
2206. Merila za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času

Vipava

2207. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina

Vojnik

2208. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik 1999, dopolnjen 2004

Zreče

2209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Zreče
2210. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče
2211. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Zreče
2212. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe “odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda” na območju zazidalnega načrta Rogla v Občini Zreče
2213. Cenik daljinskega ogrevanja

Žalec

2214. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2004
AAA Zlata odličnost