Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2222. Zakon o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-1C), stran 5214.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi
Zakona o dohodnini (ZDoh-1C)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. maja 2005.
Št. 001-22-33/05
Ljubljana, dne 26. maja 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DOHODNINI
(ZDoh-1C)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04 in 139/04) se deseti odstavek 121. člena spremeni tako, da se glasi:
»(10) Ne glede na deveti odstavek tega člena, se akontacija dohodnine od dohodka rezidenta za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, ne izračuna in ne plača, če posamezen dohodek ne presega 100.000 tolarjev.«
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-01/90-4/235
Ljubljana, dne 18. maja 2005.
EPA 170-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.