Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2249. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gorenja vas-Poljane, stran 5300.

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in 35/05) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas-Poljane (UVG, št. 22/99 in 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 17. redni seji dne 5. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gorenja vas-Poljane
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Gorenja vas-Poljane (v nadaljevanju SPV) in določijo njegove naloge ter sestava sveta.
2. člen
SPV se ustanovi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju občine Gorenja vas-Poljane.
SPV opravlja naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu v občini,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa v občini,
– skrbi za izvajanje prometne vzgoje v občini,
– skrbi za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
– skrbi za izdajanje in razširjanje prometnovzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini,
– sodeluje pri akcijah varnih poti v šolo ter določa prometno nevarne poti v šolo,
– sodeluje z Javno agencijo za varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji.
3. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Gorenja vas-Poljane sestavljajo predstavniki sveta lokalne skupnosti ter uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja občine Gorenja vas-Poljane.
SPV šteje sedem članov, ki jih za mandatno dobo štirih let imenuje občinski svet na podlagi predlogov udeleženih organizacij ter komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Gorenja vas-Poljane.
Sestava SPV je naslednja:
– predstavnik občinskega sveta Občine Gorenja vas-Poljane,
– predstavnik društev upokojencev na področju Občine Gorenja vas-Poljane,
– predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov,
– predstavnik Osnovne šole Ivan Tavčar Gorenja vas,
– predstavnik Osnovne šole Poljane,
– predstavnik avtošole,
– predstavnik Policijske postaje Škofja Loka.
Predsednika in podpredsednika SPV imenuje SPV izmed svojih članov. Strokovnega tajnika, ki skrbi za opravljanje strokovnih in administrativnotehničnih nalog, pa imenuje župan izmed delavcev občinske uprave.
4. člen
Delovanje sveta je javno in urejeno s poslovnikom, ki velja za organe občinskega sveta.
5. člen
Sredstva za izvajanje svojih nalog in za zagotavljanje namena, za katerega je SPV ustanovljen, se na podlagi letnega programa SPV zagotavljajo v proračunu občine.
SPV lahko del finančnih sredstev za izvajanje svojih nalog in za zagotavljanje namena, za katerega je ustanovljen, pridobiva iz drugih virov prihodkov.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gorenja vas-Poljane (UVG, št. 13/1998).
Št. 0200-368-4/05
Gorenja vas, dne 5. maja 2005.
Župan
Občina Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.