Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2278. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sevnica, stran 5336.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – Zsam-1, 51/02 in 108/03 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04) in 139. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica (Uradni list RS, št. 43/00, 91/00, 102/00, 65/03 in 114/04) je Občinski svet občine Sevnica na 20. redni seji dne 4. 5. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Sevnica
1. člen
V Statutu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04) se v 1. členu številka »115« nadomesti s številko »116«. Za imenom naselja »Goveji Dol« se doda ime naselja »Hinjce«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se pri tretji alinei za naseljem »Goveji Dol« doda novo naselje »Hinjce«.
3. člen
V 16. členu se v drugem odstavku:
– za 14 alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»– v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom imenuje in razrešuje oziroma predlaga predstavnike lokalne skupnosti v organe javnih podjetij in javnih zavodov«,
– spremeni zadnja alinea, tako da se glasi:
»– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut«.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-0001/2005
Sevnica, dne 4. maja 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost