Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2248. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Gorenja vas-Poljane, stran 5295.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 in 51/02), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Gorenja vas-Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04, 138/04, 35/05) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 17. redni seji dne 5. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Gorenja vas-Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organizacijo občinske uprave Občine Gorenja vas-Poljane (v nadaljevanju: občinske uprave), delovno področje in notranje organizacijske enote občinske uprave ter ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine.
Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti občinska uprava opravlja pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
3. člen
Občinska uprava kot upravne in strokovne naloge v okviru pravic in dolžnosti občine izvršuje zakone, podzakonske akte, odloke ter druge splošne in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine ter drugih gradiv, spremlja stanja na področjih, ki so v pristojnosti občine, in skrbi za njihov razvoj v skladu s sprejeto politiko občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katera je ustanovljena, odgovarja za stanje na teh področjih in opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega sveta ter druga delovna telesa.
Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava lahko sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov ter obvestil in preko skupnih delovnih teles ter nudi potrebno strokovno pomoč krajevnim skupnostim.
4. člen
Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči izvajanje posamičnih strokovnih nalog v skladu z zakoni pri zunanjih organizacijah in posameznikih. Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določijo njena sestava, vodja delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
Projektna skupina ali druga oblika sodelovanja se oblikuje za čas trajanja projekta.
5. člen
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe.
6. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi vodje notranjih organizacijskih enot ali drugi delavci občinske uprave s svojega delovnega področja.
Javnost dela se zagotavlja s pošiljanjem gradiv za seje občinskega sveta predstavnikom sredstev javnega obveščanja, predstavnikom političnih strank in zainteresiranim predsednikom svetov krajevnih skupnosti, z uradnimi sporočili za javnost, posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, okroglimi mizami in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja in na druge ustrezne načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
7. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Gorenja vas-Poljane ustanovi občinska uprava s sedežem na naslovu Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, in z uradnim elektronskim naslovom: info@obcina-gvp.si.
8. člen
Občinska uprava je organizirana tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
– koordinirano opravljanje nalog in učinkovito opravljanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in porabe občinskih sredstev,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
– skrb za razvojne možnosti vseh dejavnikov v prostoru.
9. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih in drugih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
10. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ, ki ima tri notranje organizacijske enote:
– urad župana,
– oddelek za proračun, finance in računovodstvo,
– oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, v okviru katerega je kot posebna enota organiziran režijski obrat za izvajanje gospodarskih javnih služb.
11. člen
Urad župana opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na naslednja področja:
1. področje splošnih zadev:
– strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana in njegovih delovnih teles, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov,
– druge naloge glavne pisarne,
– organizacija pisarniškega poslovanja in hramba dokumentarnega gradiva,
– nabava opreme, drobnega inventarja ter pisarniškega in drugega materiala za delo občinske uprave,
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine ter informacijska podpora,
– naloge po zakonu o varstvu in zdravju pri delu,
– organizacija dela v občinski upravi,
– kadrovske zadeve občinske uprave in občinskega sveta,
– priprava in izvajanje s proračunom sprejetega načrta delovnih mest in kadrovskega načrta,
– naloge v zvezi z informatizacijo dela občinske uprave,
– načrtovanje, organizacija in izvedba protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,
– organizacija in skrb za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine,
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
– odnosi z javnostmi in informiranje javnosti,
– strokovna pomoč krajevnim skupnostim s področja splošnih zadev,
– zagotavljanje celostne podobe ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike občine,
– civilna zaščita in reševanje, urejanje obrambnih dokumentov ter požarna varnost,
– naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov občinske uprave,
– druge naloge, ki po svoji vsebini sodijo na to področje.
2. področje normativno pravnih zadev:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavljanje pogodb v zvezi z odtujevanjem in pridobivanjem premoženja in drugih pogodb ter pravna presoja vseh pogodb,
– priprava gradiva, organiziranje sej občinskega sveta in sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov,
– priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami,
– sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč,
– izvedba prodaje občinskega premoženja, ki je s sprejetim proračunom vključena v načrt prodaje premoženja,
– premoženjsko pravne naloge ter skrb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja,
– spremljanje in uporaba uradnih objav, predpisov, aktov za področje lokalne samouprave,
– izvajanje nalog na področju volilnih opravil,
– zbiranje gradiva za zastopanje občine pred sodišči in drugimi upravnimi organi,
– vodenje upravnega postopka na drugi stopnji v skladu s pooblastili,
– sodelovanje in priprava potrebnih dokumentov v zvezi z denacionalizacijskimi postopki,
– druge upravne in strokovne naloge, ki sodijo na to področje.
3. področje gospodarskih dejavnosti:
– izvajanje gospodarske strategije občine, priprava elementov njene nadgradnje,
– realizacija razvojnih programov občine po posameznih projektih,
– gospodarjenje s stanovanji in poslovnimi prostori,
– načrtovanje in izvajanje stanovanjske politike občine ter urejanje zadev v zvezi z neprofitnimi ter socialnimi stanovanji,
– vodenje postopkov za oddajo neprofitnih stanovanj,
– naloge s področja podjetništva, obrti, kmetijstva, podeželja, trgovine, gostinstva, turizma, gozdarstva, veterine, lova in ribolova,
– pospeševanje razvoja obrti in podjetništva,
– pospeševanje razvoja kmetijstva in podeželja,
– priprava splošnih aktov za izvajanje kmetijske in podjetniške subvencijske politike občine in izvajanje subvencijskih ukrepov,
– priprava osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov za regionalni razvojni program,
– izdelava prijav na razpise za skladnejši regionalni razvoj in razpise evropskih strukturnih skladov,
– skrb za uravnoteženi in celostni razvoj podeželja in dopolnilnih dejavnosti,
– razvoj in promocija turistične dejavnosti občine in njene naravne in kulturne dediščine,
– sodelovanje v organih medobčinskih področnih ustanov, katerih soustanovitelj je občina,
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
– priprava investicijskih programov,
– izvajanje drugih nalog s tega področja.
4. področje družbenih dejavnosti:
– izvajaje vseh nalog ustanovitelja za delovanje javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti (šole, vrtci, knjižnica, glasbena šola, zdravstveni dom z lekarno), katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
– priprava in realizacija programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
– obdelava vlog za znižano plačilo vrtca ter izdaja odločb o plačilih staršev za programe vrtca,
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi s ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva, materialna skrb za vzgojnovarstvene ustanove,
– naloge za izvajanje službe za pomoč na domu,
– naloge s področja kulture in varstvo kulturne dediščine,
– naloge s področja socialnega varstva in obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova,
– izdajanje odločb in podelitev koncesij s področja družbenih dejavnosti,
– skrb za razvoj in ohranjanje javne zdravstvene službe na primarni ravni,
– naloge s področja športa in rekreacije,
– priprava splošnih aktov za področje izvajanja subvencijske politike občine za področje športa, kulture in humanitarnih dejavnosti z izvajanjem subvencijskih ukrepov,
– izdelava razvojnih usmeritev na različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrb za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordiniranje delovanja različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in nadzor nad izvajanjem programov, pripravljanje in izvajanje programov javnih del,
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,
– opravljanje drugih nalog, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
5. uslužbenci v uradu vsak s svojega delovnega področja in v skladu s pooblastili izvajajo še:
– sodelovanje s komisijami, ki jih občinski svet ustanovi za posamezna delovna področja (priprava gradiva za seje s predstavitvijo na sejah in izdelava zapisnikov),
– vodenje upravnega postopka in izdajanje odločb na prvi stopnji z vodenjem evidence o upravnih stvareh in sodelovanjem v upravnih postopkih, ki jih vodjo drugi organi,
– pregled in kontrola računovodskih listin z delovnega področja v skladu s pooblastili,
– posredovanje področnih informacij strankam.
12. člen
Oddelek za proračun, finance in računovodstvo opravlja naslednje upravne in strokovne naloge s področja javnih financ:
– priprava proračuna in skrb za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– priprava finančnih poročil in zaključnega računa proračuna,
– vodenje finančnega in blagajniškega poslovanja ter računovodskih in knjigovodskih poslov,
– pridobivanje sredstev za delovanje in razvoj občine,
– upravljanje finančnega premoženja občin,
– zagotavljanje strokovne pomoči občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za proračun in občinske sklade,
– opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za režijski obrat z ločenim vodenjem evidenčnega knjiženja prihodkov, stroškov in odhodkov režijskega obrata na posebnih kontih,
– opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za krajevne skupnosti,
– spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter predlaganje ustreznih ukrepov,
– koordinacija nalog s področja proračuna z ostalimi proračunskimi uporabniki,
– spremljanje, analizirane in oblikovanje cen iz pristojnosti občine in priprava mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremljanje in analiziranje davkov iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom in priprava strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– izdelava premoženjske bilance občine,
– finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave,
– strokovna opravila v zvezi s finančnim poslovanjem na področju gospodarjenja s stanovanji, poslovnimi prostori in podjetništvom,
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter strategij občine,
– vodenje centralne evidence premoženja občine in premoženja pravnih oseb v lasti občine,
– obračun plač in ostalih osebnih prejemkov,
– sodelovanje s področnimi odbori in komisijami z udeležbo na sejah in predstavitvijo gradiv,
– posredovanje področnih informacij strankam,
– izvajanje drugih nalog, ki spadajo na to področje.
13. člen
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo opravlja naslednje upravne in strokovne naloge z naslednjih področij:
– priprava predlogov programov varstva okolja, operativnih programov in študij ranljivosti okolja za območje občine,
– priprava predlogov sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– druge upravne naloge ter aktivnosti s področja varstva okolja in naravne dediščine, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– sanacija posledic naravnih nesreč,
– načrtovanje in priprava programov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč,
– priprava predpisov občinskega sveta za področje gospodarskih javnih služb in drugih področnih splošnih aktov,
– priprava ukrepov za razvoj in izboljšanje kakovosti izvajanja gospodarskih javnih služb,
– opremljanje zemljišč za gradnjo,
– odmera komunalnega prispevka z vodenjem upravnega postopka na prvi stopnji,
– vodenje upravnih postopkov s področja določitve komunalnih priključnih taks,
– vodenje drugih upravnih postopkov in izdajanje odločb na prvi stopnji z vodenjem evidence o upravnih stvareh in sodelovanjem v upravnih postopkih, ki jih vodjo drugi organi,
– priprava baz podatkov za odmero nadomestila za stavbna zemljišča,
– priprava in izvajanje področnih investicij v komunalno infrastrukturo in izvajanje nadzora nad investicijami,
– priprava programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– priprava strokovnih podlag in organiziranje sprejema­nja strategije prostorskega razvoja občine in prostorskih izvedbenih aktov,
– priprava in usklajevaje strokovnih osnov celovitega urejanja prostora občine za obravnavo in odločanje na občinskem svetu,
– prostorsko planiranje ter urbanistično in krajinsko načrtovanje,
– priprava prostorskih planskih in izvedbenih aktov občine,
– pripravo in upravljanje s projekti regionalne politike EU,
– vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov (evidenca posegov v prostor) in analiziranje stanja posegov v prostor,
– izdelovanje lokacijskih informacij za namene prometa z zemljišči, za namene projektiranja objektov in za namene gradnje enostavnih objektov ter določitev gradbene parcele,
– analiziranje in predlaganje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
– priprava projektnih pogojev občine in upravljavcev komunalne infrastrukture k gradnjam,
– spremljanje in izdelava katastra komunalnih naprav,
– priprava soglasij občine k gradnjam,
– pridobivanje, obdelovanje in posredovanje podatkov in informacij geoinformacijske narave,
– nudenje strokovne pomoči pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora in posredovanje drugih področnih informacij,
– sodelovanje s področnimi odbori in komisijami z udeležbo na sejah in predstavitvijo gradiv,
– pregled in kontrola računovodskih listin z delovnega področja v skladu s pooblastili,
– izvajanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.
14. člen
Režijski obrat, ki je organiziran v okviru oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo in je ustanovljen s posebnim odlokom, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– oskrba s pitno in tehnološko vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, vključno z izvajanjem potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških raziskav ter meritev in monitoringa,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, vključno z vzdrževanjem sistemov odvajanja in čiščenja, izvajanjem meritev in monitoringa,
– oskrba s plinom,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
– gradnja, vzdrževanje, urejanje in varstvo lokalnih, občinskih javnih poti in drugih nekategoriziranih cest,
– izvajanje zimske službe čiščenja javnih površin in poti,
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje ter izvajanje plakatiranja,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– gospodarjenje s komunalnimi objekti in napravami,
– ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov),
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– upravljanje z javno razsvetljavo v naselju,
– vodenje komunalnih javnih del,
– priprava predlogov za določanje prometne ureditve v občini in spremljanje problematike na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– druge gospodarske javne službe (obvezne in neobvezne), kadar bi bilo to zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali nerentabilno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
15. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge s področja režijskega obrata, vodenje katastra, izdajo soglasij in kontrolo priključevanja zagotavlja neposredno občinska uprava v režijskem obratu.
Posamezna vzdrževalna dela iz 14. člena lahko izvajajo tudi krajevne skupnosti v skladu nalogami, ki so na krajevne skupnosti prenesene s statutom občine.
Za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti vodooskrbe je zadolžen režijski obrat. Za izvajanje analiz zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti vodooskrbe režijski obrat sklene pogodbo z ustrezno strokovno usposobljeno fizično ali pravno osebo.
16. člen
Naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva opravlja območni medobčinski inšpektorat, ki se ustanovi s posebnim odlokom.
Medobčinski inšpektorat opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic ter nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
III. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
17. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave.
V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča tisti podžupan, ki ga določi župan. V primeru, da župan pooblaščenega podžupana ne določi, ga nadomešča najstarejši podžupan.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
18. člen
Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniški položaj.
Direktor občinske uprave:
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na 1. stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč,
– v soglasju z županom razporeja delo med delavci v občinski upravi,
– izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če zakon ali drug predpis ne določa drugače,
– skrbi za delovno disciplino,
– opravlja druge naloge, določne s predpisi, ter po odredbah župana.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. Izpolnjevati mora tudi druge pogoje za imenovanje v naziv po Zakonu o javnih uslužbencih.
Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Direktor občinske uprave lahko pooblasti za posamezne naloge iz svoje pristojnosti druge zaposlene v občinski upravi.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
19. člen
Notranje organizacijske enote vodijo vodje oddelkov, ki jih imenuje in razrešuje župan, in so za svoje delo odgovorni županu in direktorju občinske uprave. Delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot so uradniški položaji.
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni, statutom in drugimi predpisi občine in po navodilih predstojnika.
20. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan v pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave naloge občinske uprave opravljajo javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih. Delovno mesto se sistemizira v eni od organizacijskih enot.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
21. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena z zakonom, statutom in s tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje naloga po vsebini spada, skladno s pravilnikom o sistemizaciji.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi direktor občinske uprave.
Za svoje delo so delavci občinske uprave odgovorni županu in direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
Delavci občinske uprave so dolžni s premičnim in nepremičnim premoženjem občine ravnati kot dobri gospodarji.
22. člen
O disciplinski odgovornosti delavcev občinske uprave odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa pristojna komisija za pritožbe pri reprezentativnih združenjih lokalnih skupnosti ali pri Vladi RS.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo v skladu s predpisi.
23. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava.
Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
24. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku, po določilih Uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka in po posebnih postopkih, določenih z zakonom.
25. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.
26. člen
O pritožbah zoper posamične akte v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte v upravnih stvareh, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
27. člen
O izločitvi vodje notranje organizacijske enote občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve vodje ali delavca o stvari tudi odloči.
O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
28. člen
Javni uslužbenec opravlja naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih ima.
Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati strokovno, vestno, hitro, nepristransko ter kvalitetno in pri tem upoštevati le javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja ter izpopolnjuje, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenec mora ravnati politično nevtralno in nepristransko. Mora biti lojalen do delodajalca, spoštljiv tako v odnosih z uporabniki storitev občinske uprave kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi.
Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Župan Občine Gorenja vas-Poljane v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Gorenja vas-Poljane v skladu s tem odlokom in uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04), ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev občinske uprave na ustrezna delovna mesta oziroma za drugo odločitev o pravicah in obveznostih delavcev v občinski upravi.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/99, Uradni list RS, št. 16/99 in 6/02).
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-012-5/05
Gorenja vas, dne 5. maja 2005.
Župan
Občina Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.