Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2243. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2005, stran 5290.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 18. redni seji dne 11. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Črna na Koroškem za leto 2005 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
               v tisoč tolarjev
+------------------------------------------+
|                     |
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |
+----+----------------------------+--------+
|  |Skupina/Podskupina kontov  |Proračun|
|  |              |  leta |
|  |              |  2005 |
+----+----------------------------+--------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI     |728.428 |
|  |(70+71+72+73+74)      |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |433.917 |
+----+----------------------------+--------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI       |290.700 |
+----+----------------------------+--------+
|  |700 Davki na dohodek in   |177.279 |
|  |dobiček           |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |703 Davki na premoženje   | 73.342 |
+----+----------------------------+--------+
|  |704 Domači davki na blago in| 40.079 |
|  |storitve          |    |
+----+----------------------------+--------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI      |143.217 |
+----+----------------------------+--------+
|  |710 Udeležba na dobičku in | 41.003 |
|  |dohodki od premoženja    |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |711 Takse in pristojbine  | 2.000 |
+----+----------------------------+--------+
|  |712 Denarne kazni      |   65 |
+----+----------------------------+--------+
|  |713 Prihodki od prodaje   | 74.671 |
|  |blaga in storitev      |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki | 25.478 |
+----+----------------------------+--------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI     | 65.830 |
+----+----------------------------+--------+
|  |720 Prihodki od prodaje   | 21.499 |
|  |osnovnih sredstev      |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |722 Prihodki od prodaje   | 44.331 |
|  |zemljišč in neopredmetenih |    |
|  |dolgoročnih sredstev    |    |
+----+----------------------------+--------+
|73 |PREJETE DONACIJE      | 7.500 |
+----+----------------------------+--------+
|  |730 Prejete donacije iz   | 7.500 |
|  |domačih virov        |    |
+----+----------------------------+--------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI     |221.181 |
+----+----------------------------+--------+
|  |740 Transferni prihodki iz | 221.181|
|  |drugih javnofinančnih    |    |
|  |institucij         |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI     |756.191 |
|  |(40+41+42+43)        |    |
+----+----------------------------+--------+
|40 |TEKOČI ODHODKI       |292.590 |
+----+----------------------------+--------+
|  |400 Plače in drugi izdatki | 53.411 |
|  |zaposlenim         |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |401 Prispevki delodajalcev | 8.712 |
|  |za socialno varnost     |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |402 Izdatki za blago in   |224.867 |
|  |storitve          |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |403 Plačila domačih obresti | 3.253 |
+----+----------------------------+--------+
|  |409 Rezerve         | 2.347 |
+----+----------------------------+--------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI      |257.730 |
+----+----------------------------+--------+
|  |410 Subvencije       | 3.837 |
+----+----------------------------+--------+
|  |411 Transferi posameznikom | 84.185 |
|  |in gospodinjstvom      |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |412 Transferi neprofitnim  | 41.366 |
|  |organizacijam in ustanovam |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |413 Drugi tekoči domači   |128.342 |
|  |trasferi          |    |
+----+----------------------------+--------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI    |165.879 |
+----+----------------------------+--------+
|  |420 Nakup in gradnja    |165.879 |
|  |osnovnih sredstev      |    |
+----+----------------------------+--------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI   | 39.992 |
+----+----------------------------+--------+
|  |431 Investicijski transferi | 24.000 |
|  |pravnim in fizičnim osebam, |    |
|  |ki niso proračunski     |    |
|  |uporabniki         |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |432 Investicijski transferi | 15.992 |
|  |javnim zavodom       |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |III. PRORAČUNSKI      |-27.763 |
|  |PRIMANJKLJAJ        |    |
+---------------------------------+--------+
|                 |    |
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |    |
|NALOŽB              |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |Skupina / Podskupina kontov |Proračun|
|  |              |  leta |
|  |              |  2005 |
+----+----------------------------+--------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH  |  233 |
|  |POSOJIL IN PRODAJA     |    |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV (750)  |    |
+----+----------------------------+--------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH    |  233 |
|  |POSOJIL           |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |750 Prejeta vračila danih  |  233 |
|  |posojil           |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |V. DANA POSOJILA IN     |    |
|  |POVEČANJE KAPITALSKIH    |    |
|  |DELEŽEV (440)        |    |
+----+----------------------------+--------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE | 2.000 |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV     |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |440 Dana posojila      | 2.000 |
+----+----------------------------+--------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA   |   – |
|  |POSOJILA IN SPREMEMBE    | 1.767 |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|    |
+---------------------------------+--------+
|                 |    |
|C. RAČUN FINANCIRANJA      |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |Skupina / Podskupina kontov |Proračun|
|  |              |  leta |
|  |              |  2005 |
+----+----------------------------+--------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE (50)   | 55.230 |
+----+----------------------------+--------+
|50 |ZADOLŽEVANJE        | 55.230 |
+----+----------------------------+--------+
|  |500 Domače zadolževanje   | 55.230 |
+----+----------------------------+--------+
|  |VIII. ODPLAČILO DOLGA (55) | 28.880 |
+----+----------------------------+--------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA       | 28.880 |
+----+----------------------------+--------+
|  |550 Odplačila domačega dolga| 28.880 |
+----+----------------------------+--------+
|  |IX. SPREMEMBA STANJA    |- 3.180 |
|  |SREDSTEV NA RAČUNU     |    |
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- | 26.350 |
|  |VIII.)           |    |
+----+----------------------------+--------+
|  |XI. NETO FINANCIRANJE    | 27.763 |
|  |(VI.+VII. – VIII. – IX.)  |    |
+------------------------------------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |
|2004                   |
+---------------------------------+--------+
|9009 Splošni sklad za drugo   | 3.180 |
+---------------------------------+--------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka občinski svet pooblasti župana, da v skladu z Zakonom o javnih financah prerazporeja proračunska sredstva zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti.
O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu o izvrševanju proračuna in v zaključnem računu proračuna posebej pojasnijo prerazporeditve.
5. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravljanje posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter odpravo drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 1.000.000 SIT.
6. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije se v letu 2005 oblikujejo v višini 1.000.000 SIT. O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, o porabi poroča občinskemu svetu.
7. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije, v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali po postopku oddaje naročil male vrednosti.
8. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena. Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan.
10. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 SIT odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov najame likvidnostno posojilo do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena odloča župan.
12. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja, skupna odplačila glavnic in obresti pa v posameznem letu odplačila ne smejo preseči 5% realiziranih prihodkov.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak, v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če skupna odplačila plačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Črna na Koroškem za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 35.230.211 SIT. Namen zadolžitve je sofinanciranje investicij:
– obnova lokalnih cest regionalnega značaja, v višini 23.402.211 SIT, in
– izdelave projektov za investicije: obnova vodovoda v Žerjavu in rekonstrukcija komunalnih vodov v Centru Črne, v višini 11.828.000 SIT.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanovitelja.
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% primerne porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črna na Koroškem v letu 2006 če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-01/05
Črna na Koroškem, dne 12. maja 2005.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l. r.