Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2217. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o popravi krivic (ZPKri-D), stran 5209.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o popravi krivic
(ZPKri-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o popravi krivic (ZPKri-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. maja 2005.
Št. 001-22-28/05
Ljubljana, dne 25. maja 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POPRAVI KRIVIC
(ZPKri-D)
1. člen
V Zakonu o popravi krivic (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 1. člena, drugem, tretjem in četrtem odstavku 2. člena, tretjem odstavku 4. člena, prvem in drugem odstavku 5. člena, drugem odstavku 7. člena, 8. členu, prvem odstavku 9. člena, tretjem odstavku 10. člena, tretji alinei prvega odstavka 11. člena, prvem odstavku 16. člena, prvi alinei prvega odstavka 17. člena ter v prvem in drugem odstavku 37. člena besedila »po vojni pobitih oseb«, »osebo, pobito po vojni« oziroma »po vojni pobite osebe« v vseh sklonih in številih nadomestijo z besedilom »žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahteva se lahko vloži najkasneje do 31. 12. 2007.«
3. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru, ko je ugodeno zahtevi, vloženi po četrtem odstavku 10. člena tega zakona, je priznanje statusa upravičene osebe podlaga za ustrezno vštetje časa v pokojninsko dobo in odmero pokojnine ter za pravico do odškodnine po 5. členu tega zakona.«
4. člen
Doda se nov tretji odstavek 22. člena, ki se glasi:
»(3) Zahteva za revizijo iz prejšnjih odstavkov se lahko vloži tudi zoper sodbo, ki jo je izdalo vojaško sodišče na ozemlju druge države naslednice nekdanje Jugoslavije, če pravni red druge države naslednice ne omogoča državljanom Republike Slovenije vložitve pravnega sredstva, ki ustreza pravnemu sredstvu po 22. in 23. členu tega zakona.«
5. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahteva za revizijo sodbe se lahko vloži najkasneje do 31. 12. 2007.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Vse zahteve iz 2. in 5. člena tega zakona, ki so bile vložene po 31. decembru 2004, se štejejo za pravočasne in se obravnavajo enako kot zahteve, ki bodo vložene po uveljavitvi tega zakona.
V sklepih, ki so bili izdani do uveljavitve tega zakona, se status »po vojni pobite osebe« šteje kot status »žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja.«. O tem izda komisija iz 9. člena Zakona o popravi krivic (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo) na zahtevo osebe, ki ji je bil izdan sklep iz prejšnjega stavka, dopolnilni sklep. Postopek je za upravičeno osebo brezplačen.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/94-34/45
Ljubljana, dne 17. maja 2005.
EPA 153-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.