Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005, Kazalo


MINISTRSTVA

2289. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
2290. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi
2291. Pravilnik o izobraževalnem programu Madžarščina za odrasle
2292. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu Madžarščina za odrasle
2293. Pravilnik o izobraževalnem programu Računalniška pismenost za odrasle
2294. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu Računalniška pismenost za odrasle
2295. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji
2296. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
2297. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
2353. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev
2354. Pravilnik o spremembi Odredbe o izobraževalnih programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja
2355. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu

USTAVNO SODIŠČE

2298. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o Radioteleviziji Slovenija v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

2299. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
2300. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2301. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja
2302. Slovenski poslovnofinančni standardi

OBČINE

Ajdovščina

2303. Sklep o povišanju cene distribucijske marže kot dela povprečne cene plina

Borovnica

2304. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2004

Braslovče

2305. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VVZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti
2306. Sklep o začetku uporabe digitaliziranih prostorskih sestavin planskih aktov Občine Braslovče
2307. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti

Celje

2308. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina

Črenšovci

2309. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2004

Črnomelj

2310. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2004
2311. Odlok o spremembi odloka o pohvalah in grajah pri urejanju in varovanju okolja
2312. Sklep o višini parkirnine
2313. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Dragatuš I. faza
2314. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj

Grosuplje

2315. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišči parc. št. 2018/6 in 2018/7 k.o. Sela v Paradišču

Hajdina

2316. Ugotovitveni sklep o prenehanju in prehodu mandata

Ig

2317. Sklep o sprejetju programa opremljanja za izgradnjo kanalizacije v območju opremljanja naselja Ig
2318. Sklep o sprejetju programa opremljanja za izgradnjo vodovodnega omrežja v območju opremljanja Visoko–Rogatec
2319. Sklep o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju opremljanja VS 18/3 Rogatec

Ivančna Gorica

2320. Program priprave za spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta I3 SC Ivančna Gorica – center
2321. Program priprave za spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za preostali del območja Center – Krka
2322. Program priprave za spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za del območja Center – Krka (severovzhodni del)
2323. Program priprave za Lokacijski načrt S3/b – Kojina
2324. Program priprave za Lokacijski načrt S3/c – Kojina
2325. Program priprave za Lokacijski načrt I4-b SC Novi center Ivančna Gorica
2326. Program priprave za Lokacijski načrt turistično območje v Gabrovčcu – Virje

Jesenice

2327. Spremembe Tarifnega pravilnika za dobavo in prodajo plina iz plinovodnega omrežja v Občini Jesenice

Koper

2328. Izid naknadnega referenduma o odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu “Večnamenska dvorana v Kopru”
2329. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Večnamenska dvorana v Kopru
2330. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev – Mestno jedro Koper z vplivnim območjem

Kranj

2331. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 645/2, dvorišče v izmeri 75 m2, k.o. Britof
2332. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1000/2, dvorišče v izmeri 99 m2 in stavbišče v izmeri 16 m2, k.o. Kranj
2333. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 3052/2, pot v izmeri 70 m2, k.o. Žabnica

Litija

2334. Obvezna razlaga odloka tretjega odstavka 23. člena o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna

Ljubljana

2335. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ŽG Ljubljana

Nova Gorica

2336. Sklep o fleksibilnem normativnem povečanju števila otrok v vrtcih

Pivka

2337. Spremembo Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Pivka

Postojna

2338. Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine
2339. Odlok o spremembi odloka o predkupni pravici Občine Postojna
2340. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Postojna – služnostne pravice

Rogašovci

2341. Sklep o oblikovanju oddelkov predšolske vzgoje, največjem dopustnem številu otrok v oddelku in fleksibilni normativ v vzgojno varstvenih enotah pri javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Sveti Jurij

Sveti Jurij ob Ščavnici

2342. Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Škocjan

2343. Odlok o ureditvenem načrtu Pokopališče Škocjan
2344. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Škofja Loka

2345. Program priprave za dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno«
2346. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Benetke vis-a-vis
2347. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za cestno povezavo Podlubnik–Vincarje
2348. Program občinskega lokacijskega načrta izgradnje infrastrukturnih objektov in naprav v naselju Vincarje

Šmarje pri Jelšah

2349. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Šmarje pri Jelšah
2350. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov in stavb v najem in določanju najemnin

Štore

2351. Odlok o javnem redu in miru v Občini Štore
2352. Odlok o plakatiranju v Občini Štore

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

28. Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 2003 k Mednarodni konvenciji o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1992 (MMSON)
29. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o vzajemnem zastopanju obeh držav na njunih predstavništvih v tujini pri izdajanju vizumov za letališki tranzit (vizum A), tranzit (vizum B) in kratkoročno bivanje (vizum C) (BATVZV)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb

Popravki

2. Popravek zaporednih številk objavljenih aktov
AAA Zlata odličnost