Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2351. Odlok o javnem redu in miru v Občini Štore, stran 5405.

Na podlagi 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04), 18. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03) je Občinski svet občine Štore na 14. redni seji dne 12. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Štore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru občanov, za varstvo pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju, za varstvo ljudi in premoženja, zdravja in čistoče ter zunanjega videza naselij in zelenih površin v Občini Štore. Predpisani so tudi ukrepi za ravnanje s plodno zemljo.
2. člen
Občani in druge pravne in fizične osebe, ki se nahajajo na območju Občine Štore, so dolžni ravnati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javni red, da skrbijo za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna, oziroma ne opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
Za prekršek je odgovoren storilec, ki je storil katero od dejanj, ki se po tem odloku štejejo kot prekršek. Prav tako je odgovorna pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik kot tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. prenočevati po senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih postajališčih, železniški postaji, v zapuščenih vozilih in v drugih za to neprimernih prostorih,
2. puščati motorna vozila z delujočimi motorji več kot dve minuti v stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš, kjer bi to motilo stanovalce, v času od 22. do 5. ure pa na mestih ogrevati motorje,
3. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač,
4. odlagati les ali drug material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za splošno rabo,
5. parkirati prevozna sredstva, puščati kontejnerje in posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali pešce,
6. vstopiti brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na kraj, kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovala uradna oseba,
7. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo voljo ali nadlegovati občane s prodajo predmetov brez akviziterskega pooblastila gospodarske družbe,
8. kolesariti ali voziti drugo vozilo po poti zelenice, parka, igrišča ali drugega javnega prostora, kjer je prepovedana vožnja s kolesom ali drugim vozilom,
9. imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače motijo okolico ali onesnažijo z iztrebki pašnike, travnike, površine, kjer se igrajo otroci, parke, pokopališča in druge podobne javne površine,
5. člen
Javni shodi in javne prireditve se morajo organizirati in na njih zagotoviti javni red in mir skladno z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 59/02).
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javni prireditvi oziroma javnem shodu je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, v prostorih, kjer se opravlja gostinska dejavnost, pa je odgovoren lastnik oziroma druga odgovorna oseba.
Odgovorna oseba je dolžna:
1. poskrbeti za red, čistočo, disciplino in varnost na prireditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu,
2. poskrbeti, da se odstranijo, osebe, ki ogrožajo javni red in mir oziroma motijo, nadlegujejo ali žalijo goste,
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v dovoljenju, oziroma zapreti in izprazniti lokal po izteku obratovalnega časa,
4. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu,
5. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti prvotno stanje.
6. člen
Spontani ulični nastopi (to so neorganizirani in brezplačni nastopi pouličnih umetnikov ali artistov) se lahko na območju občine izvajajo v času od 6. do 22. ure.
III. VARSTVO PRED HRUPOM V NARAVNEM IN ŽIVLJENJSKEM OKOLJU
7. člen
Zaradi hrupa v naravnem in življenjskem okolju je v naravnih območjih, v območjih, namenjenih bivanju, v neposredni bližini šol, zdravstvenega doma in v trgovsko-poslovnih območjih prepovedano:
– uporabljati kosilnice, škropilnice, žage in druge naprave z motorji, ki povzročajo visoke ravni hrupa v času od 21. do 6. ure od ponedeljka do sobote in ob nedeljah in praznikih (omejitve ne veljajo za opravljanje nujnih vzdrževalnih del in za opravila povezana s kmetijsko dejavnostjo),
– voziti vozila na motorni pogon brez naprav za dušenje zvoka,
– uporaba televizijskih, radijskih sprejemnikov in drugih akustičnih aparatov ali naprav ter glasbil na način, ki moti druge ljudi.
Izjemoma se lahko uporabljajo naprave iz zadnje alinee prejšnjega odstavka tako, da začasno ali občasno povzročajo prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom, in sicer na javnih prireditvah in javnih shodih, če organizator predhodno pridobi dovoljenje pristojnega občinskega organa.
Za mejne vrednosti ravni hrupa, ukrepanje za preprečevanje in zmanjševanje hrupa, nadzor in kazni se uporabljata Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96) in Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95).
IV. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
8. člen
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se ogroža ali poškoduje premoženje fizičnih in pravnih oseb ter premoženje občine in premoženje, opredeljeno kot javno dobro.
9. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:
1. sankati, smučati, kotalkati, rolkati, drsati ali igrati se z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki niso za to namenjene, oziroma tam, kjer bi bil lahko oviran cestni promet ali kjer bi lahko bilo nevarno za ljudi in premoženje,
2. z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškodovati ali ogrožati ljudi in premoženje,
3. prislanjati predmete ali stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to lahko povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz,
4. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstoja nevarnost padca,
5. spodkopavati ali spodoravati javne poti ali jih kakorkoli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročati nevarnost zemeljskih plazov,
6. metati sneg na vozišče s pločnikov in dvorišč pri čiščenju snega,
7. saditi ali gojiti rastline v koridorjih komunalnih vodov ali v taki bližini javne ali druge površine ali zgradbe tako, da rastline škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo škodo na javni ali drugi površini ali zgradbi,
8. poškodovati drevje, grmičevja in trgati cvetje na javnih in zasebnih zelenih površinah.
10. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali upravljavec:
1. obnoviti objekte, ki so v uporabi, pa ogrožajo varnost ljudi in premoženja ali kvarijo videz kraja,
2. odstraniti objekte, ki se ne uporabljajo, pa ogrožajo varnost ljudi in premoženja ali kvarijo videz kraja,
3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost,
4. odstraniti suhe veje pri drevesih, kjer obstaja nevarnost suhih padajočih vej na cesto ali na druge javne površine.
V. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
11. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke v naravno okolje in druge površine in prostore, ki niso za to določeni,
2. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, v trgovske, gostinske in druge javne lokale, otroška igrišča, na zelenice, na pokopališča ter javna prevozna sredstva in športna igrišča,
3. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročijo zamašitev le-teh,
4. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo zaprte in spuščati odplake iz greznice po površini,
5. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih in površinah zanemarjati red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi,
6. puščati odprte pokrove kontejnerjev in posod za smeti,
7. povzročati ali razširjati smrad, plin ali prah, ki moti ljudi v urbanih naseljih,
8. vzrejati domače živali (razen psov in mačk) v urbanih naseljih, kot so stanovanjski bloki, razen obstoječe kmetije s pretežno kmetijsko dejavnostjo,
9. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico ali gnojevko, razen če gre za takojšen podor,
10. spuščati odpadna olja in druge naftne derivate v naravno okolje.
VI. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN
12. člen
Zaradi varstva zunanjega izgleda naselij in zelenih površin je prepovedano:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način zamazati zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno,
2. parkirati tovorna motorna vozila in avtobuse v stanovanjskih naseljih izven za to določenih mest in prostorov,
3. puščati bale na travnikih in ob robu travnikov več kot deset dni.
13. člen
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb so dolžni pred svojim objektom in na pripadajočih gradbenih parcelah:
1. skrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne naprave,
2. očistiti sneg, ki je ponoči zapadel ali padel s strehe na pločnike, dohode k stanovanjskim in drugim zgradbam, kanalizacijske jaške ali hidrante čimprej, najpozneje pa do 7. ure zjutraj, podnevi pa sproti odstranjevati novo zapadli sneg,
3. dnevno odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene sveče,
4. ob poledici posipati pločnike ob stanovanjskih in drugih zgradbah s soljo ali peskom,
5. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovirajo promet vozil in pešce na javnih krajih ali kvarijo videz kraja,
6. skrbeti, da odloženi material, polizdelki ali izdelki, ki jih skladiščijo na zunanjih površinah, ne ovirajo ostalih udeležencev v prometu ali kvarijo videz kraja,
7. poskrbeti, da so vsa zemljišča očiščena in pokošena, tako da ne kvarijo videza kraja.
14. člen
Prepovedano je postavljati šotore, bivalne avtobuse in avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso za to določena.
Pristojni občinski upravni organ lahko za določen čas dovoli bivanje oziroma taborjenje na zemljiščih, ki niso za to določena, po predhodnem soglasju lastnika oziroma upravljavca zemljišča.
Šotor, bivalni avtobus ali avtomobilsko prikolico za bivanje mora lastnik odstraniti v roku, ki mu ga določi pristojni organ. Če tega ne stori lastnik sam, pristojni organ z odločbo določi podjetje, ki to stori na stroške lastnika.
15. člen
Lastniki in upravljavci lokalov so dolžni pred lokalom namestiti ustrezno število stojal za kolesa ali na kakršenkoli drug način omogočiti shranjevanje koles, in to tako, da se ne ovira prometa in pešcev ali povzroča škoda na zgradbah in ne kvari estetski videz kraja.
16. člen
Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti opremljen s hišno številko na vidnem mestu.
VII. RAVNANJE S PLODNO ZEMLJO
17. člen
Plodna zemlja s stavbnih zemljišč se sme uporabljati le za vzdrževanje in obnavljanje obstoječih ter ureditev novih zelenih površin.
18. člen
Investitorji oziroma izvajalci gradbenih del so dolžni prijaviti začetek del na odkopu plodne zemlje Občini Štore.
19. člen
Investitorju oziroma izvajalci gradbenih del morajo pri ravnanju s plodno zemljo upoštevati naslednje:
1. pred pričetkom zemeljskih del morajo ugotoviti slojevitost tal in določiti debelino sloja plodne zemlje,
2. odkop plodne zemlje smejo izvajati le v suhem vremenu in na način, ki ohranja prvotno sestavo in plodnost zemlje,
3. plodno zemljo morajo deponirati v kupe, ki ne smejo biti višji od 1,5 m in ne širši od 4 m,
4. plodno zemljo morajo deponirati na mestih, ki so z zazidalnim načrtom oziroma z gradbenim dovoljenjem določena za zelene površine,
5. na območju, kjer se izvajajo gradbena dela, smejo deponirati le tisto količino plodne zemlje, ki je potrebna za ureditev zelenih površin po zazidalnem načrtu oziroma gradbenem dovoljenju,
6. odvečno plodno zemljo morajo odpeljati in deponirati na mestu, ki ga določi Občina Štore.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z globo 20.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba, če:
1. prenočuje po senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih postajališčih, železniški postaji, v zapuščenih vozilih in v drugih za to neprimernih prostorih (1. točka 4. člena),
2. pušča motorna vozila z delujočimi motorji več kot dve minuti v stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš, kjer bi to motilo stanovalce, v času od 22. do 5. ure pa na mestih ogreva motorje (2. točka 4. člena),
3. popiva na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (3. točka 4. člena),
4. odlaga les ali drug material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za splošno rabo (4. točka 4. člena),
5. parkira prevozna sredstva, pušča kontejnerje in posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali pešce (5. točka 4. člena),
6. vstopi brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na kraj, kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovala uradna oseba (6. točka 4. člena),
7. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirja, moti ali nadleguje občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo voljo ali nadleguje občane s prodajo predmetov brez akviziterskega pooblastila gospodarske družbe (7. točka 4. člena),
8. kolesari ali vozi drugo vozilo po poti zelenice, parka, igrišča ali drugega javnega prostora, kjer je prepovedana vožnja s kolesom ali drugim vozilom (8. točka 4. člena),
9. ima živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače motijo okolico ali onesnažijo z iztrebki pašnike, travnike, površine, kjer se igrajo otroci, parke, pokopališča in druge podobne javne površine (9. točka 4. člena),
10. ravna v nasprotju s 5. členom,
11. ravna v nasprotju s 6. členom,
12. uporablja televizijske, radijske sprejemnike in druge akustične aparate ter glasbila na javnih prireditvah in ne pridobi dovoljenja pristojnega občinskega organa (drugi odstavek 7. člena),
13. se sanka, smuča, kotalka, rolka, drsa ali igra z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki niso za to namenjene, oziroma tam, kjer bi bil lahko oviran cestni promet ali kjer bi lahko bilo nevarno za ljudi in premoženje (1. točka 9. člena),
14. z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškoduje ali ogroža ljudi in premoženje (2. točka 9. člena),
15. prislanja predmete ali stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to lahko povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz (3. točka 9. člena),
16. ima nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstoja nevarnost padca (4. točka 9. člena),
17. meče sneg na vozišče s pločnikov in dvorišč pri čiščenju snega (6. točka 9. člena),
18. sadi ali goji rastline v koridorjih komunalnih vodov ali v taki bližini javne ali druge površine ali zgradbe tako, da rastline škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo škodo na javni ali drugi površini ali zgradbi (7. točka 9. člena),
19. poškoduje drevje, grmičevja in trga cvetje na javnih in zasebnih zelenih površinah (8. točka 9. člena),
20. meče v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročijo zamašitev le-teh (3. točka 11. člena),
21. pusti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo zaprte in spušča odplake iz greznice po površini (4. točka 11. člena),
22. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih in površinah zanemarja red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi (5. točka 11. člena),
23. pušča odprte pokrove kontejnerjev in posod za smeti (6. točka 11. člena),
24. povzroča ali razširja smrad, plin ali prah, ki moti ljudi v urbanih naseljih (7. točka 11. člena),
25. vzreja domače živali (razen psov in mačk) v urbanih naseljih, kot so stanovanjski bloki, razen obstoječe kmetije s pretežno kmetijsko dejavnostjo (8. točka 11. člena),
26. v sušnem obdobju gnoji z gnojnico ali gnojevko, razen če gre za takojšen podor (9. točka 11. člena),
27. piše, riše ali na kakršenkoli drug način zamaže zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno (1. točka 12. člena),
28. parkira tovorna motorna vozila in avtobuse v stanovanjskih naseljih izven za to določenih mest in prostorov (2. točka 12. člena),
29. pušča bale na travnikih in ob robu travnikov več kot deset dni (3. točka 12. člena),
30. ne skrbi, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne naprave (1. točka 13. člena),
31. ne očisti snega, ki je ponoči zapadel ali padel s strehe na pločnike, dohode k stanovanjskim in drugim zgradbam, kanalizacijske jaške ali hidrante čimprej, najpozneje pa do 7. ure zjutraj, podnevi pa sproti ne odstrani novo zapadli sneg (2. točka 13. člena),
32. dnevno ne odstranjuje s streh oziroma žlebov ledene sveče (3. točka 13. člena),
33. ob poledici ne posipa pločnikov ob stanovanjskih in drugih zgradbah s soljo ali peskom (4. točka 13. člena),
34. ravna v nasprotju s 14. členom,
35. ravna v nasprotju s 15. členom,
36. ravna v nasprotju s 16. členom.
Z globo 50.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, če stori katero od dejanj iz prejšnjega odstavka.
21. člen
Z globo 100.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba, če:
1. spodkopava ali spodorava javne poti ali jih kakorkoli poškoduje oziroma z zemeljskimi deli povzroči nevarnost zemeljskih plazov (5. točka 9. člena),
2. ne obnovi objektov, ki so v uporabi, pa ogrožajo varnost ljudi in premoženja ali kvarijo videz kraja (1. točka 10. člena),
3. ne odstrani objektov, ki se ne uporabljajo, pa ogrožajo varnost ljudi in premoženja ali kvarijo videz kraja (2. točka 10. člena),
4. ne odstrani ali zniža predmetov in rastja ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost (3. točka 10. člena),
5. ne odstrani suhih vej pri drevesih, kjer obstaja nevarnost suhih padajočih vej na cesto ali na druge javne površine (4. točka 10. člena),
6. meče, spušča ali odlaga predmete, snovi ali odpadke v naravno okolje in druge površine in prostore, ki niso za to določeni (1. točka 11. člena),
7. vodi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, v trgovske, gostinske in druge javne lokale, otroška igrišča, na zelenice, na pokopališča ter javna prevozna sredstva (2. točka 11. člena),
8. spušča odpadna olja in druge naftne derivate v naravno okolje (10. točka 11. člena),
9. ne poseka drevja, vej, grmovja in žive meje, ki ovirajo promet vozil in pešce na javnih krajih ali kvarijo videz kraja (5 točka 13. člena),
10. ne poskrbi, da odloženi material, polizdelki ali izdelki, ki jih skladišči na zunanjih površinah, ne ovirajo ostalih udeležencev v prometu ali kvarijo videz kraja (6. točka 13. člena),
11. ne poskrbi, da so vsa zemljišča očiščena in pokošena, tako da ne kvarijo videza kraja (7. točka 13. člena),
12. ravna v nasprotju s 17. členom,
13. ravna v nasprotju z 18. členom,
14. ravna v nasprotju z določili 19. člena.
Z globo 350.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, če stori katero od dejanj iz prejšnjega odstavka.
IX. IZVAJANJE IN NADZOR
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski prekrškovni organ, to je pooblaščena uradna oseba občinske uprave oziroma druga pooblaščena oseba.
X. KONČNI DOLOČBI
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati:
– Odlok o javnem redu in miru v Občini Štore (Uradni list RS, št. 70/96 in 40/99),
– Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Štore (Uradni list RS, št. 16/97).
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22100-0001/2005 – 001
Štore, dne 13. maja 2005.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.