Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2304. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2004, stran 5358.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00, in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet občine Borovnica na 21. redni seji dne 26. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun Občine Borovnica za leto 2004, ki zajema bilanco stanja, bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Skupni prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2004 so:
----------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                  SIT
1. Skupni prihodki                   560,794.401,08
2. Skupni odhodki                    439,340.422,01
3. Presežek prihodkov nad odhodki            121,453.979,07
 
B) IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
1. Zadolževanje                           –
2. Odplačilo dolga                          –
3. Neto odplačilo dolga                       –
 
C) IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV
  IN NALOŽB
1. Prejeta vračila danih posojil in
  prodaja kapitalskih deležev            1.502,414,00 SIT
2. Dana posojila in povečanje kapitalskih
  deležev                         766.720,90
3. Razlika med prejetimi in danimi posojili         735.693,10
  Povečanje sredstev na računih je           122,189.672,17
  Stanje sredstev na računih na dan
  31. 12. 2004 je                   221,149.779,51
 
D) REZERVNI SKLAD:
1. Stanje 31.12. preteklega leta              901.950,03
2. Prihodki                        4,000.000,00
3. Odhodki                              –
4. Stanje sredstev na dan 31. 12. 2004          4,901.950,03
----------------------------------------------------------------------
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/3-21/5-335/05
Borovnica, dne 26. maja 2005.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.