Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2309. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2004, stran 5362.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na 19. redni seji dne 12. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2004, ki obsega:
A) BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV               v 000 SIT
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Odlok o zaključnem računu
                         proračuna za leto 2004
-----------------------------------------------------------------------
  I. SKUPAJ PRIHODKI
  (70+71+72+73+74)                      527.468
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   197.974
70 DAVČNI PRIHODKI                       158.168
  700 Davki na dohodek in dobiček               129.594
  703 Davki na premoženje                   14.561
  704 Domači davki na blago in storitve            14.013
  706 Drugi davki                          –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                      39.806
  710 Udeležba na dobičku in dohodki
  od premoženja                         4.723
  711 Takse in pristojbine                   1.734
  712 Denarne kazni                         –
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           6.035
  714 Drugi nedavčni prihodki                 27.314
72 KAPITALSKI PRIHODKI                        –
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             –
  721 Prihodki od prodaje zalog                   –
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in
  neopredmetenih dolgoročnih sredstev                –
73 PREJETE DONACIJE                         –
  730 Prejete donacije iz domačih virov               –
  731 Prejete donacije iz tujine                  –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                     329.494
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
  institucij                         329.494
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              507.189
40 TEKOČI ODHODKI                        99.928
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            30.854
  401 Prispevki delodajalcev za socialno
  varnost                            6.851
  402 Izdatki za blago in storitve               62.223
  403 Plačila domačih obresti                    –
  409 Rezerve                          3.088
41 TEKOČI TRANSFERI                      181.884
  410 Subvencije                        5.988
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         18.492
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
  in ustanovam                         13.438
  413 Drugi tekoči domači transferi              143.966
  414 Tekoči transferi v tujino                   –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                    204.334
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           204.334
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                   21.043
  430 Investicijski transferi                 21.043
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)              20.279
-----------------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Odlok o zaključnem računu
                         proračuna za leto 2004
-----------------------------------------------------------------------
  IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL
  IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
  (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  750 Prejeta vračila danih posojil
  751 Prodaja kapitalskih deležev
  752 Kupnine iz naslova privatizacije
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV
  (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV
  440 Dana posojila
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
  privatizacije
  443 Povečanje namenskega premoženja
  v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav.
  prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
  (IV.-V.)
-----------------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Odlok o zaključnem računu
                         proračuna za leto 2004
-----------------------------------------------------------------------
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
  500 Domače zadolževanje
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
  550 Odplačila domačega dolga
  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
  NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             20.279
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) – IX = -III         -20.279
-----------------------------------------------------------------------
  XII. Stanje sredstev na računih dne
  31. 12. 2004                         76.168
-----------------------------------------------------------------------
2. člen
Proračunski presežek v višini 20,279.000 SIT se prenese v naslednje proračunsko leto za financiranje že v prejšnjih letih začetih projektov.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 98/19-05
Črenšovci, dne 12. maja 2005.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.