Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2352. Odlok o plakatiranju v Občini Štore, stran 5409.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) in 18. člena Statuta Občine Štore je Občinski svet občine Štore na 14. redni seji dne 12. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Štore
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se urejajo:
– oblikovanje, pridobitev in postavitev objektov za nameščanje plakatov, reklam, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakatna mesta),
– nameščanje in odstranjevanje plakatov, reklam, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati in transparenti),
– plakatiranje v času volilne kampanje.
2. člen
Plakatov in transparentov, ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z interesi javnega reda in miru, ni dovoljeno obešati. Prav tako ni dovoljena politična propaganda, razen v času volilne kampanje.
II. POGOJI IN NAČIN PLAKATIRANJA
3. člen
Plakatna mesta so stalna in premična.
Stalna plakatna mesta se nahajajo:
– v naselju Lipa (2 plakatni mesti),
– v naselju Štore (1 plakatno mesto),
– v naselju Kompole (1 plakatno mesto),
– v naselju Svetina (1 plakatno mesto).
Občinska uprava občine Štore lahko določi nova ali dodatna stalna plakatna mesta.
Premična plakatna mesta se lahko postavijo ob raznih večjih prireditvah, shodih in posebnih prilikah.
Pred postavitvijo premičnega plakatnega mesta je potrebno pridobiti soglasje občinske uprave in soglasje lastnika zemljišča ali stavbe.
4. člen
Plakate in transparente je potrebno dostaviti Občinski upravi občine Štore v potrditev in odmero komunalne takse.
Plakate in transparente na stalna plakatna mesta namesti pooblaščena oseba občinske uprave.
5. člen
Plakatiranje izven plakatnih mest, določenih v 3. členu tega odloka, je prepovedano.
6. člen
Z novim plakatom se ne sme prekriti že nalepljen plakat, ki oglašuje ali vabi na prireditev, ki je še ni bilo.
7. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na oglase, ki jih na oglasnih mestih znotraj ali na objektu, kjer imajo sedež, namestijo podjetja, društva in druge organizacije zaradi obveščanja zaposlenih ali članov.
8. člen
Za objave z namenom zdravstvenega varstva ljudi in živali ter plakatiranje proračunskih porabnikov in humanitarnih organizacij se ne plačujejo komunalne takse po Odloku o komunalnih taksah, vendar mora biti plakatiranje izvedeno skladno z določbami tega odloka.
III. POGOJI IN NAČIN PLAKATIRANJA V ČASU VOLILNE KAMPANJE
9. člen
Občina Štore enakopravno in brezplačno zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje objavo volilno propagandnih sporočil na stalnih plakatnih mestih, navedenih v drugem odstavku 3. člena tega odloka.
10. člen
Vloge in volilni propagandni material je potrebno najprej 40 dni pred dnem glasovanja dostaviti Občinski upravi občine Štore, ki izda dovoljenje za plakatiranje.
Pooblaščena oseba občinske uprave bo dostavljeni material namestila na stalna plakatna mesta v skladu z določili Zakona o volilni kampanji.
11. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest navedenih v drugem odstavku 3. člena tega odloka je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika stavb ter drugih objektov ali zemljišč, na katerem se bo izvedlo plakatiranje.
12. člen
Za plakatiranje v času volilne kampanje ne veljajo določbe Odloka o komunalnih taksah v Občini Štore.
13. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem poglavju, vključno s sankcioniranjem kršitev plakatiranja v času volilne kampanje, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni kampanji.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
14. člen
Z globo 20.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba, če:
– namesti ali nalepi plakate in transparente izven plakatnih mest določenih v 3. členu tega odloka,
– nalepi plakate ali transparente brez predhodne potrditve pri pristojnem občinskem organu,
– prelepi plakat ali transparent, ki oglašuje ali vabi na prireditev, ki se še ni zgodila,
– poškoduje ali uničuje plakate in transparente na plakatnih mestih ali plakatna mesta.
Z globo 50.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, če stori katero od dejanj iz prejšnjega odstavka.
V. IZVAJANJE IN NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski prekrškovni organ, to je pooblaščena uradna oseba občinske uprave oziroma druga pooblaščena oseba.
VI. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok prenehajo veljati:
– Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje reklam in plakatov ter o nameščanju in ravnanju z reklamami in plakati (Uradni list RS, št. 2/96),
– Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Štore (Uradni list RS, št. 65/02).
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22100-0002/2005 – 001
Štore, dne 13. maja 2005.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti