Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2005 z dne 6. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2005 z dne 6. 6. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2356. Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB2)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2357. Uredba o izvajanju 11. člena Uredbe Sveta (EGS) št. 4045/89 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, s strani držav članic in o razveljavitvi Direktive 77/435/EGS
2358. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Vitranc 1 v Kranjski Gori
2431. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
2432. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

MINISTRSTVA

2359. Pravilnik o obrazcih zahteve za oprostitev plačila socialno varstvene storitve
2360. Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati oziroma za katera bo dovoljenje za promet prenehalo veljati na predlog imetnikov dovoljenj

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2361. Sklep o potrditvi učnega gradiva Uvod v pravo
2362. Sklep o potrditvi učnega gradiva Računovodstvo 3
2363. Sklep o potrditvi učnega gradiva Osnove strojništva 1
2364. Sklep o potrditvi učnega gradiva Mikrobiologija
2365. Sklep o potrditvi učnega gradiva Tehnologija sadja, vrtnin in pijač
2366. Sklep o potrditvi atlasa ATLAS ZA DRUŽBO 4/5, atlas za družbo v 4. in 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2367. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA 7, delovni zvezek za državljansko vzgojo in etiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2368. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA 8, delovni zvezek za državljansko vzgojo in etiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2369. Sklep o potrditvi učbenika GEOGRAFIJA 7, učbenik za geografijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2370. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GEOGRAFIJA 7, delovni zvezek za geografijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2371. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOJA PRVA KEMIJA 2, Delovni zvezek, Kemija za 9. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2372. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNE IGRARIJE, učbenik za likovno vzgojo v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2373. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNO IZRAŽANJE 7, učbenik za likovno vzgojo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2374. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNO IZRAŽANJE 8, učbenik za likovno vzgojo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2375. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNO SNOVANJE I, učbenik za izbirni predmet likovno snovanje I v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2376. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNO SNOVANJE II, učbenik za izbirni predmet likovno snovanje II v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2377. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KOCKA 9, Delovni zvezek, Matematika za 9. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2378. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MATEMATIKA 9, delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2379. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NARAVOSLOVJE ZA 7. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2380. Sklep o potrditvi učbenika OBDELAVA GRADIV, LES, učbenik za izbirni predmet obdelava gradiv – les v 7. ali 8. ali 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2381. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OBDELAVA GRADIV, LES, delovni zvezek z delovnimi gradivi za izbirni predmet obdelava gradiv – les v 7. ali 8. ali 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2382. Sklep o potrditvi učbenika OBDELAVA GRADIV, UMETNE SNOVI, učbenik za izbirni predmet obdelava gradiv – umetne snovi v 7. ali 8. ali 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2383. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OBDELAVA GRADIV, UMETNE SNOVI, delovni zvezek z delovnimi gradivi za izbirni predmet obdelava gradiv – umetne snovi v 7. ali 8. ali 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2384. Sklep o potrditvi učbenika CUTTING EDGE, Intermediate, učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
2385. Sklep o potrditvi delovnega zvezka CUTTING EDGE, Intermediate, delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
2386. Sklep o potrditvi učbenika CUTTING EDGE, Upper-Intermediate, učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
2387. Sklep o potrditvi delovnega zvezka CUTTING EDGE, Upper-Intermediate, delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
2388. Sklep o potrditvi zbirke nalog SVET KEMIJE, ANENIN, 777 nalog iz organske kemije za kemijo v gimnazijskem in srednjem tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju
2389. Sklep o potrditvi učbenika PODJETNIŠTVO 2, Pripravljam poslovni načrt, učbenik za podjetništvo v 3. letniku strokovnega gimnazijskega izobraževanja
2390. Sklep o potrditvi učbenika SOLFEGGIO 2, učbenik za solfeggio in harmonijo v 2. letniku strokovnega gimnazijskega izobraževanja
2391. Sklep o potrditvi učbenika SOLFEGGIO 3, učbenik za solfeggio in harmonijo v 3. letniku strokovnega gimnazijskega izobraževanja
2392. Sklep o potrditvi učbenika NUEVO ELE INICIAL 1, Curso de espanol para extranjeros libro del alumno, učbenik za španščino kot drugi oziroma tretji tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
2393. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUEVO ELE INICIAL 1, Curso de espanol para extranjeros cuaderno de ejercicios, delovni zvezek za španščino kot drugi oziroma tretji tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
2394. Sklep o potrditvi učbenika NUEVO ELE INICIAL 2, Curso de espanol para extranjeros libro del alumno, učbenik za španščino kot drugi oziroma tretji tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
2395. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUEVO ELE INICIAL 2, Curso de espanol para extranjeros cuaderno de ejercicios, delovni zvezek za španščino kot drugi oziroma tretji tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
2396. Sklep o potrditvi učbenika NUEVO ELE INTERMEDIO, Curso de espanol para extranjeros libro del alumno, učbenik za španščino kot drugi oziroma tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
2397. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUEVO E=LE INTERMEDIO, Curso de espanol para extranjeros cuaderno de ejercicios, delovni zvezek za španščino kot drugi oziroma tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
2398. Sklep o potrditvi učbenika REDES 1, Curso de espanol para extranjeros libro del alumno, učbenik za španščino kot drugi oziroma tretji tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
2399. Sklep o potrditvi delovnega zvezka REDES 1, Curso de espanol para extranjeros cuaderno de ejercicios, delovni zvezek za španščino kot drugi oziroma tretji tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
2400. Sklep o potrditvi učbenika REDES 2, Curso de espanol para extranjeros libro del alumno, učbenik za španščino kot drugi oziroma tretji tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
2401. Sklep o potrditvi delovnega zvezka REDES 2, Curso de espanol para extranjeros cuaderno de ejercicios, delovni zvezek za španščino kot drugi oziroma tretji tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
2402. Sklep o potrditvi učbenika REDES 3, Curso de espanol para extranjeros libro del alumno, učbenik za španščino kot drugi oziroma tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
2403. Sklep o potrditvi delovnega zvezka REDES 3, Curso de espanol para extranjeros cuaderno de ejercicios, delovni zvezek za španščino kot drugi oziroma tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
2404. Sklep o potrditvi učbenika SODOBNA ZGODOVINA, Učbenik, Zgodovina za 4. letnik gimnazij
2405. Sklep o dopolnitvi sklepov o potrditvi učnih gradiv
2433. Datum nastopa poslovanja notarja

OBČINE

Cerkno

2406. Sklep o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta »Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in ceste R3T 918 – Cvetkove ulice v naselju Cerkno«

Dobrna

2429. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Športni kompleks
2430. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Novi grad

Hrpelje-Kozina

2407. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2004
2408. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Hrpelje-Kozina

Jesenice

2409. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta daljinske kolesarske poti v Občini Jesenice

Koper

2410. Odlok o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran

Kranj

2411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj

Laško

2412. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Laško
2413. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2414. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2415. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2416. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Laško

Podčetrtek

2417. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2005
2418. Odlok o turistični taksi v Občini Podčetrtek
2419. Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Podlehnik

2420. Tehnični pravilni o javnem vodovodu v Občini Podlehnik

Slovenska Bistrica

2421. Odlok o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi
2422. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
2423. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
2424. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
2425. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
2426. Pravilnik sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica

Videm

2427. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Žužemberk

2428. Program za občinski lokacijski načrt obrtno-industrijska cona Hinje (OLN)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti