Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2434. Javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (za čas do izteka mandata članom Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 115/02), ki ga v sestavo Sveta Fundacije imenuje Državni zbor Republike Slovenije kot predstavnika uporabnikov na predlog invalidskih organizacij

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2435. Uredba o izvajanju uredb Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila in za fitofarmacevtska sredstva
2436. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah
2437. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Pisker na Arehu
2488. Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov

Sklepi

2438. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Drugi akti

2439. Odločba o imenovanju državne pravobranilke

MINISTRSTVA

2440. Sklep o uskladitvi zneskov nagrad za delo stečajnih upraviteljev in upraviteljev prisilne poravnave
2441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu
2442. Pravilnik o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture
2443. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja za šolstvo in inšpektorja za šport
2444. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za leto 2005
2445. Sklep o določitvi prodajne vrednosti za 1 tono školjk za leto 2005
2446. Pravilnik o spremembi pravilnika o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
2447. Pravilnik o spremembi pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
2448. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije
2449. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev
2450. Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za uradni zdravstveni nadzor določanja dioksinov in dioksinu podobnih polikloriranih bifenilov v živilih
2451. Pravilnik o spremembi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna
2489. Sklep o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Jagodje – Lucija in priključno cesto za Portorož in Piran

USTAVNO SODIŠČE

2452. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in Okrajnega sodišča v Ljubljani
2453. Odločba o razveljavitvi sklepa vrhovnega sodišča in sklepa upravnega sodišča ter vrnitvi zadeve Upravnemu sodišču v novo odločanje ter o začetku postopka za oceno ustavnosti drugega stavka v drugem odstavku 32. člena zakona o azilu, o začasnem zadržanju te določbe in o določitvi načina izvršitve
2454. Odločba, da prvi odstavek 43. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ni bil v neskladju z Ustavo
2455. Odločba o razveljavitvi Odloka o ekološki pristojbini v Občini Zavrč na mejnem prehodu Zavrč (Uradni list RS, št. 38/03)
2456. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti sedmega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku in zadržanju izvrševanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2457. Spremembe in dopolnitve Statuta skupnosti zavodov – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
2458. Spremembe in dopolnitve Študentske ustave

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2459. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004
2460. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi

Bled

2461. Odlok o potrditvi Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2004
2462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Bled

Celje

2463. Sklep o javni razgrnitvi Spremembe in dopolnitve PUP za območje Stegujev – Habjanov hrib
2464. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje
2465. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
2466. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Dobrna

2467. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka Zazidalnega načrta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni

Komen

2468. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2005
2469. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen
2470. Pravilnik o subvencioniranju prevoza pitne vode v sušnem obdobju

Koper

2471. Program priprav sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Ob Šmarski cesti” v Kopru (na območju šolskega centra)

Kranj

2472. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj«
2473. Sklep o določitvi cene prevoza v javnem mestnem potniškem prometu
2474. Navodilo o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce

Ljubljana

2475. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)
2476. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom osnutka Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1b, F2a, F2c, Cf1, Cf2, Cf3, C1, C11-del, C12, C13, C14, C16-del
2477. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik

Medvode

2478. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2004

Mežica

2479. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2005

Prebold

2480. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2004
2481. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Rogaška Slatina

2482. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P-5/1 v Rogaški Slatini

Slovenska Bistrica

2483. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju podjetniške cone »Bistrica«
2484. Program priprave lokacijskega načrta za Apartmajsko naselje na Treh kraljih
2485. Program priprave lokacijskega načrta za stanovanjsko zazidavo Boldirev na Pragerskem

Šmarje pri Jelšah

2486. Pravilnik o sofinanciranju programov društev ter sofinanciranju in pokroviteljstvu prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja, zavodi, krajevne skupnosti in niso bile predmet drugih razpisov

Tabor

2487. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Tabor

POPRAVKI

1. Popravek Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Ljubljanice na območju Mestne občine Ljubljana
2. Popravek Pravilnika o spremembah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica
4. Popravek Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2005
5. Popravek Programa priprave izdelave lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
6. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, dopolnjen v letu 2002
7. Popravek Sklepa o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu osnovna šola Vransko–Tabor vrtec Tabor
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti