Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2480. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2004, stran 5648.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 15. in 105. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99 in 27/04) je Občinski svet občine Prebold na 28. seji dne 26. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2004, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Prebold.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2004 so naslednji:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN
    ODHODKOV
I.   Prihodki (70+71+72+73+74)          593,552.346,70
II.  Odhodki (40+41+42+43)            638,591.950,76
III.  Proračunski presežek (I.-II.)        -45,039.604,06
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
    NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                    –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                          –
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprememba
    kapitalskih deležev (IV.-V.)               –
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga
IX.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
X.   Povečanje (zmanjševanje) denarnih
    sredstev na računih (III.+VI.-X.)      -45,039.604,06
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki po zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2004 se pokrije iz ostanka sredstev iz preteklih let.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2004 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/4/2005-01
Prebold, dne 26. maja 2005.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti