Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2476. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom osnutka Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1b, F2a, F2c, Cf1, Cf2, Cf3, C1, C11-del, C12, C13, C14, C16-del, stran 5645.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1 in 58/03-ZZK-1), 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 58. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04; ZVO-1) v povezavi s 66. in 67. členom ZVO-1 je županja Mestne občine Ljubljana dne 6. junija 2005 izdala
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom osnutka Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1b, F2a, F2c, Cf1, Cf2, Cf3, C1, C11-del, C12, C13, C14, C16-del
I
Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za okolje in prostor z javnim naznanilom obveščata javnost:
1. javno se razgrne osnutek Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1b, F2a, F2c, Cf1, Cf2, Cf3, C1, C11-del, C12, C13, C14, C16-del (v nadaljevanju: osnutek OLN), ki ga je izdelalo podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana v oktobru 2004 pod številko projekta 5552;
2. v okviru javne razgrnitve se v postopku presoje vplivov na okolje zagotovi vpogled v naslednje dokumente:
– vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja k prostorskemu aktu iz prejšnje točke, ki jo je Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, 1000 Ljubljana posredoval Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
– celovito poročilo o vplivih na okolje za izdelavo Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, št. CPVO-2-1/2004, ki ga je v februarju 2005 izdelalo podjetje TEPOS, d.o.o., tehnično poslovno in okoljsko poslovanje, Žiganja vas 42, 4294 Križe;
– revizijsko poročilo o vplivih na okolje, št. 0003-02-05-PVO-REV z dne 15. februarja 2005, ki ga je izdelal EKOSYSTEM Zavod za ekološki in varstveni inženiring, Špelina 1, 2000 Maribor;
– izjavo o dopolnitvi projektne dokumentacije po reviziji z dne 16. februarja 2005, ki jo je podal EKOSYSTEM Zavod za ekološki in varstveni inženiring, Špelina 1, 2000 Maribor;
– osnutek okoljevarstvenega soglasja.
II
Gradivo iz prve točke bo javno razgrnjeno in na vpogled od 21. junija 2005 do 22. julija 2005 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času), na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, Ljubljana in na sedežu Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova ulica 106, Ljubljana (v času uradnih ur).
Javna obravnava osnutka OLN bo v sredo, 29. junija 2005, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Dom krajanov Dravlje, Draveljska ulica 44, Ljubljana.
III
S tem naznanilom o poteku javne razgrnitve in javni obravnavi osnutka OLN Mestna občina Ljubljana obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga ureja osnutek OLN, in sicer z naslednjimi parc. št: 75/3, 84/1, 85/1, 85/2, 85/3, 85/13, 85/15, 85/16, 85/21, 86/1, 87/1, 89/1, 89/2, 89/4, 90/1, 90/2, 90/3, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 91/1, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 92/2, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 1650/1, 1650/3, 1651/3, 1653/14, 1653/15, 1658/1, 1780/2, 1781/2, 1782/2, 1783/2, 1785/2, 1786, 1787/2, 1788/1, 1788/2, 1791/1, 1791/2, 1791/3, 1791/4, 1791/6, 1791/8, 1791/10, 1791/11, 1791/8, 1791/9, 1794, 1795/1, 1795/2, 1795/3, 1795/4, 1796/1,1796/2, 1796/3, 1796/4, 1796/5, 1796/6, 1797/1, 1797/2, 1798, 1799 – vse k.o. DRAVLJE in 849/3, 850/4, 850/6, 854/3, 864/2, 864/3, 864/4, 864/5, 864/7, 864/8, 849/3, 850/4, 850/6, 854/3, 860/2, 860/3, 862, 864/2, 864/4, 864/5, 864/7, 864/8, 865/1, 865/2, 866/1, 866/2, 877/2, 877/4, 878/1, 878/2, 879/1, 879/2, 879/3, 880/1, 880/2, 1181/1, 1181/10, 1183/2, 1183/4 – vse k.o. Šentvid nad Ljubljano.
IV
Območje, na katerem načrtovana prostorska ureditev povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, je določeno v 11. točki Celovitega poročila o vplivih na okolje za izdelavo Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, št. CPVO-2-1/2004.
Presoja vplivov na okolje se izvede po določbah Zakona o varstvu okolja, za izdajo okoljevarstvenega soglasja, ki ga je treba pridobiti pred sprejemom OLN, pa je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.
S tem naznanilom Ministrstvo za okolje in prostor obvešča vse, ki na vplivnem območju stalno prebivajo ali so lastniki ali posestniki nepremičnin in menijo, da se nameravana prostorska ureditev oziroma predvideni gradbeni poseg tiče njihovega pravnega interesa, da kot stranski udeleženci v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja podajo mnenje oziroma opredelitve do nameravane ureditve oziroma gradnje.
V
Pisne pripombe in predloge k osnutku OLN se lahko poda kot zapis v knjigo pripomb na krajih razgrnitve, pošlje na Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali posreduje na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si (v rubriko »zadeva« navesti ključni besedi »OLN Avtotehna«) do konca javne razgrnitve.
Pisna mnenja in pripombe v zvezi s postopkom presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenim soglasjem se lahko poda kot zapis v knjigo pripomb na krajih razgrnitve, pošlje na Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali posreduje na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si (v rubriko »zadeva« navesti ključni besedi »CPVO Avtotehna«) do konca javne razgrnitve.
V primeru, da pripombe in predloge k osnutku OLN poda lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov, v primeru, da jih podaja kot stranski udeleženec iz tretjega odstavka točke IV. pa mora navesti še podatke, s katerimi izkazuje to svojo lastnost.
VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje (//www.arso.sigov.si/), na oglasnih deskah Četrtne skupnosti Dravlje in Četrtne skupnosti Šentvid ter v časopisu Dnevnik.
Št. 3521-11/2004-6
Ljubljana, dne 6. junija 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti