Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2443. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja za šolstvo in inšpektorja za šport, stran 5599.

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uredno prečiščeno besedilo), 6. člena Zakona o šolski inšpekciji (Uradni list RS, št. 29/96), 57. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in v skladu s četrtim odstavkom 3. člena Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o posebnem delu strokovnega izpita
za inšpektorja za šolstvo in inšpektorja
za šport
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obseg in program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: izpit) na področju inšpekcije za šolstvo in na področju inšpekcije za šport.
2. člen
(obseg strokovnega izpita za inšpektorja)
Obseg splošnega dela strokovnega izpita za inšpektorja, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek prijave in opravljanja izpita, izpitni red, vodenje evidence o izpitih ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita določa Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04).
II. PROGRAM POSEBNEGA DELA STROKOVNEGA IZPITA ZA INŠPEKTORJA NA PODROČJU INŠPEKCIJE
ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
3. člen
(program posebnega dela izpita)
Program posebnega dela strokovnega izpita za področje inšpekcije za šolstvo obsega poznavanje predpisov s področja vrtcev in šol, ki urejajo organizacijo, financiranje in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.
Program posebnega dela strokovnega izpita za področje inšpekcije za šport obsega poznavanje predpisov, ki urejajo organizacijo, financiranje in opravljanje športne dejavnosti ter temeljnih predpisov iz področja šolske zakonodaje.
4. člen
(podrobnejša vsebina programa)
Podrobnejše vsebine za posebni del izpita, določene na podlagi programov iz prejšnjega člena, so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
Minister, pristojen za šolstvo in šport, usklajuje vsebine posebnega dela izpita glede na spremembe zakonov in podzakonskih aktov na posameznem upravnem področju, na katerem se izvaja inšpekcijski nadzor.
III. KONČNI DOLOČBI
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport (Uradni list RS, št. 49/00 in 57/04), razen določb o opravljanju preizkusa strokovne usposobljenosti.
6. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-18/2005
Ljubljana, dne 18. maja 2005.
EVA 2005-3311-0069
dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo in šport
PRILOGA
 
PODROBNEJŠE VSEBINE POSEBNEGA DELA IZPITA ZA INŠPEKTORJE ZA ŠOLSTVO IN 
INŠPEKTORJE ZA ŠPORT
 
1. Področje: Šolska inšpekcija
1. Organizacija in financiranje vzgoje in izobraževanja
– programi vzgoje in izobraževanja,
– poskus,
– učbeniki,
– strokovni svet,
– opravljanje dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje dejavnosti vzgoje
in izobraževanja,
– pogoji za opravljanje vzgoje in izobraževanja,
– vrtci oziroma šole: ustanavljanje, organi javnih vrtcev in šol, strokovni
organi,
– pečati in javne listine,
– letni delovni načrt in publikacija vrtca in šole,
– šolski koledar,
– avtonomija šolskega prostora,
– opravljanje javne službe na podlagi koncesije,
– financiranje javne in zasebne šole oziroma vrtca,
– zaposleni v vrtcu in šoli,
– pripravništvo in strokovni izpiti strokovnih delavcev,
– izobraževanje in napredovanje strokovnih delavcev in ravnateljev,
– delovna obveznost v vrtcu oziroma šoli,
– nadzor.
 
VIRI:
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 13/93, 17/91, 55/92, 45/94,
66/93, 8/96, 31/00, 36/00).
– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo).
– Zakon o šolski inšpekciji (Uradni list RS, št. 29/96).
– Pravilnik o pripravništvu in strokovnem izpitu delavcev na področju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96, 54/97, 50/98, 19/2002).
– Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
(Uradni list RS, št. 54/02).
– Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
(Uradni list RS, št. 41/94, 49/95, 66/96, 54/99, 2/01, 19/01, 39/02, 55/02).
– Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (Uradni list RS, št. 89/98).
– Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Uradni list RS, 
št. 13/03).
– Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št.
16/98, 27/99, 134/03).
– Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih
šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03).
 
2. Otroci s posebnimi potrebami
– usmerjanje v programe vzgoje in izobraževanja,
– prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja,
– rejništvo,
– zbiranje in varstvo osebnih podatkov.
 
VIRI:
– Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00).
 
3. Vrtci
– organizacija in vsebina predšolske vzgoje v vrtcih,
– zaposleni v vrtcu,
– zbiranje in varstvo osebnih podatkov.
 
VIRI:
– Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo).
– Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske 
vzgoje (Uradni list RS, št. 80/04).
– Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, 
št. 63/99).
 
4. Osnovne šole
– program in organizacija dela v osnovni šoli,
– izobraževanje odraslih,
– pravice in dolžnosti učencev,
– preverjanje, ocenjevanje in napredovanje učencev,
– izobraževanje na domu,
– zbiranje in varstvo osebnih podatkov.
 
VIRI:
– Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno
besedilo).
– Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v
osnovni šoli (Uradni list RS, št. 29/96, 64/03).
– Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev
v 9-letni osnovni šoli (Uradni list RS, 61/99, 64/03, 75/04).
– Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 44/01,
51/03, 75/04).
– Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju
osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04).
– Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS,
št. 75/04).
– Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka 
v 9-letni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 27/99, 38/99, 51/03).
– Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 57/99, 8/01, 64/01, 73/03).
– Sklep o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje osnovnih šol (Uradni
list RS, št. 42/95, 68/95, 60/99).
 
5. Glasbene šole
– program in organizacija dela,
– pravice in dolžnosti učencev,
– preverjanje, ocenjevanje in napredovanje učencev.
 
VIRI:
– Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/00).
– Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole (Uradni list RS, št. 44/01).
– Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev
v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 83/03).
 
6. Srednje šolstvo
– izobraževalni programi srednjega izobraževanja,
– dijaški domovi,
– višje strokovno šolstvo,
– pogoji za vključitev,
– pravice in dolžnosti dijakov, šolski red,
– vajenci,
– preverjanje, ocenjevanje in napredovanje dijakov,
– matura in poklicna matura,
– izobraževanje odraslih,
– šolski skladi,
– zbiranje in varstvo osebnih podatkov.
 
VIRI:
– Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 12/96, 44/00).
– Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96, 59/01).
– Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04).
– Zakon o maturi, (Uradni list RS, št. 15/03).
– Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem 
izobraževanju (Uradni list RS, št. 102/99, 50/01, 53/01).
– Pravilnik o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške
in strokovne šole (Uradni list RS, št. 17/97, 40/99, 69/02).
– Pravilnik o šolskem redu (Uradni list RS, št. 82/04).
– Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju v gimnazijah (Uradni list RS,
31/96, 22/97, 82/97, 15/98, 68/98, 70/99).
– Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 49/97, 15/98, 68/98, 70/99).
– Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, 34/99).
 
7. Izobraževanje odraslih
– udeleženci izobraževanja odraslih,
– izobraževalni programi za odrasle,
– pogoji za opravljanje izobraževanja odraslih,
– financiranje.
 
VIRI:
– Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96).
 
2. Področje: Inšpekcija v športu
– nacionalni program športa,
– vrhunski šport,
– letni program športa,
– izvajalci letnega programa športa,
– strokovni delavci v športu,
– zasebno delo v športu,
– normativi in standardi,
– odločanje o strokovnih zadevah v športu,
– športni objekti,
– javni zavodi za šport,
– športne prireditve,
– nadzor v športu.
 
VIRI:
– Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98).
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 13/93, 17/91, 55/92, 45/94,
66/93, 8/96, 31/00, 36/00).
– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo).
– Zakon o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/03).
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 89/99).
– Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 59/02).
– Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 24/00, 31/00).
– Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 121/03, 119/04).
– Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev 
v športu (Uradni list RS, št. 35/00).
– Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive (Uradni
list RS, št. 35/00).
– Pravilnik o vodenju razvida športnih objektov (Uradni list RS, št. 50/99).
– Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev (Uradni list RS,
št. 50/99).
– Pravilnik o vodenju razvida poklicnih športnikov (Uradni list RS, št. 50/99).
– Odredba o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa 
športa (Uradni list RS, št. 95/99).
– Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98).
– Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah
(Uradni list RS, št. 70/03).
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti