Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2479. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2005, stran 5647.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 21. seji dne 1. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Mežica za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mežica za leto 2005 (Uradni list RS, št. 24/04) se spremeni 2. člen tako, da se glasi
                                 v 000 SIT
                              Rebalans 2005
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. skupaj prihodki: 70+71+72+73+74                552.330
tekoči prihodki: 70+71                      369.340
70  Davčni prihodki                       266.603
700  Davki na dohodek in dobiček                 227.071
703  Davki na premoženje                     20.833
704  Domači davki na blago in storitve              18.699
706  Drugi davki                            –
71  Nedavčni prihodki                      58.437
710  Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                        30.425
711  Takse in pristojbine                     1.708
712  Denarne kazni                           4
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev              100
714  Drugi nedavčni prihodki                   26.200
72  Kapitalski prihodki                     44.300
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            24.300
721  Prihodki od prodaje zalog                     –
722  Prihodki od prodaje zemljišč
   in neopredmetenih dolgoročnih sredstev            20.000
73  Prejete donacije                       10.000
730  Prejete donacije iz domačih virov              10.000
731  Prejete donacije iz tujine                    –
74  Transferni prihodki                     172.990
740  Transferni prihodki iz drugih javno
   finančnih institucij                    172.990
 
II. skupaj odhodki: 40+41+42+43                  732.470
40  Tekoči odhodki                       148.832
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim              32.613
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost          5.751
402  Izdatki za blago in storitve                108.468
403  Plačila domačih obresti                      –
409  Rezerve                            2.000
41  Tekoči transferi                      212.380
410  Subvencije                          2.000
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom           98.101
412  Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                         42.539
413  Drugi tekoči domači transferi                69.740
414  Tekoči transferi v tujino                     –
42  Investicijski odhodki                    46.710
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev              46.710
43  Investicijski transferi                   324.548
430  Investicijski transferi                      –
431  Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam,
   ki niso pror. uporabniki                  308.048
432  Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                         16.500
 
III. proračunski presežek (proračunski
primanjkljaj): I.-II.                      –180.140
 
 
   B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev: 750+751+752                    –
75  Prejeta vračila danih posojil                   –
750  Prejeta vračila danih posojil                   –
751  Prodaja kapitalskih deležev                    –
752  Kupnine iz naslova privatizacije                 –
 
V. dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev: 440+441+442                         500
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         500
440  Dana posojila                          500
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb              –
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije          –
 
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih 
deležev: IV.-V.                           –500
 
   C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. zadolževanje: 500                       52.845
50  Zadolževanje                         52.845
500  Domače zadolževanje                     52.845
 
VIII. odplačilo dolga: 550                       –
55  Odplačilo dolga                          –
550  Odplačilo domačega dolga                     –
 
IX. sprememba stanja sredstev na računih:
I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.                     –127.795
 
X. neto zadolževanje: VII.-VIII.                  52.845
 
XI. neto financiranje: VI.+VII.-VIII.-IX.= III.          180.140
 
XII. stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta                          127.795
2. člen
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Občina se sme dolgoročno zadolževati za investicije v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. Odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.
Za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak se občina sme zadolžiti v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu 2004, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem koledarskem letu odplačila ne presega 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča Občinski svet Občine Mežica. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.«
3. člen
9. člen se spremeni, tako da se glasi: »Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je v obsegu in pogojih, ki jih določa zakon.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02-101/05
Mežica, dne 1. junija 2005.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti