Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2490. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
2491. Uredba o podpori evidentiranju lastnosti, osnovni odbiri in menjavi čebeljih matic kranjske čebele v letih 2005–2009 za leto 2005

MINISTRSTVA

2492. Pravilnik o načrtu oštevilčenja
2493. Seznam Slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi
2494. Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
2495. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave
2496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev carinske službe
2497. Minimalno zajamčeno donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2005
2498. Pravilnik o označevanju govejega mesa
2499. Pravilnik o spremembi Pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana
2500. Navodilo o načinu ugotavljanja in valorizacije katastrskega dohodka
2501. Pravilnik o spremembi Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem
2502. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
2503. Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2005
2504. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu

USTAVNO SODIŠČE

2553. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2554. Odločba o razveljavitvi 47. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03), kolikor v določbah pod naslovom "Konkretne določbe" na območju naselja Planinska vas (Pl2) načrtuje legalizacijo asfaltne baze

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2505. Sklep o podrobnejših kriterijih za oceno, kdaj se posamezna pravna ali fizična oseba lahko šteje za dobro poučenega investitorja
2506. Sklep o natančnejši vsebini registra dobro poučenih investitorjev, o postopku vpisa in izbrisa ter o načinu dostopa do podatkov v registru
2507. Sklep o podrobnejši vsebini dokumentacije, s katero kandidat za člana uprave dokazuje izpolnjevanje pogojev za člana uprave borznoposredniške družbe
2508. Sklep o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva oziroma neto izpostavljenosti
2509. Dodatek št. 10 k pravilom igre na srečo »PETICA«
2510. Dodatek št. 11 k pravilom igre na srečo »PETICA«
2511. Dodatek št. 12 k pravilom igre na srečo »PETICA«
2512. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2005

OBČINE

Dobrepolje

2513. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja

Dobrna

2514. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2005
2515. Sklep o izdaji soglasja Občine Dobrna o plačevanju stroškov standardne oskrbe institucionalnega varstva in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih

Dobrova-Polhov Gradec

2516. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta VP 8/2 Dobrova

Gorišnica

2517. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorišnica

Kidričevo

2518. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kidričevo

Koper

2519. Odlok o lokacijskem načrtu »Ureditev plaže v Valdoltri«
2520. Odlok o lokacijskem načrtu Ureditev obale Koper–Izola – I. faza
2521. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2522. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Koper
2523. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra

Ljubljana

2524. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana

Majšperk

2525. Odlok o javnem redu v Občini Majšperk
2526. Sklepa o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Majšperk in prostorskega reda Občine Majšperk

Podčetrtek

2527. Sporazum o razdelitvi premoženja prejšnje Občine Podčetrtek

Puconci

2528. Sklep o ceni najemnine za najete grobove za leto 2005
2529. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev

Ravne na Koroškem

2530. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2005
2531. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem

Ribnica

2532. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica

Rogatec

2533. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogatec

Sveti Jurij ob Ščavnici

2534. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Škofja Loka

2535. Program priprave občinskega lokacijskega načrta »izgradnje občinske ceste za potrebe industrijske cone severno od železniške proge«
2536. Program priprave občinskega lokacijskega načrta industrijske cone Trata

Tržič

2537. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
2538. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 26 S3 Senično Podovnica

Zagorje ob Savi

2539. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2004
2540. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za del občine Zagorje ob Savi PUP(1) – Podkum
2541. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za del občine Zagorje ob Savi – PUP(2)
2542. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za »proizvodno-obrtno cono Kisovec«
2543. Odlok o lokacijskem načrtu za območje »Kogovškovega« travnika v Zagorju ob Savi
2544. Odlok o spremembah ureditvenega načrta za območje sanacije nadzemnega dela pridobivalnega prostora rjavega premoga po zapiranju jame Loke obrata Kisovec Rudnika Zagorje
2545. Odlok o lokacijskem načrtu za gradnjo kolektorja odpadnih vod Kisovec in Zagorje in centralne čistilne naprave Zagorje
2546. Odlok o lokacijskem načrtu za gradnjo kolektorja odpadnih vod in centralne čistilne naprave Izlake
2547. Sklep o povečanju cen distribucijske marže za zemeljski plin

Železniki

2548. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2004
2549. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2005
2550. Pravilnik o financiranju in izvedbi rekonstrukcije javnih poti v Občini Železniki
2551. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Železniki

Žetale

2552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2004
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti