Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2533. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogatec, stran 5798.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Rogatec na 17. redni seji dne 30. 5. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno; do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno, in do plačila, če funkcijo opravljajo na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata ali sklepa o imenovanju.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno z določbami zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan opravlja funkcijo poklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Rogatec, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 5,0. Županu pripadata funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, oblikovane na podlagi zakona. Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 40% plače župana iz prvega odstavka tega člena.
Županu in podžupanu ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada županu oziroma podžupanu, ki opravlja funkcijo poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Rogatec.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
5. člen
Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana se oblikuje največ v višini 40% plače župana, ki funkcijo opravlja poklicno, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za vodenje občinskega sveta 20.000 SIT (neto),
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana na podlagi dejansko opravljenih ur z urno postavko v vrednosti 1.500 SIT (neto).
Evidenco dejansko opravljenih ur podžupana, ki so podlaga za izplačilo v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, vodi občinska uprava.
Z odločbo se v skladu s tem pravilnikom, na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja, oziroma pooblastil, ki jih ima, določijo količnik osnovne plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače oziroma dela plače podžupana.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
------------------------------------------------
                   SIT (neto)
 
– udeležbo na seji občinskega sveta    17.000
– predsedovanje seji delovnega telesa
 občinskega sveta             7.000
– udeležbo na seji delovnega telesa,
 katerega član je             4.000
------------------------------------------------
V primeru prekinitve in nadaljevanja iste seje drugi dan so člani občinskega sveta upravičeni do plačila iz prvega odstavka tega člena za udeležbo na eni seji.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti člana občinskega sveta na sejah, ki jih vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače, dela plače in plačila za opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo o plači župana in odločbo o delu plače podžupana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja, del plače podžupana, plačilo za opravljanje funkcije članu občinskega sveta in nagrada članu nadzornega odbora in volilne komisije pa na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata oziroma sklepa o imenovanju.
Z odločbo o plači župana se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o delu plače podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z nalogom za izplačilo na podlagi sklepa o potrditvi mandata ali sklepa o imenovanju se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila članu občinskega sveta, članu delovnega telesa občinskega sveta in članu drugih organov občine.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša 4.000 SIT (neto).
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika oziroma največ 8% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
------------------------------------------------
                   SIT (neto)
------------------------------------------------
– kot sejnina predsednika         12.000
– kot sejnina za člana           6.000
------------------------------------------------
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
Predsednik, namestnik predsednika in tajnik imajo pravico do nadomestila v višini povprečnega mesečnega plačila za poklicno opravljanje funkcije župana.
Članom občinske volilne komisije in njihovim namestnikom pripada nadomestilo, izračunano v višini dvajset odstotkov povprečnega mesečnega izplačila plačila kot za poklicno opravljanje funkcije župana.
Za izvedbo lokalnih referendumov se članom občinske volilne komisije izplača enkratno nadomestilo.
Predsednik, namestnik predsednika in tajnik občinske volilne komisije imajo v primeru izvedbe lokalnega referenduma na celotnem območju Občine Rogatec pravico do nadomestila v višini polovice povprečnega mesečnega plačila za poklicno opravljanje funkcije župana. V primeru izvedbe lokalnega referenduma na delu območja Občine Rogatec jim pripada nadomestilo, ki je sorazmerno z odstotkom aktivnih volilnih odborov. Članom občinske volilne komisije in njihovim namestnikom pripada nadomestilo, izračunano na višino dvajset odstotkov nagrade predsednika občinske volilne komisije. Namestnik predsednika in namestniki članov občinske volilne komisije so upravičeni do nadomestila, kadar sodelujejo pri izvedbi lokalnih referendumov.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Rogatec. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Povračila stroškov v zvezi z delom se izplačujejo v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, članom sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu, članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
19. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika prenehajo veljati sklepi občinskega sveta, št. 06202-59/99, z dne 7. 5. 1999, št. 06202-59/01, z dne 20. 6. 2001, št. 06202-0101/2004, z dne 27. 12. 2004, in št. 06202-36/2003, z dne 2. 4. 2003.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-36/2005
Rogatec, dne 31. maja 2005.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti