Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2550. Pravilnik o financiranju in izvedbi rekonstrukcije javnih poti v Občini Železniki, stran 5833.

Na podlagi 15., 16., 24. in 25. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 93/99) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04), je Občinski svet občine Železniki na 20. redni seji dne 8. 6. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju in izvedbi rekonstrukcije javnih poti v Občini Železniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik predpisuje kriterije in postopke, kateri so potrebni pri financiranju in izvajanju rekonstrukcije občinskih cest, ki so kategorizirane kot javne poti (v nadaljevanju javne poti).
Pravilnik določa:
– podkategorije javnih poti,
– kriterije za financiranje rekonstrukcije javnih poti,
– tehnične normative za rekonstrukcijo javnih poti,
– postopke pri izvajanju opredeljenih del, in
– obveznosti uporabnikov javne poti.
II. PODKATEGORIJE JAVNIH POTI
2. člen
Javne poti so razdeljene na naslednji podkategoriji:
– povezovalne javne poti, na katere se navezuje več javnih poti do naselij ali posameznih hiš,
– javne poti do posameznih naselij ali stanovanjskih hiš.
III. KRITERIJI ZA FINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE JAVNIH POTI
3. člen
Kriteriji za financiranje rekonstrukcije javnih poti določajo:
– vire financiranja,
– namen financiranja.
4. člen
VIRI FINANCIRANJA
Financiranje rekonstrukcije javnih poti se izvaja iz sledečih virov:
– proračuna občine Železniki,
– proračuna krajevnih skupnosti,
– sredstev uporabnikov javnih poti.
5. člen
Krajevne skupnosti pri financiranju rekonstrukcije javnih poti, s sredstvi tekočega vzdrževanja občinskih cest, sodelujejo le v primeru primernega stanja lokalnih cest.
6. člen
Uporabniki javnih poti so občani, ki določeno javno pot uporabljajo za katerekoli namene, in sicer:
– stalnega bivanja,
– občasnega bivanja (nenaseljene hiše, počitniški in podobni objekti),
– dostopa do kmetijskih ali gozdnih zemljišč.
7. člen
VRSTE FINANCIRANJA
Pravilnik določa financiranje rekonstrukcije javnih poti v makadamu in financiranje asfaltiranja javnih poti.
8. člen
Financiranje rekonstrukcije javnih poti v makadamu
Določila 8. člena veljajo za javne poti daljše od 100 m.
Občina Železniki pri rekonstrukciji javne poti v makadamu pokrije stroške gradbenega materiala:
– za izvedbo odvodnjavanja iz ceste t.j. cevi za prepuste, kovinske ali betonske odvodnike, cevi za drenaže, beton;
– za izgradnjo opornih ali podpornih zidov (beton, armatura, piloti-traverze).
Po izvedeni rekonstrukciji v makadamu uporabniki javne poti 10 let niso upravičeni do asfaltiranja.
9. člen
Financiranje rekonstrukcije in asfaltiranja javnih poti dolžine do 500 m1
Občina Železniki pri rekonstrukciji in asfaltiranju javne poti dolžine do 500 m1 plača 100% stroškov asfaltiranja vključno s finim planiranjem in pripravo mulde. Uporabniki plačajo gradbena dela pred asfaltiranjem in stroške dobave gramoza za fino planiranje.
Stroške priprave ceste, ki so višji od običajnih (oporni in podporni zidovi in podobni objekti), na predlog komisije, katero imenuje župan, pokrije Občina Železniki.
10. člen
Financiranje rekonstrukcije in asfaltiranja javnih poti dolžine 500 m1in več
– V primeru, da se na javno pot navezuje eno gospodinjstvo oziroma ena domačija, Občina Železniki plača 100% stroškov asfaltiranja vključno s finim planiranjem in pripravo mulde in 50% stroškov gradbenih del pred asfaltiranjem.
– V primeru, da se na javno pot navezujeta dve ali več gospodinjstev ali domačij, Občina Železniki pokrije 100% stroškov asfaltiranja in 30% stroškov gradbenih del pred asfaltiranjem.
IV. TEHNIČNI NORMATIVI ZA REKONSTRUKCIJO JAVNIH POTI
11. člen
Obseg gradbenih del pri rekonstrukciji javnih poti:
– rekonstrukcija javne poti v makadamski izvedbi,
– rekonstrukcija javne poti z asfaltiranjem.
12. člen
IZVEDBA V MAKADAMU
Zaradi zagotavljanja primerne nosilnosti javne poti in varnosti udeležencev v prometu, je pri rekonstrukciji javne poti v makadamu ali v okviru gradbenih del pred asfaltiranjem potrebno izvesti:
– primerne razširitve vozišča,
– objekte za odvodnjavanje zalednih voda in površinskih meteornih voda iz vozišča,
– spodnjo nosilno tamponsko plast voziščne konstrukcije iz drobljenca, v sloju debeline najmanj 40 cm,
– po potrebi obnoviti oporne in podporne zidove,
– po potrebi namestiti cestne odbojne ograje,
– ozeleniti brežine,
– namestiti cestno prometno signalizacijo.
13. člen
IZVEDBA Z ASFALTIRANJEM
Asfaltiranje povezovalnih javnih poti se izvede z dvoslojno asfaltno prevleko BD+AB (bitudrobir + asfalt beton) debeline 5 cm + 3 cm, širina voznega pasu 3,0 m + 0,5 m asfaltne povozne mulde.
14. člen
Asfaltiranje javnih poti do posameznih zaselkov, posameznih kmetij ali stanovanjskih hiš se odvisno od terenskih razmer in zahteve uporabnikov izvede:
– z enoslojno asfaltno prevleko BNOS (bitumenizirani nosilno obrabni sloj) debeline 7 cm, širina voznega pasu 2,80 m + 0,5 m asfaltne povozne mulde, ali
– dvoslojno asfaltno prevleko BD+AB (bitudrobir + asfalt beton) debeline 5 cm + 3 cm, širina voznega pasu 2,5 m + 0,5 m asfaltne povozne mulde.
V. POSTOPKI PRI REKONSTRUKCIJI JAVNIH POTI
15. člen
PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE
Popis potrebnih gradbenih del za rekonstrukcijo javnih poti izdela pooblaščeni predstavnik občinske uprave. Pri izdelavi popisa gradbenih del je praviloma prisoten tudi predstavnik uporabnikov javne poti.
16. člen
USTANOVITEV GRADBENIH ODBOROV
Za gradbena dela pred asfaltiranjem morajo občani oziroma uporabniki javne poti ustanoviti gradbeni odbor, katerega dolžnost je:
– priskrbeti potrebna soglasja lastnikov zemljišč, po katerih poteka javna pot,
– sodelovati pri izvajanju gradbenih del.
17. člen
IZBIRA IZVAJALCA GRADBENIH DEL
Izbiro izvajalca gradbenih del, na osnovi določil Zakona o javnih naročilih, izvede strokovna služba občinske uprave.
18. člen
IZVAJANJA STROKOVNEGA IN FINANČNEGA NADZORA
Strokovni in finančni nadzor pri izvajanju rekonstrukcije javnih poti izvaja strokovna služba občinske uprave.
VI. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV CESTE PRI ASFALTIRANJU JAVNIH POTI
19. člen
Občina Železniki in uporabniki javne poti sklenejo dogovor, v katerem se določijo obveznosti in pravice.
20. člen
Finančne obveznosti pri rekonstrukciji javnih poti, uporabniki javnih poti poravnajo na osnovi podpisanega dogovora.
VII. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati in uporabljati pa se začne 1. januarja 2006.
Št. 080-09-3901
Železniki, dne 8. junija 2005.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti