Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2538. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 26 S3 Senično Podovnica, stran 5807.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01 in 20/02) je župan Občine Tržič sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Z A S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
zazidalnega načrta 26 S3 Senično Podovnica
(skrajšani postopek)
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg spremembe in dopolnitve ZN, postopki in roki priprave ter sprejemanja, seznam pristojnih nosilcev ureanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja, obveznosti v zvezi s pripravo strokovnih podlag in drugi pogoji potrebni za izdelavo in sprejem spremembe in dopolnitve ZN.
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 26 S3 Senično Podovnica
Zazidalni načrt 26 S3 Senično Podovnica (v nadaljnjem besedilu: ZN) je bil sprejet z odlokom leta 1983 (Uradni list RS, št. 28/83) in nato spreminjan in dopolnjevan (Uradni list RS, št. 57/97, 64/97 in 37/03).
Predlagane spremembe in dopolnitve ZN temeljijo na skupnih določbah o pripravi in sprejemu prostorskih aktov, kot jih določa Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1). Spremembe in dopolnitve so skladne z določbami Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič (Uradni list RS, št. 109/99, 93/01).
Ker se predlagane spremembe in dopolnitve ZN nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoja vplivov na okolje in ker predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, se predlagane spremembe in dopolnitve ZN skladno s 34. členom Zakona o urejanju prostora pripravlja in sprejema po skrajšanem postopku.
Območje zazidalnega načrta je namenjeno stanovanjem, dopolnilni dejavnosti pa le izjemoma v okviru najstrožje omejitve varstva pred hrupom v naselju. Večina objektov in prostorskih ureditev predvdenih z zazidalnim načrtom in njegovimi spremembami in dopolnitvami je že zgrajena.
Območje prostorskega akta obsega predel v južnem delu naselja Senično. Občina Tržič je pred leti parc. št. 306 k.o. Senično prodala podjetju Izolacija Kepic d.o.o., Vopovlje 5a, Cerklje na Gorenjskem. Novi lastnik pa zaradi težav z dostopno potjo do zemljišča ne more realizirati s prostorskim aktom predvidenih ureditev. Zaradi hitrejše realizacije predvidenih prostorskih ureditev je potrebno spremeniti lokacije, pogoje oblikovanja in dostopne poti prostorskih ureditev, ki so z veljavnim aktom predvidene na zemljiščih parc. št. 306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 306/5, 306/6, 306/7, 306/8, 310/6, 303/23, 303/21, 309/3 in 310/5 vse k.o. Senično.
Glede na dosedanje težave pri realizaciji predvidenih prostorskih ureditev na območju sprememb in dopolnitev prostorskega akta je pobudnik spremembe in dopolnitve prostorskega akta podjetje Izolacija Kepic d.o.o., Vopovlje 5a, Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: pobudnik) dne 11. 3. 2005 posredovalo obrazložitev vloge za spremembo in dopolnitev prostorskega akta, ki jo je pripravilo podjetje Arhis d.o.o., Pod gozdom 19, Tržič.
2. Predmet in programska izhodišča za pripravo SDZN
Izhodišče za določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev za zazidavo in ureditev obravnavanega območja je obstoječi ZN in obrazložitev vloge za spremembo in dopolnitev prostorskega akta, ki jo je pripravilo podjetje Arhis d.o.o., Pod gozdom 19, Tržič, št. 352-11/04-05 z dne 11. 3. 2005.
Sprememba in dopolnitev prostorskega akta zajema:
– dopustitev gradnje enostavnih objektov,
– uskladitev določb operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda z določbami veljavnega prostorskega akta o obvezni gradnji kanalizacije,
– spremembe lokacije predvidenih stanovansjkih objektov, ki so predvideni z veljavnim prostorskim aktom na zemljiščih parc. št. 306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 306/5, 306/6, 306/7, 306/8, 310/6, 303/23, 303/21, 309/3 in 310/5 vse k.o. Senično,
– spremembo določitve dostopne poti do posamečnih obravnavanih objektov
– in spremembo pogojev za oblikovanje objektov, ki bodo omogočili umestitev obravnavanih objektov v reliefno zahteven teren.
3. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Območje spremembe in dopolnitve prostorskega akta obsega predel na zemljiščih parc. št. 306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 306/5, 306/6, 306/7, 306/8, 310/6, 303/23, 303/21, 309/3 in 310/5 vse k.o. Senično.
4. Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega akta morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev prostorskega akta sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Gorenjska cesta 15, Radovljica,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
– MOP, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana – sektor za vode,
– Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3, Kranj,
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, Kranj,
– Javno podjetje Komunalno podjetje Tržič, vodovod in kanalizacija, Pristavška cesta 31, Tržič,
– Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič,
– Drugi nosilci urejanja prostora in udeleženci, v kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ugotovi da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora.
Nosilci urejanja prostora podajo skladno s 34. členom ZureP-1 smernice za načrtovanje in mnenja k predlogu prostorskega akta v 15 dneh od dne prejema vloge.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega akta je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič,
– ZN 26 S3 Senično Podovnica,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– obveznosti iz Operativnega programa RS čiščenja in odvajanja odpadnih vod,
– podatke iz obrazložitev vloge za spremembo in dopolnitev prostorskega akta, ki jo je pripravilo podjetje Arhis d.o.o., Pod gozdom 19, Tržič, št. 352-11/04-05 z dne 11. 3. 2005.
Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati idejno zasnovo sprememb prostorskih ureditev in pridobiti še naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt z obstoječo infrastrukturo,
– geomehansko poročilo,
– idejno zasnovo prostorske ureditve,
– idejno zasnovo infrastrukturnih ureditev,
– morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom.
6. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag in strokovnih rešitev
Geodetsko podlago za obravnavano območje sprememb in dopolnitev prostorskega akta zagotovi pobudnik. Geodetske podlage pripravi pooblaščeni geodet po izboru pobudnika.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev sprememb in dopolnitev prostorskega akta izdela načrtovalec Arhis, Projektivno podjetje Tržič, Pod gozdom 8, Tržič, ki ga je izbral pobudnik.
Pripravljalec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Občina Tržič.
7. Rok za pripravo in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega akta
+------+----------------------------------------+-------------------+-------+
|Zap. |Faza                  |Izvajalec     | Št. |
|št.  |                    |          | del. |
|   |                    |          | dni |
+------+----------------------------------------+-------------------+-------+
|1.  |Sprejem programa priprave sprememb in  |Župan       |    |
|   |dopolnitev prostorskega akta,      |Pripravljavec   | 8 dni |
|   |Objava v Uradnem listu RS,       |Pripravljavec   |    |
|   |Posredovanje poziva nosilcem urejanje  |          |    |
|   |prostora za pridobitev smernic za    |          |    |
|   |načrtovanje               |          |    |
+------+----------------------------------------+-------------------+-------+
|2.  |Priprava pogojev in usmeritev v zvezi s |Nosilci urejanja  | 15  |
|   |pripravo sprememb in dopolnitev     |prostora      |    |
|   |prostorskega akta            |          |    |
+------+----------------------------------------+-------------------+-------+
|3.  |Izdelava predloga sprememb in dopolnitev|Načrtovalec    |  2  |
|   |prostorskega akta            |          |    |
+------+----------------------------------------+-------------------+-------+
|4.  |Objava javne razgrnitve         |Pripravljavec   |  8  |
+------+----------------------------------------+-------------------+-------+
|5.  |Javna razgrnitev in javna obravnava   |Načrtovalec in   | 15  |
|   |predloga sprememb in dopolnitev     |Pripravljavec   |    |
|   |prostorskega akta            |          |    |
+------+----------------------------------------+-------------------+-------+
|6.  |Potrditev stališč do pripomb      |Občina       |  2  |
+------+----------------------------------------+-------------------+-------+
|7.  |Dopolnitev predloga sprememb in     |Načrtovalec    |  2  |
|   |dopolnitev prostorskega akta      |          |    |
+------+----------------------------------------+-------------------+-------+
|8.  |Pridobivanje mnenj k dopolnjenem    |Načrtovalec    | 15  |
|   |predlogau sprememb in dopolnitev    |Nosilci urejanja  |    |
|   |prostorskega akta            |prostora      |    |
+------+----------------------------------------+-------------------+-------+
|9.  |Izdelava predloga sprememb in dopolnitev|Načrtovalec    |  2  |
|   |prostorskega akta za sprejem      |          |    |
+------+----------------------------------------+-------------------+-------+
|10.  |Sprejem Odloka o spremembah in     |Občinski svet   | 30  |
|   |dopolnitevah prostorskega akta in objava|          |    |
|   |v Uradnem listu RS           |          |    |
+------+----------------------------------------+-------------------+-------+
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Pripravljalec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Občina Tržič v sodelovanju z načrtovalcem.
Načrtovalec je na predlog poudnika Arhis, Projektivno podjetje Tržič, Pod gozdom 8, Tržič.
Pobudnik je Izolacija Kepic d.o.o., Vopovlje 5a, Cerklje na Gorenjskem.
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta zagotovi pobudnik.
Sredstva za angažiranje občinskih strokovnih služb, stroškov javne razgrnitve ter gradiva za obravnavo na sejah Občinskega sveta zagotovi Občina Tržič.
9. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-11/04-05
Tržič, dne 19. maja 2005.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti