Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2530. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2005, stran 5792.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 21. seji dne 25. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2005 (Uradni list RS, št. 5/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                  v SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
-----------------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             1.865.276.386
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  1.261.283.994
70  DAVČNI PRIHODKI                   1.101.131.500
   700 Davki na dohodek in dobiček           756.217.000
   703 Davki na premoženje               238.287.000
   704 Domači davki na blago in storitve        106.627.500
71  NEDAVČNI PRIHODKI                   160.152.494
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                  113.485.994
   711 Takse in pristojbine               17.736.500
   712 Denarne kazni                   1.130.000
   714 Drugi nedavčni prihodki              27.800.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  150.000.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      118.000.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in neopredmetenih dolgoročnih sredstev      32.000.000
73  DONACIJE                        23.300.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov         23.300.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI                  430.692.392
   740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij            430.692.392
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            2.164.287.525
40  TEKOČI ODHODKI                    452.431.545
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        124.473.040
   401 Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost                19.557.597
   402 Izdatki za blago in storitve           286.100.202
   403 Plačila domačih obresti              5.300.706
   409 Rezerve                      17.000.000
41  TEKOČI TRANSFERI                   656.921.618
   410 Subvencije                    12.400.000
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                322.072.332
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                   61.644.493
   413 Drugi tekoči domači transferi          260.804.793
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                 899.017.638
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        899.017.638
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                155.916.724
   431 Investicijski transferi pravnim in
      fiz. osebam, ki niso proračunski
      uporabniki                    87.000.000
   432 Investicijski transferi proračunskim
      uporabnikom                    68.916.724
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              –299.011.139
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
-----------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  –
   750 Prejeta vračila danih posojil               –
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                      –
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV                –
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
-----------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                   250.466.476
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                  2.375.712
 
IX.  NETO ZADOLŽEVANJE                   248.090.764
 
X.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU                       –50.920.375
2. člen
16. člen Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2005 se spremeni tako, da se glasi:
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 250.466.476 SIT za naslednje namene:
Komunalna oprema Poslovne cone
na Ravnah                   126.966.476 SIT
Nakup prostorov knjižnice v Kotljah      14.500.000 SIT
Ureditev prostora pred Mestno hišo       55.000.000 SIT
Sofinanciranje rekonstrukcije pešpoti
avtobusna postaja-Trg             23.000.000 SIT
Drugi investicijski odhodki, po sklepu
občinskega sveta                31.000.000 SIT
Skupaj:                    250.466.476 SIT
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-1/03-20
Ravne na Koroškem, dne 25. maja 2005.
Župan Občine
Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti