Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2517. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorišnica, stran 5756.

Na podlagi prve alinee 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 14/95, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99 in 37/02) je Občinski svet občine Gorišnica na 17. redni seji dne 14. 4. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Gorišnica
1. člen
V statutu Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99, 37/02) se v drugem odstavku 5. člena beseda »skupnosti« nadomesti z besedo »zveze«.
2. člen
V 12. členu se spremeni drugi stavek, ki se glasi:
»Odločitev je sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
3. člen
V 14. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
4. člen
V 22. členu se v prvem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma, če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcijo ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 17. člena tega statuta ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta.«
Dosedanja šesta alinea postane sedma.
V drugem stavku drugega odstavka 22. člena se za besedo »četrto« postavi vejica in se črta beseda »in«, za besedo »peta« pa se doda besedilo »in šesto«.
V 22. členu se na koncu drugega odstavka dodata nova peti in šesti stavek, ki se glasita:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.«
5. člen
V 25. členu se spremeni druga alinea prvega odstavka in se glasi: »odbor za gospodarstvo«.
V prvem odstavku se doda nova tretja alinea, ki se glasi: »odbor za kmetijstvo«.
Tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma in deveta alinea postanejo četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta in deseta alinea.
6. člen
V prvem odstavku 29. člena se beseda »državljani« nadomesti z besedo »volivci«.
Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
». Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določbe tretjega odstavka 14. člena tega statuta.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
7. člen
V 37. členu se v prvem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi: »– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma, če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb desetega in enajstega odstavka 37. člena tega statuta ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo župana in podžupana.«
Dosedanja šesta alinea postane sedma, sedma alinea pa osma.
V drugem stavku četrtega odstavka 37. člena se za besedo »peto« postavi vejica in se črta beseda »in«, za besedo »šesto« pa se doda besedilo »in sedmo«.
V petem odstavku 37. člena se dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
Deveti odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopki za izvolitev novega župana in imenovanja podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.«
Dodata se novi deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«
8. člen
V 47. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.«
Dosedanji prvi odstavek postane drugi, ki se spremeni in se glasi:
»Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek, kjer se za besedo »upravi« doda besedilo »na predlog direktorja občinske uprave«.
9. člen
Spremeni se tretji odstavek 73. člena, ki se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se je za uvedbo samoprispevka izrekla večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.«
10. člen
V 80. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja v postopku sprejemanja proračuna sprejme občinski svet na predlog župana. Med izvrševanjem proračuna lahko občinski svet na predlog župana spremeni in dopolni letni program prodaje.«
Dosedanji tretji odstavek pa postane četrti odstavek.
11. člen
Spremeni se 109. člen, in se glasi »Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu RS oziroma v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V Uradnem listu RS oziroma v Uradnem glasilu slovenskih občin se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-15/2005
Gorišnica, dne 14. aprila 2005.
Župan
Občine Gorišnica
Jožef Kokot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti